Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Vlnové vlastnosti světla 5R by Mind Map: Vlnové vlastnosti světla 5R
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Vlnové vlastnosti světla 5R

Přesahy

M

Bi

Ch

Z

ostatní

Úkoly

Úlohy

Odkazy

weby

videa

obrázky

Učební texty

Učivo

Vlnová délka světla

Základní charakteristika světla. Je funkcí frekvence světla a je možné ji stanovit jako podíl rychlosti světla v daném prostředí a frekvence světla (hodnota frekvence je nezávislá na optickém prostředí). Vlnová optika je obor optiky, který se zabývá zejména jevy souvisejícími s elektromagnetickým vlněním, patří zde interference světla, ohyb či polarizace světla.

Optická a geometrická dráha

Optická dráha (l) je dráha, kterou by světlo urazilo ve vakuu za stejnou dobu, za kterou urazí geometrickou dráhu (s) v optickém prostředí o určitém indexu lomu. Optická dráha je tedy delší než geometrická: l = n.s

Skládání elmag. vlnění

Interference (skládání) je jev, který se projevuje tím, že v určitém bodě prostoru se zvětší či zmenší intenzita světla.

Youngův pokus

Historický pokus (1801), který dokazoval vlnovou povahu světla. Vlnění z jedné štěrbiny dopadá na dvojici blízkých otvorů, na stínítku za otvory pak vzniká soubor světlých a tmavých proužků.

Interference na tenké vrstvě

Příklad interference v praxi, kdy lze sledovat zesílení a zeslabení interferujících paprsků na tenkých vrstvách jako jsou olejové skvrny, bubliny z jaru, aj. Interference je umožněna proto, že paprsek odražený od tenké vrstvy se setkává s paprskem, který vrstvou prošel, odrazil se a lomí se zpět do prostředí nad tenkou vrstvou - dráhový rozdíl paprsků je tak velmi malý a jsou splněny podmínky interference.

Ohyb světla

Difrakce (ohyb) je jev, který nastává, když vlnění dopadá na rozhraní s překážkou a za překážku se šíří jinak než odpovídá zákonu přímočarého šíření světla.

Polarizace světla

Vlastnost světla, která je dána přesně určeným směrem vektorů intenzity elektrického a magnetického pole. Nepolarizované světlo kmitá ve všech rovinách, ale lineárně polarizované světlo pouze v jedné rovině, což má v technice obrovský význam, protože je možné s takovým světlem mnohem lépe pracovat.

výstupy

RVP

Využívá zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy.

ŠVP

Graficky vysvětlí skládání dvou svazku koherentního světla. Rozumí odlišnosti dopadajících paprsků ve stejné a v opačné fázi. Pochopí vznik interferenčních max a min. Pozná jevy způsobené interferencí světla. Zná podmínky pozorovatelnosti ohybu světla.