Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Kinetická teorie látek a termodynamika 1R by Mind Map: Kinetická teorie látek a termodynamika 1R
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Kinetická teorie látek a termodynamika 1R

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

Učivo

Kinetická teorie látek

Termodynamika

výstupy

RVP

Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále a neuspořádaně pohybují a vzájemně na sebe působí. Určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem. Zhodnotí výhody a nevýhody různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na ŽP.  

ŠVP

Vyjmenuje a objasní základní principy kinetické teorie látek. Popíše strukturu látek jednotlivých skupenství a uvede souvislost s vlastnostmi látek. Užívá termodynamickou teplotní stupnici. Zná příklady praktického využití dobrých a špatných tepelných vodičů. Vyjmenuje způsoby přenosu vnitřní energie. Dokáže řešit úlohy na výpočet tepla. Zapíše kalorimetrickou rovnici, zvládne řešit její jednodušší formy, dokáže ji aplikovat na změny skupenství. Chápe rozdíl mezi táním-tuhnutím, vypařování-varem-kondenzací, sublimací a desublimací. Vysvětlí pojmy skupenské a měrné skupenské teplo. Aplikuje termodynamiku na spalovací motory.  

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy