Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Platon by Mind Map: Platon
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Platon

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Życie

Od momentu spotkania z Sokratesem poświęcony wyłącznie pracy filozoficznej.

Ambicje artystyczne, poetyckie i polityczne.

Szlachetne pochodzenie (przydomek „Platon” odnosił się do jego barczystej postury).

Podróże: odbył ponoć podróż do Egiptu (wraz z Eurypidesem), trzykrotnie podróżował na Sycylię (zetknięcie z filozofią pitagorejską, dramatyczny epizod z tyranem Dionizosem I i Dionizosem II, tyranami Syrakuz).

Dzieło

Platon prezentował swoje koncepcje w formie dialogów (35 dialogów + 1 tom listów).

Był przekonany (list VII) o wyższości rozmowy, jako żywego kontaktu, nad pismem, które nie daje możliwości na ewentualne dopowiedzenia, komentarze i wyjaśnienia.

Współczesne interpretacje odwołujące się do nauk niepisanych Platona (agrafa dogmata) opierają się na wzmiankach z jego Listów:

Krytyka sofistycznej teorii poznania – Ideał wiedzy obiektywnej

Platon jest zdecydowanym krytykiem koncepcji wiedzy głoszonej przez sofistów, przyjmujących tezę, iż wiedza ma charakter relatywny (Protagoras: „Człowiek jest miarą wszechrzeczy”),

uznających za jedyne kryterium jej prawdziwości kryterium pragmatyczne (kryterium użyteczności).

Psychologia Platońska – koncepcja anamnezy

Koncepcja amnezy

Można jednak zapytać jak możliwe jest poznanie, skoro odnosi się ono do idei a te istnieją w innej, zupełnie od naszej niezależnej rzeczywistości. Albo inaczej: aby zdobyć wiedzę o tym, czym jest drzewo, muszę znać samą ideę drzewa. Jak jest to jednak możliwe skoro idea ta nie jest mi w żaden sposób dostępna w świecie materialnym?

Filozofia społeczna

Pierwsza

  Jednostka jest integralnym elementem społeczeństwa. Samorealizacja jednostki możliwa jest tylko w ramach struktur społecznych.

Druga

  Państwo jest służebne wobec jednostki. Ma jej umożliwić realizację jej najwyższych celów (przede wszystkim etycznych). Nie ma sprzeczności pomiędzy interesem indywidualnym a publicznym.

Trzecia

  Pierwotny cel istnienia państwa ma charakter ekonomiczny („państwo tworzy się dlatego, że żaden z nas nie jest samowystarczalny” – Resp. 369B). Dla zapewnienia najwyższej efektywności, Platon postuluje naturalny podział obowiązków zawodowych (specjalizacja).

Czwarta

  Społeczeństwo ma strukturę klasową: kasta rolników i rzemieślników gwarantuje materialny byt państwa, kasta wojowników gwarantuje bezpieczeństwo państwa, zaś najwyższa, elitarna kasta władców gwarantuje racjonalne, sprawiedliwe rządy.

Piąta

  Władcy muszą mieć rozeznanie w wiedzy abstrakcyjnej (czym jest sprawiedliwość?, czym jest najwyższe Dobro?), czyli filozoficznej (ideał władcy-filozofa: wpływ polityczny ma iść w parze z filozoficznym umiłowaniem mądrości).

Szósta

  Kluczem do funkcjonowania idealnego społeczeństwa jest właściwe wychowanie przyszłych obywateli (znacząca rola muzyki, gimnastyki oraz dialektyki, krytyczne nastawienie do poezji oraz dramatu).

Doktryna form

Notka

  „Widzieliśmy już, że według Platona przedmiot prawdziwej wiedzy musi być stały i niezmienny, musi być to przedmiot inteligencji, a nie zmysłów, i że te wymogi spełnia pojęcie ogólne, w tym stopniu, w jakim rozpatrywany jest najwyższy stan poznania, czyli noesis. Z Platońskiej epistemologii wyraźnie wynika, że pojęcia ogólne, które ujmujemy w myśleniu, nie są pozbawione obiektywnych odniesień, jednakże nie przeanalizowaliśmy jeszcze ważnej kwestii, na czym polega to obiektywne odniesienie”