Mercadona Badalona Capaç

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mercadona Badalona Capaç by Mind Map: Mercadona Badalona Capaç

1. Agents

1.1. BADALONA CAPAÇ

1.1.1. promoguda per l'Ajuntament de Badalona

1.1.2. fundació sense ànim de lucre

1.1.2.1. COINTEGRA

1.1.2.1.1. Persones amb afectació alta

1.1.2.2. CALTOR

1.1.2.2.1. CET

1.1.2.2.2. 180 persones amb discapacitat intellectual

1.1.2.2.3. 30 professionals

1.1.2.3. Es van detectar casos de corrupció fa anys i es va crear la fundació amb control rigorós de l'admisitració.

1.1.2.4. La instal·lació està fatal.

1.1.2.4.1. Màxim 2 anys vista

1.1.3. amb la participació de la Generalitat de Catalunya

1.1.4. Més de  240 persones amb discapacitat intellectual

1.1.5. 48 professionals

1.1.6. Director: Pere Sió

1.1.6.1. "La Fundació està convençuda de la virtut i transparència del projecte i, més enllá de valoracions polítiques, entenem que qualsevol decisió que no permeti tirar endavant el nou centre anirà en contra de garantir el dret a una atenció digna i de qualitat que tenen les persones amb discapacitat intellectual."

1.2. Ajuntament de Badalona

1.2.1. Posició dels altres membres de govern?

1.2.1.1. ERC

1.2.1.1.1. Maite Arqué es "presidenta" de BDNCAPAÇ i simpatitzant ilustre d'ERC

1.2.1.2. ICV-EUiA

1.2.1.2.1. ICV-EUIA veu difícil mantenir-se en el SÍ si apareixen informes medioambientals a premsa

1.2.1.3. GBeC

1.2.1.3.1. Posicionaments anteriors sobre el tema

1.3. societat mercantil HABITAT INICIATIVES, S.L

1.4. Propietaris de les finques situades a l avinguda de Carlemany 558 i del passatge del Camí Estret núm. 580- 581

1.4.1. Un cop aprovada definitivament la Modificació puntual del PGM, els propietaris dels terrenys es comprometen a cedir gratuïtament a l'Ajuntament de Badalona la part de la parcel·la amb ordenació tridimensional (clau 7b/18) qualificada d'equipament públic de tipus sanitari-assistencial, mantenint una reserva del dret de superfície per 99 anys

1.5. Mercadona

1.5.1. En la actualitat hi ha 5 mercadones a Badalona

1.5.1.1. Calle Miguel Servet, 219 (Pg Sant Joan / Lateral Autopista)

1.5.1.2. Carrer de la Filosofía, 2  (Montigalà)

1.5.1.3. Carrer de Jaume Ribó, 47 (Can Ribó)

1.5.1.4. Carrer d'Eduard Maristany, 197 (Port)

1.5.1.5. Carrer de la Concòrdia, 1 (Màgic)

1.5.2. Està aprovat un més a Pomar (Penya)

1.5.2.1. Modificació puntual del PGM a les zones del Mas Ram i de Pomar de Badalona.

1.5.2.1.1. Mas Ram

1.5.2.1.2. Pomar

1.5.2.1.3. APROVACIÓ DEFINITIVA: Conseller Territori i Sostenibilitat 14 de juliol de 2015

1.5.2.1.4. Aprovació definitiva de reparcel·lació per Junta de Govern del dia 4.04.2016

1.5.2.1.5. Aprovació definitiva del projecte d'urbanització per Junta de Govern del dia 4.04.2016

1.5.2.1.6. Pendent d'inscriure el Projecte de reparcel·lació al Registre de la propietat, d'expropiar sòls, per part dels promotors, per construir rotonda carretera B-500 i de concedir la llicència d'obres

1.5.3. L'aprovació d'aquest projecte suposaria un total de 8

1.6. Altres

1.6.1. Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal

1.6.1.1. Ha conegut el projecte i el valora positivament, en el marc díun procès de concertació de places amb COINTEGRA que possibilitar una consolidació del finançament de l'activitat del Centre.

1.6.2. Direcció general d'Urbanisme

1.6.2.1. coneix el projecte i no hi ha manifestat objeccions

1.6.3. Direcció General de Comerç

1.6.3.1. Es disposa dels informes técnics favorables al projecte per part de la Direcció General de Comerç i que els técnics municipals que han tramitat l'expedient, han informat favorablement l'operació

2. Opcions

2.1. SÍ Ratificar la decissió del ple de 27 d'abril de 2015

2.1.1. Pressions en contra del SÍ

2.1.1.1. AVV en contra

2.1.1.2. Salvem el Turó de l'Enric

2.1.1.3. No mercadones en Morera

2.1.2. Contra

2.1.2.1. Suposarà una greu contradicció respecte al posicionament contra les grans superfícies

2.1.3. Pros

2.1.3.1. Si el SÍ és l'opció de les altres dues forces al govern, ens evita conflictes

2.2. NO. Aturar tot el projecte

2.2.1. Pressions en contra del NO

2.2.1.1. Badalona Capaç

2.2.1.2. Opossició PP

2.2.2. Contras

2.2.2.1. BDNCAPAÇ porta 20 anys buscant una solució i pasaría a estar en una situació molt precària

2.2.3. Pros

2.2.3.1. És fidel al discurs de GBeC en contra dels mercadona i a favor del petit comerç

2.2.3.2. És fidel al discurs a favor de mantenir i millorar els espais naturals i la serralada de Marina.

2.3. Terceres opcions

2.3.1. Recalificarper habitatge el terreny de Sant Roc

2.3.1.1. Es va plantejar la idea de modificar el PGM a la Cros per a permetre habitatge a la Cros, i amb les plusvàlues construir el centre allà mateix. La Fundació sosté que l’espai era igualment insuficient per encabir una i altra cosa; i a més incorporar habitatge al sector, generava un problema de viabilitat (zona on és difícil vendre) i d’estàndars urbanístics (zones verdes que calia preveure, però que no cabien al sector).

2.3.2. Plantejar Alternatives a Badalona Capaç

2.3.2.1. Remodelar el taller actual de Badalona Capaç

2.3.2.1.1. Seria destinar diners públics per a una fundació privada

2.3.2.1.2. 4 milions d'euros

2.3.2.1.3. No es tindria enllestit fins a 2019

2.3.2.1.4. Mercadona podría instal·larse igualment en un altre lloc del barri, per exemple a Can Solei.

2.3.3. Mantenir el projecte Mercadona+BDNcapaç però a un altre lloc

2.3.4. Moratòria per que no obrin noves superfícies

2.3.5. 4 dels 8M d'inversions per fer un centre per Badalona capaç + 4M per expropiar terreny turó de l'Enric

2.3.5.1. Suposaria dedicar tots els recursos del mandat per a inversions a aquest únic tema

2.3.6. Plantejar opcions per a les famílies fora de BDNCAPAÇ

2.3.7. La possibilitat de reformar l'actual edifici passa per buscar una ubicació alternativa per mantenir l'activitat

2.3.8. Mirar si hi hauria financiació de Coop57, actuant l'Ajuntament com a avalador i coses per l'estil

2.3.9. buscar assessorament legal sobre quines possibilitats legals hi ha per parar els mercadones d'alguna manera que no sigui provisional

3. Petit Comerç

3.1. Cal valorar com afectarà el nou Mercadona al petit comerç

3.1.1. Enquestes als comerciants del passeig de la Salut per veure com ha afectat el Mercadona.

3.1.2. Enquesta sobre habits de consum a la porta d'un mercadona o a les zones comercials de la Morera

3.2. Quine actuacions ha fet el govern actual a favor del petit comerç

3.2.1. Tarjeta fidelització

3.2.2. Dinamizació Comercial

3.2.3. subvenciones para entidades de comerciantes i oferiment de Seu al BCIN per a la federació de comerciants

3.2.4. Seu Federació omerciants al BCIN

3.3. S'ha aturat l'instal·lació una cadena a Montigalà en una pastilla que necesita canvi d'us.

4. Terreny a Sant Roc

4.1. Badalona Capaç disposa d'una parcel·la en propietat a Sant Roc.

4.1.1. Quan es va fer la fundació, l'Ajuntament el va donar com a patrimoni fundacional d'aquesta (abans l'Ajuntament era un dels patrons de la fundació)

4.1.2. carrer Juli Galve Brusson núm. 108-124

4.1.3. L'equipament és l'antiga seu de la Cros

4.2. Badalona Capaç cedeix aquest  terreny a Mercadona perque faci un centre comercial

4.3. El terreny ja disposa de la clau urbanistica que permet us comercial.

4.4. Es planteja un estudi de detall per endreçar l'us a nivell d'espai públic, tot i que mercadona es podría instal·lar igualment sense aquest estudi.

4.4.1. Canvi de les condicions d'edificació per localitzar la superficie comercial en una única planta

4.4.2. S'han d'introduir correccions a l'estudi de mobilitat.

5. Terreny al turó de l'Enric

5.1. Terreny privat

5.1.1. Garantir un ús 100% públic del turó de l’enric no només implica tirar enrera la modificació de PGM sinó expropiar els actuals terrenys privats, cosa que podria implicar 6-7 milions d’euros.

5.2. Llicència per a equipament sanitari

5.2.1. Residencia Privada per a gent gran

5.2.2. centre de dia

5.2.3. Centre de rehabilitació

5.2.4. tanatori

5.2.5. ...

5.3. Modificació PGM al ple del 27 abril 2015 Comercial+Sanitari

5.3.1. S'admet una ordenació tridimensional que permet mantenir la llicència per a equipament sanitari i afegir tres plantes subterrànies (2 parquing+1 supermercat) amb llicència comercial.

5.3.2. El canvi d'ús és legal perqué te un retorn social

5.3.3. Edificació en 5 plantes

5.3.3.1. 3 plantes per sobre la rasant de l avinguda de Carlemany (cota +62 m) qualificades de zona comercial (clau 18) amb usos comercial i d aparcament de titularitat privada

5.3.3.1.1. Comercial: edificabilitat màxima de 3.050 m2

5.3.3.1.2. Aparcament Privat: edificabilitat màxima de 6.100 m2

5.3.3.2. 2 plantes per sobre la rasant del vial de nova creació que connecta amb l avinguda de la Cerdanya (cota +75 m) qualificades de sistema d equipaments (clau 7b) de tipus sanitari-assistencial de titularitat pública

5.3.3.2.1. edificabilitat màxima de 4.800 m2.

5.3.3.2.2. passats 100 anys passa a ser patrimoni municipal

5.3.4. Urbanització de l'avinguda de Carlemany

5.3.5. Nou vial que connectarà l avinguda de la Cerdanya amb la part superior de la parcel·la

5.3.6. Condicionament dels sòls qualificats de parcs i jardins urbans colindants al torrent de la Font

5.3.7. S'han d introduir correccions a l'estudi de mobilitat.

5.4. Valor Mediambiental

5.4.1. El turó de l’Enric no està amenaçat en la seva totalitat: la major part del qual es manté intacte, només es desenvolupa la pastilla privada que sempre havia estat qualificada d’equipament i un vial d’accés.

5.4.2. Necessitat d'espais verds connectats

5.4.3. Entendre els espais verds coma sistrma

5.4.3.1. Pinta verda Santa Coloma

5.5. Es planteja l'apertura d'un procés participatiu per reduir l'impacte del Mercadona

5.5.1. Perjudici de soroll? Es demanarà a Mercadona un sol moment al dia per a fer càrrega i descàrrega. Es pot pactar hora.

5.5.2. El Mercadona perjudicarà la seguretat del carrer? Hi haurà més trànsit, certament, però també millorarà urbanització i ampliarà voreres (amb un clar escanyament ara i en algun punt absència de vorera). Estem treballant per fer que urbanitzin més del que els pertocaria fins arribar a carretera i millorar accessibilitat escola.

6. Canvis

6.1. Compromís de no demanar rèdit polític per recalificar terrenys. Plantejar el tema urbanístic.

7. Dubtes àrees socis de govern

7.1. Urbanisme

7.1.1. És tot privat?

7.1.1.1. Si es volgués expropiar quin seria el cost aproximat?

7.1.2. Existen opcions de garantir a llarg termini que no es construeixi al turó?

7.1.3. Opcions de declarar-ho espai natural o canviar llicència per que no es pugui construir

7.1.4. Quina llicència té la resta de turó?

7.2. Es disposa d'espais municipals alternatius per cedir a BDNCAPAÇ?

7.3. Comerç

7.3.1. Quines opcions legals existeixen per limitat l'apertura de grans superfícies amb caràcter permanent?

7.3.2. Quines actuacions s'han fet o es faran per promoure el petit comerç a la zona?

7.3.3. Existeixen estudis de com afecta al petit comerç l'apertura de grans superfícies?

7.4. Serveis Socials

7.4.1. Qué es fa a nivell de ciutat pel col·lectiu de persones amb diversitat funcional?

7.5. Medi ambient

7.5.1. Existeix o pot existir algun estudi extern a l'ajuntament que desaconselli construir al turó?

8. Reunions de nucli prèvies a l'assemblea

8.1. N1

8.2. N2

8.3. N3

8.4. N4 dijous 30 19.00

8.5. N5

8.6. N6