Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Vlastnosti látek 4R by Mind Map: Vlastnosti látek 4R
2.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Vlastnosti látek 4R

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

Strutktura a vlastnosti plynu

Struktura a vlastnosti pevných látek

Struktura a vlastnosti kapalin

1

2

Změny skupenství

Učivo

Struktura a vlastnosti plynu

Ideální plyn

Rozdělovací zákon, Lammertův pokus, Statistická fyzika, Grafická analýza

Rychlosti molekul, Střední, Střední kvadratická, Nejpravděpodobnější

Stavová rovnice

Děje v plynech, Izotermické, Izobarický, Izochorický, Adiabatický, Polytropický

Práce plynu a kruhový děj

Struktura a vlastnosti pevných látek

Rozdělení látek

Krystalová mřížka, Mřížkový parametr, Krystalové soustavy, Poruchy

Deformace, Typy deformací, Hookův zákon, Křivka deformace

Teplotní roztažnost

Struktura a vlastnosti kapalin

Struktura, Povrchová vrstva kapaliny, Povrchová energie

Povrchová síla

Povrchové napětí

Jevy na rozhraní

Kapilarita, Kapilární tlak, Elevace, Depresa, Kapilární jevy v praxi

Změny skupenství

Terminologie

Popis změn

Skupenské a měrné skupenské teplo

Fázový diagram

Vlhkost

výstupy

RVP

  Využívá stavovou rovnici ideálního plynu při předvídání stavových změn plynu. Využívá zákonitostí teplotní roztažnosti pevných látek a kapalin k řešení praktických problémů. Analyzuje vznik a průběh procesu pružné deformace pevných těles.  

ŠVP

  Zapíše stavovou rovnici pro ideální plyn. Znázorní vztah mezi stavovými veličinami do stavového diagramu. Zvládne formulovat Hookův zákon. Početně řeší příklady na pružnou deformaci pevných látek. Objasní fyzikální podstatu kapilárních jevů v přírodě. Vysvětlí pojmy povrchové napětí kapaliny, kapilární deprese a elevace. Vysvětlí pojmy skupenské a měrné skupenské teplo. Načrtne fázový diagram a vysvětlí, co znamenají jednotlivé křivky, trojný a kritický bod.  

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy

strana 124 - úlohy 380, 381, 383 strana 126 - úlohy 394, 396 strana 407 - úlohy 407