Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Edukacyjne skutki korzystania przez uczniów z gotowych opracowań znajdujacych się w Internecie. by Mind Map: Edukacyjne skutki korzystania przez uczniów z gotowych opracowań znajdujacych się w Internecie.
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Edukacyjne skutki korzystania przez uczniów z gotowych opracowań znajdujacych się w Internecie.

To jest tytuł mojej pracy dyplomowej.

Rozdział 1 Teoretyczne podstawy aktywności, twórczości i motywacji ucznia

1.1. Aktywność w rozwoju ucznia

1.2. Aktywność twórcza w rozwoju ucznia

1.3. Motywacja w rozwoju ucznia

Rozdział 2 Organizacja i metody kształcenia a samodzielność ucznia

2.1. Formy i metody kształcenia szczególnie wpływające na aktywność ucznia

2.2. Możliwości indywidualizacji (różnicowania) kształcenia

2.3. Internet w działalności pedagogicznej wspierającej samodzielność ucznia

Rozdział 3 Metodologiczne podstawy badań własnych

3.1. Przedmiot i cele badań

3.2. Problemy i hipotezy badawcze

3.3. Metody i narzędzia zastosowane w badaniach

3.4. Przebieg badań i ogólna charakterystyka badanych

Rozdział 4 Korzystanie przez uczniów z gotowych opracowań internetowych – skala zjawiska i jego skutki. Sprawozdanie z badań.

4.1. Zakres ilościowy i częstotliwość korzystania przez uczniów z gotowych opracowań

4.2. Czynniki wpływające na korzystanie przez uczniów z gotowych opracowań

4.4. Postawy uczniów wobec siebie i kolegów korzystających z cudzych opracowań internetowych

4.3. Zjawisko niesamodzielnej pracy uczniów a przedmioty nauczania i style pracy dydaktycznej nauczycieli

4.5. Zalety i wady wykorzystania Internetu. Dostrzeganie skutków niesamodzielnego pisania prac

Rozdział 5 Model wykorzystania zasobów internetowych w nauce szkolnej ucznia

5.1. Formy i metody kształcenia rozwijające samodzielność uczniów

5.2. Wykorzystanie Internetu w szkole

5.3. Internet a samodzielność ucznia w pracy pozalekcyjnej