Ohjauksen elementit verkossa (avaa +painikkeista haaroja)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ohjauksen elementit verkossa (avaa +painikkeista haaroja) by Mind Map: Ohjauksen elementit verkossa (avaa +painikkeista haaroja)

1. Ohjaaja

1.1. Ammattilainen

1.1.1. Opettaja ohjaajana

1.1.2. Esikuva (mestari, tutkija, asiantuntija)

1.1.3. Palkattu tuutori

1.1.4. Virallinen mentori

1.2. Vertainen

1.2.1. Kurssikaveri

1.2.2. PLE-vertainen

1.2.2.1. (PLE = personal learning environment)

1.2.3. Opiskelijatuutori

1.2.4. Vertaismentori

1.3. Persoona

1.3.1. Verkkopersoona

1.3.1.1. Yksi tai useita henkilöitä saman nimen takana

1.3.1.2. Erillinen työprofiili

1.3.2. Yksityishenkilö

1.3.2.1. Työ- ja yksityisprofiili sama

1.3.2.2. Blogi tai muu henkilökohtainen verkkotila

1.4. Koneäly

1.4.1. Juttelubotti

1.4.2. Oppijadataan perustuva algoritmi

1.4.2.1. Ennakoiva ohjaus

1.4.2.2. Suosittelu

1.4.2.3. Automaattiset hälyytykset

1.4.2.4. Motivointi

1.4.3. Adaptiivisen toiminnot

1.4.3.1. Verkkoympäristö mukautuu oppijan etenemistahtiin (esim. tehtävätasot)

2. Opettaja

2.1. Pedagoginen design

2.1.1. Oppimiskäsitys

2.1.2. Kuinka tämä asia opitaan

2.1.2.1. Oppimisprosessin elementit

2.1.2.1.1. Ohjeistuksen rakentaminen

2.1.2.1.2. Kognitiiviset työkalut

2.1.2.1.3. Sisällöt, aineistot

2.1.2.1.4. Työskentelyn vaiheet

2.1.2.1.5. Tiedonhankinta ja -käsittely

2.1.2.1.6. Oppimistehtävät

2.1.2.1.7. Palaute- ja arviointimenetelmät

2.1.2.2. Oppimisprosessin rakentaminen

2.1.2.2.1. Ajallinen suunnittelu

2.1.2.2.2. Yksilön ja ryhmän prosessi

2.1.2.3. Oppimisprosessin ohjaaminen

2.1.2.3.1. Opettajan/ohjaajan rooli työskentelyssä

2.1.3. Oppimisen muotoilu

2.1.3.1. Oppijalähtöisyys

2.1.3.1.1. Aineiston selkeys ja ymmärrettävyys

2.1.3.1.2. Ohjeet ja tuki

2.1.3.1.3. Oppijan rooli kokonaisuuden toteuttamisessa

2.1.3.2. Opettajien yhteissuunnittelu

2.1.3.3. Oppijoiden osallisuus

2.1.3.4. Osallistava muotoilu, esim. Edukata

2.1.3.5. Dialogisuus (trialogisuus)

2.1.3.6. Palaute (miten, missä)

2.1.3.6.1. Opiskelijan palautekanavat (esim. palautelomake, välipalautteet)

2.1.3.6.2. Opettajan palaute

2.1.3.6.3. Vertaispalaute

2.1.3.6.4. Usein kysytyt kysymykset

2.2. Uusi opettajuus

2.2.1. Opiskelijan tukeminen

2.2.1.1. Elinikäinen oppiminen

2.2.1.1.1. Asenne oppimiseen (kasvun ajattelutapa)

2.2.1.1.2. Oppimisen esteiden raivaaminen

2.2.1.1.3. Uusien näkökulmien löytäminen (merkitysperspektiivin siirtäminen)

2.2.1.2. Oppimaan oppimisen tukeminen

2.2.1.2.1. Reflektointi, oman oppimisen tarkastelu

2.2.1.2.2. Henkilökohtaisuus

2.2.1.3. Yhdessä oppiminen

2.2.1.3.1. Ryhmätyöskentelyn tukeminen

2.2.1.3.2. Ryhmäreflektointi

2.2.1.4. Kohti tiedon käyttötaitoja (soveltamista)

2.2.2. Oppimisen mahdollistaminen

2.2.2.1. Tilannetaju

2.2.2.1.1. Ohjauksen sovittaminen tilanteeseen

2.2.2.1.2. Työskentelyn sovittaminen tilanteeseen

2.2.2.2. Olemassa olevat resurssit käyttöön

2.2.2.3. Yksilölliset polut

2.2.2.3.1. Erilaiset oppijat

2.2.2.3.2. Eriyttäminen

2.2.2.3.3. Aiemman osaamisen huomiointi

2.2.2.3.4. Joustavat suoritusmahdollisuudet

2.2.2.4. Aktivoiva opetus

2.2.3. Opiskelijat voimavarana

2.2.3.1. Opiskelijoiden osaaminen käyttöön

2.2.3.1.1. Voimaantuminen

2.2.3.1.2. Motivaatio

2.2.3.1.3. Merkityksellisyys

2.2.3.2. Vastuun jakaminen, roolit

2.2.3.3. Vertaisoppiminen, oppimiskumppanuus

2.2.3.4. Opiskelijatuutorit

2.2.3.5. Lupa tuotosten jakamiseen seuraaville kursseille (opiskelijatyöt osaksi kurssiaineistoa)

3. Verkossa opiskelu

3.1. Sosiaalinen asetelma

3.1.1. Yksin

3.1.2. Työparin tai pientiimin kanssa

3.1.3. Opiskeluryhmässä

3.1.4. Omassa verkostossa

3.1.5. Ryhmäytyminen verkossa

3.2. Työtapavinkit

3.2.1. Kysy

3.2.1.1. Epäile

3.2.1.2. Tutki

3.2.1.3. Janoa tietoa

3.2.2. Kurki

3.2.2.1. Ole utelias

3.2.3. Keskustele

3.2.3.1. Tuota

3.2.3.2. Osallistu

3.2.3.3. Tee aloitteita

3.2.4. Seuraa

3.2.4.1. Pysy ajan tasalla

3.2.4.2. Kommentoi

3.2.4.3. Kerää aineistoa

3.2.4.4. Verkostoidu

3.2.5. Matki

3.2.5.1. Parasta (varasta ja paranna)

3.2.5.2. Kopioi toisilta ja yhdistä omaasi

3.2.6. Kokeile

3.2.6.1. Heittäydy ja uskalla

3.2.6.1.1. Pienen ryhmän kanssa

3.2.6.1.2. Demototeutuksessa

3.2.6.2. Uskalla erehtyä

3.2.6.2.1. Opi omista tai toisen virheistä

3.2.7. Tuota

3.2.7.1. Prosessimaisesti

3.2.7.2. Kollaaseja

3.2.7.2.1. Yhdistä eri sisältömuotoja

3.2.7.2.2. Tiivistä

3.2.7.2.3. Hyödynnä omia/ryhmän vahvuuksia

3.2.7.3. Oma portfolio

3.2.7.3.1. Kokoa oman opintopolun varrelta

3.2.7.3.2. Osaaminen näkyväksi

3.3. Avoimuus

3.3.1. Toiminnan jälkien näkyvyys

3.3.2. Tuotosten jakaminen

3.3.2.1. Virheiden ja erehdysten näkyminen

3.4. Kurssisuoritukset

3.4.1. Yksilölliset ja ryhmätehtävät

3.4.1.1. Harjoitustehtävät (oppimisen edistäminen)

3.4.1.2. Arvioitavat tehtävät

3.4.1.2.1. Vertaisarviointi

3.4.1.2.2. Ryhmäarviointi

3.4.1.2.3. Opettajan/asiantuntijan arviointi

3.4.1.3. Online-kokeet

3.4.2. Arviointi

3.4.2.1. Oppimista edistävä arviointi

3.4.2.2. Tavoitteiden ja arvioinnin saumaton yhteys läpi opintojakson

3.4.2.3. Osallistujien roolit arvioinnissa

3.4.2.4. Monipuoliset arviointimenerelmät

3.4.2.5. Ks. OPH 2013: Oppimisen arvioinnin kontekstit ja käytännöt, s. 126 alkaen (Ajattelun tasot)

4. Opiskelija

4.1. Opiskelija verkossa

4.1.1. Oma tavoite

4.1.1.1. Tavoitteen hahmottaminen

4.1.1.2. Tavoitteen työstäminen

4.1.1.2.1. Aiempi osaaminen

4.1.1.2.2. Osatavoitteet

4.1.1.2.3. Tavoiteltu suoritustaso

4.1.1.3. Itsearviointi

4.1.1.4. Palaute- ja arviointitiedon hyödyntäminen

4.1.1.5. Motivaatio, merkityksen löytäminen

4.1.2. Oman toiminnan ohjaaminen

4.1.2.1. Ohjeisiin perehtyminen

4.1.2.2. Aikataulut

4.1.2.3. Avun pyytäminen

4.1.2.4. Työskentelyn rytmittäminen

4.1.2.5. Oma-aloitteisuus

4.1.2.6. Ristiriitatilanteiden ratkaiseminen

4.1.2.7. Oppimaan oppiminen

4.1.3. Verkko-opiskelun erityispiirteet

4.1.3.1. Tekniset taidot

4.1.3.1.1. Oppilaitoksen tarjoamat tekniset ympäristöt

4.1.3.1.2. Omat laitteet, sovellukset ja palvelut

4.1.3.2. Kontakti verkko-ohjaajaan/opettajaan

4.1.3.3. Vuorovaikutus opintoryhmässä

4.1.3.3.1. Läsnäolo

4.1.3.3.2. Poissaolo

4.1.3.4. Tiedon- ja aineiston hankinta

4.1.3.4.1. Lähdekriittisyys

4.1.3.4.2. Lähdemerkintöjen tekeminen

4.1.3.4.3. Analysointi, johtopäätökset

4.1.3.5. Lukeminen ja kirjoittaminen verkossa

4.1.3.5.1. Tekstipohjaisuus

4.1.3.5.2. Informaatiolukutaito

4.1.3.5.3. Silmäily, hakuluku, syvällinen lukeminen

4.1.3.5.4. Prosessikirjoittaminen

4.1.3.5.5. Yhteiskirjoittaminen

4.1.3.6. Muistiinpanojen tekeminen

4.1.3.6.1. Oma informaationhallintamenetelmä

4.1.3.6.2. Käsin tehdyt muistiinpanot

4.1.3.6.3. Sähköiset muistiinpanot

4.1.3.6.4. Linkit ja verkkoleikkeet

4.1.3.7. Oppimispäiväkirjan tai portfolion tuottaminen

4.1.3.8. Muut ilmaisu- ja viestintätaidot

4.1.3.8.1. Valokuvien, videoitten ja audiotiedostojen hyödyntäminen (muistiinpanot, aineistot, tuottaminen)

4.1.3.8.2. Verkostojen hyödyntäminen

4.1.3.8.3. Avoimuus, jakaminen, yhteisöllinen tuottaminen

4.2. Opiskelijan näkökulmasta pohdittavaa

4.2.1. Verkko-opiskelu ja nettijalanjäljet

4.2.2. Miten toisten aineistoa saa käyttää?

4.2.3. Mikä on kiellettyä plagiointia?

4.2.4. Miten siteerataan oikealla lailla?

4.2.5. Tunnereaktiot verkkokurssilla

4.2.5.1. Miten suhtautua toisten tunnereaktioihin?

4.2.5.2. Miten käsitellä omia tunnereaktioita?

4.2.6. Erilaiset kielipelit verkossa

4.2.6.1. Asiantuntijakieli ja asiateksti

4.2.6.2. Jutustelu, epävirallinen kieli

4.2.6.3. Sisäpiirin kieli (huumori, sarkasmi, ironia)

4.2.7. Verkkopalveluiden käyttöehdot

4.2.7.1. Tietosuoja

4.2.7.2. Mitä oikeuksia palvelu saa sisältöihin

4.2.7.3. Palvelun sijainti (Euroopassa vai muualla)