Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Mind Map with FreeMind by Mind Map: Mind Map with FreeMind
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Mind Map with FreeMind

Jeeradate K. Jk@noklek.com

Mind Map คืออะไร?

Mind Map เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นโดยโทนี่ บูซาน (Tony Buzan) นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยพัฒนาความคิดและความจำ ซึ่งได้รับการยอมรับ ในวงการศึกษาเป็นอย่างมาก

Mind Map มีประโยชน์อะไรบ้าง?

ทำให้คิดเป็นระบบ

ทำให้คิดได้ดีขึ้น

ความจำดีขึ้น

สื่อความคิดให้คนอื่นเข้าใจ

Mind Map ใช้ทำอะไรได้บ้าง

ช่วยคิดเรื่องที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น

ช่วยสือความคิด สำหรับระดมความคิดหรือช่วยกันคิดหลายๆคน

สรุปเรื่องที่อ่าน ทำให้เช้าใจมากขึ้น และใช้ในการทบทวนเรื่องที่อ่านมาแล้ว

สรุปรายงานการประชุม ทำให้ทุกคนที่ร่วมประชุมเข้าใจตรงกัน

นำเสนอเรื่องที่ซับซ้อน ให้เข้าใจง่ายขึ้น

อื่นๆ

เทคนิคในการสร้าง Mind Map

แต่ละกิ่งเรียกว่า Node

เส้นที่โยง Node เรียกว่า Edge

สร้าง Node ใหม่ขึ้นมาที่ใดก็ได้ ที่มีประเด็นที่ต้องจด ไม่ต้องกังวลเรื่องลำดับหรือตำแหน่งที่จะจัดวาง เนื่องจากสามารถจัดลำดับหรือย้ายได้ภายหลัง

หุบ Node ที่ไม่จำเป็นเพื่อให้รกตา

FreeMind คืออะไร?

FreeMind เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซื่งใช้ในการวาด Mind Map

การใช้ FreeMind

การติดตั้งโปรแกรม

การใช้งานพื้นฐาน

การตบแต่ง Mind Map ให้ดูดี

ลูกเล่นอื่นๆ

การปรับแต่งระบบ