Edukacyjne skutki korzystania przez uczniów z gotowych opracowań znajdujacych się w Internecie.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Edukacyjne skutki korzystania przez uczniów z gotowych opracowań znajdujacych się w Internecie. by Mind Map: Edukacyjne skutki korzystania przez uczniów z gotowych opracowań znajdujacych się w Internecie.

1. Rozdział 1 Teoretyczne podstawy aktywności, twórczości i motywacji ucznia

1.1. 1.1. Aktywność w rozwoju ucznia

1.2. 1.2. Aktywność twórcza w rozwoju ucznia

1.3. 1.3. Motywacja w rozwoju ucznia

2. Rozdział 2 Organizacja i metody kształcenia a samodzielność ucznia

2.1. 2.1. Formy i metody kształcenia szczególnie wpływające na aktywność ucznia

2.2. 2.2. Możliwości indywidualizacji (różnicowania) kształcenia

2.3. 2.3. Internet w działalności pedagogicznej wspierającej samodzielność ucznia

3. Rozdział 3 Metodologiczne podstawy badań własnych

3.1. 3.1. Przedmiot i cele badań

3.2. 3.2. Problemy i hipotezy badawcze

3.3. 3.3. Metody i narzędzia zastosowane w badaniach

3.4. 3.4. Przebieg badań i ogólna charakterystyka badanych

4. Rozdział 4 Korzystanie przez uczniów z gotowych opracowań internetowych – skala zjawiska i jego skutki. Sprawozdanie z badań.

4.1. 4.1. Zakres ilościowy i częstotliwość korzystania przez uczniów z gotowych opracowań

4.2. 4.2. Czynniki wpływające na korzystanie przez uczniów z gotowych opracowań

4.3. 4.4. Postawy uczniów wobec siebie i kolegów korzystających z cudzych opracowań internetowych

4.4. 4.3. Zjawisko niesamodzielnej pracy uczniów a przedmioty nauczania i style pracy dydaktycznej nauczycieli

4.5. 4.5. Zalety i wady wykorzystania Internetu. Dostrzeganie skutków niesamodzielnego pisania prac

5. Rozdział 5 Model wykorzystania zasobów internetowych w nauce szkolnej ucznia

5.1. 5.1. Formy i metody kształcenia rozwijające samodzielność uczniów

5.2. 5.2. Wykorzystanie Internetu w szkole

5.3. 5.3. Internet a samodzielność ucznia w pracy pozalekcyjnej