Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Ohjauksen elementit verkossa (avaa +painikkeista haaroja) by Mind Map: Ohjauksen elementit verkossa
(avaa +painikkeista haaroja)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Ohjauksen elementit verkossa (avaa +painikkeista haaroja)

Ohjaaja

Ammattilainen

Opettaja ohjaajana

Esikuva (mestari, tutkija, asiantuntija)

Palkattu tuutori

Virallinen mentori

Vertainen

Kurssikaveri

PLE-vertainen, (PLE = personal learning environment)

Opiskelijatuutori

Vertaismentori

Persoona

Verkkopersoona, Yksi tai useita henkilöitä saman nimen takana, Erillinen työprofiili

Yksityishenkilö, Työ- ja yksityisprofiili sama, Blogi tai muu henkilökohtainen verkkotila

Koneäly

Juttelubotti

Oppijadataan perustuva algoritmi

Adaptiivisen toiminnot, Verkkoympäristö mukautuu oppijan etenemistahtiin (esim. tehtävätasot)

Opettaja

Pedagoginen design

Oppimiskäsitys

Kuinka tämä asia opitaan, Oppimisprosessin elementit, Ohjeistuksen rakentaminen, Kognitiiviset työkalut, Sisällöt, aineistot, Työskentelyn vaiheet, Tiedonhankinta ja -käsittely, Oppimistehtävät, Kuljettavat oppimisprosessia, Ajoitus, Laajuus, vaikeusaste, Tehtävien pedagoginen merkitys, Selkeä ohjeistus, lähteet ja tuki, Palaute- ja arviointimenetelmät, Oppimisprosessin rakentaminen, Ajallinen suunnittelu, Yksilön ja ryhmän prosessi, Yksilölliset polut, Oppimisprosessin ohjaaminen, Opettajan/ohjaajan rooli työskentelyssä

Oppimisen muotoilu, Oppijalähtöisyys, Aineiston selkeys ja ymmärrettävyys, Ohjeet ja tuki, Oppijan rooli kokonaisuuden toteuttamisessa, Opettajien yhteissuunnittelu, Oppijoiden osallisuus, Osallistava muotoilu, esim. Edukata, Dialogisuus (trialogisuus), Palaute (miten, missä), Opiskelijan palautekanavat (esim. palautelomake, välipalautteet), Palautteen huomiointi, Opettajan palaute, Vertaispalaute, Usein kysytyt kysymykset, Ohjeiden tarkentaminen palautteen pohjalta

Uusi opettajuus

Sana uusi ei tässä tarkoita, ettevätkö nämä opettajuuden piirteet olisi toimineet jo pitkään. Uusi opettajuus on käsitteenä nostettu viime vuosina korostamaan opettajuuden piirteitä, joitä mm. tässä on mainittu.

Opiskelijan tukeminen, Elinikäinen oppiminen, Asenne oppimiseen (kasvun ajattelutapa), Oppimisen esteiden raivaaminen, Uusien näkökulmien löytäminen (merkitysperspektiivin siirtäminen), Oppimaan oppimisen tukeminen, Reflektointi, oman oppimisen tarkastelu, Henkilökohtaisuus, Yhdessä oppiminen, Ryhmätyöskentelyn tukeminen, Ryhmäreflektointi, Kohti tiedon käyttötaitoja (soveltamista)

Oppimisen mahdollistaminen, Tilannetaju, Ohjauksen sovittaminen tilanteeseen, Työskentelyn sovittaminen tilanteeseen, Olemassa olevat resurssit käyttöön, Yksilölliset polut, Erilaiset oppijat, Eriyttäminen, Aiemman osaamisen huomiointi, Joustavat suoritusmahdollisuudet, Aktivoiva opetus

Opiskelijat voimavarana, Opiskelijoiden osaaminen käyttöön, Voimaantuminen, Motivaatio, Merkityksellisyys, Vastuun jakaminen, roolit, Vertaisoppiminen, oppimiskumppanuus, Opiskelijatuutorit, Lupa tuotosten jakamiseen seuraaville kursseille (opiskelijatyöt osaksi kurssiaineistoa)

Verkossa opiskelu

Sosiaalinen asetelma

Yksin

Työparin tai pientiimin kanssa

Opiskeluryhmässä

Omassa verkostossa

Ryhmäytyminen verkossa

Työtapavinkit

Kysy, Epäile, Tutki, Janoa tietoa

Kurki, Ole utelias

Keskustele, Tuota, Osallistu, Tee aloitteita

Seuraa, Pysy ajan tasalla, Kommentoi, Kerää aineistoa, Verkostoidu

Matki, Parasta (varasta ja paranna), Kopioi toisilta ja yhdistä omaasi

Kokeile, Heittäydy ja uskalla, Pienen ryhmän kanssa, Demototeutuksessa, Uskalla erehtyä, Opi omista tai toisen virheistä

Tuota, Prosessimaisesti, Kollaaseja, Yhdistä eri sisältömuotoja, Tiivistä, Hyödynnä omia/ryhmän vahvuuksia, Oma portfolio, Kokoa oman opintopolun varrelta, Osaaminen näkyväksi

Avoimuus

Toiminnan jälkien näkyvyys

Tuotosten jakaminen, Virheiden ja erehdysten näkyminen

Kurssisuoritukset

Yksilölliset ja ryhmätehtävät, Harjoitustehtävät (oppimisen edistäminen), Arvioitavat tehtävät, Vertaisarviointi, Ryhmäarviointi, Opettajan/asiantuntijan arviointi, Online-kokeet

Arviointi, Oppimista edistävä arviointi, Tavoitteiden ja arvioinnin saumaton yhteys läpi opintojakson, Osallistujien roolit arvioinnissa, Monipuoliset arviointimenerelmät, Ks. OPH 2013: Oppimisen arvioinnin kontekstit ja käytännöt, s. 126 alkaen (Ajattelun tasot)

Opiskelija

Opiskelija verkossa

Oma tavoite, Tavoitteen hahmottaminen, Tavoitteen työstäminen, Aiempi osaaminen, Osatavoitteet, Tavoiteltu suoritustaso, Itsearviointi, Palaute- ja arviointitiedon hyödyntäminen, Motivaatio, merkityksen löytäminen

Oman toiminnan ohjaaminen, Ohjeisiin perehtyminen, Aikataulut, Avun pyytäminen, Työskentelyn rytmittäminen, Oma-aloitteisuus, Ristiriitatilanteiden ratkaiseminen, Oppimaan oppiminen

Verkko-opiskelun erityispiirteet, Tekniset taidot, Oppilaitoksen tarjoamat tekniset ympäristöt, Omat laitteet, sovellukset ja palvelut, Kontakti verkko-ohjaajaan/opettajaan, Vuorovaikutus opintoryhmässä, Läsnäolo, Poissaolo, Tiedon- ja aineiston hankinta, Lähdekriittisyys, Lähdemerkintöjen tekeminen, Analysointi, johtopäätökset, Lukeminen ja kirjoittaminen verkossa, Tekstipohjaisuus, Virhetulkinnat, Keskittyminen, hahmottaminen, Informaatiolukutaito, Silmäily, hakuluku, syvällinen lukeminen, Prosessikirjoittaminen, Yhteiskirjoittaminen, Toisen tekstin editointi, Oman tekstin antaminen muokattavaksi, Muistiinpanojen tekeminen, Oma informaationhallintamenetelmä, Käsin tehdyt muistiinpanot, Sähköiset muistiinpanot, Linkit ja verkkoleikkeet, Oppimispäiväkirjan tai portfolion tuottaminen, Muut ilmaisu- ja viestintätaidot, Valokuvien, videoitten ja audiotiedostojen hyödyntäminen (muistiinpanot, aineistot, tuottaminen), Verkostojen hyödyntäminen, Avoimuus, jakaminen, yhteisöllinen tuottaminen

Opiskelijan näkökulmasta pohdittavaa

Verkko-opiskelu ja nettijalanjäljet

Miten toisten aineistoa saa käyttää?

Mikä on kiellettyä plagiointia?

Miten siteerataan oikealla lailla?

Tunnereaktiot verkkokurssilla, Miten suhtautua toisten tunnereaktioihin?, Miten käsitellä omia tunnereaktioita?

Erilaiset kielipelit verkossa, Asiantuntijakieli ja asiateksti, Jutustelu, epävirallinen kieli, Sisäpiirin kieli (huumori, sarkasmi, ironia)

Verkkopalveluiden käyttöehdot, Tietosuoja, Mitä oikeuksia palvelu saa sisältöihin, Palvelun sijainti (Euroopassa vai muualla)