TTC 2000 Batch ဆရာကန္ေတာ့ပြဲ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TTC 2000 Batch ဆရာကန္ေတာ့ပြဲ by Mind Map: TTC 2000 Batch ဆရာကန္ေတာ့ပြဲ

1. ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ

1.1. အမည္-၁

1.1.1. ခန္းမ ငွားရမ္းေရး

1.1.1.1. ဆရာကန္ေတာ့ပြဲခမ္းမ

1.1.1.1.1. ေနရာအတည္ျပဳၿပီး။

1.1.1.2. မိတ္ဆံုညစာစားပြဲခမ္းမ

1.1.1.2.1. ေနရာအတည္ျပဳရန္

1.2. အမည္-၂

1.2.1. ဆရာ၊ဆရာမမ်ား ၾကိဳ႔ပို႔တာဝန္

1.2.1.1. စီစဥ္ဆဲ

1.3. အမည္-၃

1.3.1. ကန္ေတာ့မည့္ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူေရးတာဝန္

2. ဘဏၰာေရးေကာ္မတီ

2.1. အမည္-၆

2.1.1. အလွဴေငြေကာက္ခံေရး

2.2. အမည္-၇

2.2.1. စာရင္းအင္းမ်ားႏွင့္အသံုးစရိတ္မ်ား

3. အခမ္းအနားစီစဥ္ေရးေကာ္မတီ

3.1. အမည္-၄

3.1.1. ဓာတ္ပံု၊ဗြီဒီယုိရုိက္ကူးေရးကိစၥရပ္မ်ား

3.1.2. အခမ္းအနားျပင္ဆင္ေရး

3.1.2.1. ဗင္ႏုိင္းလ္၊ပုိစတာ ကိစၥရပ္မ်ား

3.1.2.2. အသံပုိင္းဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ားငွားရမ္းေရး

3.2. အမည္-၅

3.2.1. ဧည့္ခံေကြ်းေမြးေရးတာဝန္