Mediapedagogik - en mindmap skapad kring ämnets relevans kring många skilda områden i samhället.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mediapedagogik - en mindmap skapad kring ämnets relevans kring många skilda områden i samhället. by Mind Map: Mediapedagogik - en mindmap skapad kring ämnets relevans kring många skilda områden i samhället.

1. Matematik Vad är problemet? Kommunikation och lärande med digitala läromedel

1.1. Frågeställning: Hur resonerar och agerar elever när de arbetar med ett digitalt läromedel inom ämnet matematik?, (Linderoth 2009). Syfte: Belysa eller gestalta lärarens situation då digatala undervisningshjälpmedel används, samt tolka kommunikation och samspel mellan ungdomen och programmet samt lärarens agerande, (Linderoth 2009). Teori: Teoretiska resonemang handlade om hur matematiken kunde bli mer levande samt logisk, (Linderoth 2009). Metod: Kvalitativ ansats I form utav fält analys med hjälp utav en videokamera som från tre olika vinklar filmade elevens kontakt med matematikprogrammet, (Linderoth 2009). Resultat Digitala hjälpmedel är en resurs för meningsskapande men medför en ökad komplexitet som behöver tas hänsyn till, (Linderoth 2009).

2. Fysik & teknik Att göra det osynliga synligt: Instruktion, interaktion och teknologi I fysiklaborationer

2.1. New node

3. Vård- & Omsorg Simulering – att återskapa vårdpraktiker som lärande miljöer

4. Barn omsorgen "Dom måste ju leka": Om mötet mellan datorn och förskolans lek

5. Utbildning Varför är PBL en attraktiv utbidlningside i dagens samhälle?

5.1. New node

6. Psykiatrin Datorbaserad kognitiv beteendeterapi vid ångestsyndrom eller depression

7. Kommunikation Jakten på den försvunna verkligheten

8. Genus Virtuella rollmodeller & androgynitetens potential