บทที่ 11 การบริหารทรัพากรมนุษย์ (Human Resource Management)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 11 การบริหารทรัพากรมนุษย์ (Human Resource Management) by Mind Map: บทที่ 11 การบริหารทรัพากรมนุษย์ (Human Resource Management)

1. การรักษาความสัมพันธ์ (Relationship Maintenance)

1.1. การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม (Compensation)

1.2. การติดต่อสื่อสาร (Communication) ที่มีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอกับพนักงาน

1.3. การสร้างความท้าทายให้เกิดขึ้นในงานที่พนักงานทำอยู่ (Challenge)

1.4. การดูแลเอาใจใส่ (Care)

1.5. การป้องกันมิให้เกิดการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment)

1.6. การคุ้มครองสิทธิส่วนตัวของพนักงาน (Privacy Rights)

1.7. ให้ความสำคัญกับประเด็นทางครอบครัว (Family Issues)

2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)

2.1. ดัชนีชี้วัดในการประเมิน (Performance Appraisal Index)

2.1.1. ครอบคลุมหลายประเด็น

2.1.2. ใช้ตัวชี้วัดแตกต่างกันไป ขึ้นกับลักษณะงาน และระดับชั้นของผู้ถูกประเมิน

2.2. วิธีการประเมิน (Performance Appraisal Method)

2.2.1. การให้คะแนน (Rating) ตัวชี้วัดแต่ละตัว

2.2.2. การจัดลำดับ (Ranking) ระหว่างพนักงานในกลุ่มเดียวกัน

2.3. ผู้ประเมิน (Appraisal)

2.3.1. ผู้ประเมินมักจะเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างน้อยที่สุด

2.3.2. การประเมิน 360 องศา คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานโดย ผู้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา

2.4. ข้อผิดพลาดในการประเมิน (Rating Errors)

2.4.1. Halo Effect

2.4.2. Contrast Error

2.4.3. Recency Error

2.4.4. Leniency Error

2.4.5. Severity Error

2.4.6. Self-Serving Bias

3. การจ่ายค่าตอบแทน (Compensation)

3.1. ประเภทของค่าตอบแทน 
(Types of Compensation)

3.1.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (Monetary Compensation)

3.1.1.1. เงินเดือน (Salary)

3.1.1.2. ค่าจ้าง (Wage)

3.1.1.3. ค่านายหน้า (Commission)

3.1.1.4. โบนัส (Bonus)

3.1.1.5. การแบ่งกำไร (Profit Sharing)

3.1.1.6. การให้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นในราคาพิเศษ (Stock Option)

3.1.2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน (Non Monetary Compensation)

3.1.2.1. ประกันภัย ประกันสุขภาพ ตรวจสุขภาพฟรี

3.1.2.2. เลี้ยงฉลองและท่องเที่ยวในโอกาสต่างๆ

3.2. หลักการจ่ายค่าตอบแทน 
(Compensation Principle)

3.2.1. ความเสมอภาค (Equity)

3.2.2. ความเป็นธรรม (Fairness)

3.2.3. ดึงดูดใจ (Attractive)

3.2.4. แข่งกับองค์กรอื่นได้ (Competitive)

3.2.5. เป็นไปตามกฎหมาย (Legal Compliance)

4. การฝึกอบรมและการพัฒนา (Training and Development)

4.1. การวิเคราะห์ (Analysis Phase)

4.1.1. พิจารณาความจำเป็นและความต้องการ

4.1.2. กำหนดวัตถุประสงค์การฝึกอบรมและพัฒนา

4.1.3. กำหนดเกณฑ์การวัดผลสำเร็จ

4.2. การออกแบบและปฏิบัติ (Design and Implementation)

4.2.1. การบรรยาย (Information Presentation)

4.2.2. การจำลองสถานการณ์ (Simulation Training)

4.2.3. การฝึกปฏิบัติจริง (On-the-job Training)

4.3. การประเมินผล (Evaluation)

4.3.1. ประเมินความเหมาะสมของวิธีการฝึกอบรม

4.3.2. ความพึงพอใจ

4.3.3. ประสิทธิภาพการถ่ายทอดของวิทยากร

4.3.4. ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์การอบรม

5. การจัดคนเข้าทำงาน (Staffing)

5.1. การสรรหาบุคคล (Recruitment)

5.1.1. แหล่งภายใน (Internal Supply)

5.1.1.1. ระบบข้อมูลบุคคลากรภายใน (Data Bank of Employees)

5.1.1.2. ระบบทดแทนในแต่ละตำแหน่งหน้าที่ (Replacement System)

5.1.1.3. แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

5.1.2. แหล่งภายนอก (External Supply)

5.1.2.1. พนักงานบางเวลา (Part time)

5.1.2.2. พนักงานชั่วคราว (Temporary)

5.1.2.3. การจ้างจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)

5.1.2.4. การจ้างพนักงานตามปกติ (Ordinary)

5.2. การคัดเลือก (Selection)

5.2.1. จากใบสมัคร (Application Blank)

5.2.2. การสัมภาษณ์ (Interview)

5.2.3. การทดสอบ (Tests)

5.2.4. บุคคลอ้างอิง (Reference Check)

5.2.5. การตรวจสุขภาพ (Health Check)

6. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning)

6.1. คือ การพิจารณากำหนดความต้องการกำลังคนขององค์กร ทั้งในด้านปริมาณและคุณลักษณะของกำลังคนตามแผนการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้ เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับกำลังคนที่มีอยู่ขององค์กร

6.2. ความต้องการกำลังคนขององค์กร 
(Human Resource Demand)

6.2.1. การเปลี่ยนแปลงองค์กร (Organization Change)

6.2.1.1. การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ (Strategy Change)

6.2.1.2. การปรับโครงสร้างองค์กร (Organization Restructuring)

6.2.1.3. การลดขนาดองค์กร (Organization Downsizing)

6.2.2. การเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร (Personnel Change)

6.2.2.1. การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ การลาออก และการเกษียณอายุ

6.2.3. การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอื่นๆ (Environment Change)

6.2.3.1. นโยบายภาครัฐ

6.2.3.2. ใบประกอบอนุญาตอาชีพ

6.2.3.3. การเติบโตของอุตสาหกรรม

6.3. คุณลักษณะของกำลังคน (Human Resource Characteristics)

6.3.1. วิธีการที่ใช้กำหนดคุณลักษณะกำลังคน คือ การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)

6.3.1.1. การวิเคราะห์รายละเอียดของงานในประเด็นต่างๆ

6.3.1.1.1. จุดมุ่งหมายของงานในแต่ละตำแหน่ง

6.3.1.1.2. ขอบเขต ภาระหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งงาน

6.3.1.1.3. เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

6.3.1.1.4. ความสัมพันธ์ และการประสานงานกับตำแหน่งงานอื่นๆ

6.3.1.2. คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

6.3.1.3. ข้อกำหนดตำแหน่งงาน (Job Specification)

7. กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource Management Process)

7.1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้องค์กรมีทรัพยากรมนุษย์ที่เพียงพอ ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณตลอดจนสามารถดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด

8. บทบาทและความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์

8.1. ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดขององค์กรในบรรดาปัจจัยทางการผลิตขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักร