ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ by Mind Map: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

1. สื่งแวดล้อม

1.1. สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา

1.2. ประเภทของสิ่งแวดล้อม

1.2.1. แบ่งตามการเกิด

1.2.1.1. ธรรมชาติ

1.2.1.1.1. มีชีวิต

1.2.1.1.2. ไม่มีชีวิต

1.2.1.2. มนุษย์สร้าง

1.2.1.2.1. กายภาพ

1.2.1.2.2. สังคม

1.2.2. แบ่งตามการมีชีวิต

1.2.2.1. มีชีวิต

1.2.2.2. ไม่มีชีวิต

2. ทรัพยากร

2.1. สิ่งแวดล้อมที่มีประโยชน์

2.2. ประเภทของทรัพยากร

2.2.1. ทรัพยากรธรรมชาติ

2.2.1.1. ไม่หมดสิ้น

2.2.1.2. ทดแทนได้

2.2.1.3. ใช้แล้วหมด

2.2.2. ทรัพยากรมนุษย์สร้าง

2.2.2.1. ชีวภาพ

2.2.2.1.1. การประปา / เมือง / อุตสาหกรรม / คมนาคม

2.2.2.2. เศรษฐสังคม

2.2.2.2.1. ศาสนา / ประเพณี / วัฒนธรรม

3. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

3.1. สิ่งแวดล้อม------ -------> ทรัพยากรธรรมชาติ ---------------> สิ่งแวดล้อม                  (ส่วนใหญ่เป็น)                                 (ทั้งหมดเป้น)                   ที่มีประโยชน์

4. ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ

4.1. อากาศ

4.1.1. บรรยากาศ

4.1.1.1. 1. โทรโพสเฟียร์ - อากาศที่มหนุษย์หายใจ 2. สตราโตสเฟียร์ - เครื่องบิน 3. เมโซสเฟียร์ - อุกกาบาตถูกเผาไหม้ 4. เทอร์โมสเฟียร์ - ส่งคลื่นวิทยุ

4.1.2. ประโยชน์

4.1.2.1. 1. มีก๊าซที่จำเป็นต่อการมีชีวิตของมนุษย์ สัตว์ พืซ 2. มีอิทธิผลต่อการเกิด ปริมาณ และคุณภาพของทรัพยากรอื่น 3. ช่วยปรับอุณหภูมิโลก 4. มีผลต่อการดำรงชีวิต 5. ช่วยป้องกันรังสี UV 6. เผาไหม้อุกกาบาต 7. ทำให้ท้องฟ้ามีสีสวยงาม

4.2. น้ำ

4.2.1. ผิวดิน / ใต้ดิน / ทะเล / น้ำจากฟ้าหรือฝน

4.2.2. ประโยชน์

4.2.2.1. 1. ใช้อุปโภค บริโภค 2. เกษตรกรรม 3. เป็นแหล่งพลังงาน 4. เส้นทางคมนาคม 5. ทัศนียภาพริ่มฝั่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของมนุษย์

4.3. ดิน

4.3.1. สัดส่วนของดินที่เหมาะต่อการเพราะปลูก

4.3.1.1. อนินทรีย์วัตถุ (แร่ธาตุ) ร้อยละ 35-45 อินทรีย์วัตถุ (ซากพืซ ซากสัตว์) ร้อยละ 5 น้ำ ร้อยละ 25-35 อากาศ ร้อยละ 25-35

4.3.2. ดินแบ่งได้ 4 ชั้น

4.3.2.1. A = มีอินทรีย์วัตถุมาก B = สะสมอนินทรีย์วัตถุ และสารอาหาร C = หินและอนินทรีย์วัตถุกำลังสลายตัว R = หินแข็งและหินดินดาน

4.3.3. ประโยชน์

4.3.3.1. 1. เกษตรกรรม 2. อุตสาหกรรม (เครื่องปั้น) 3. แหล่งที่อยู่อาศัย ของมนุษย์ รวมทั้งสัตว์และพืชบางชนิด 4. แหล่งกักเก็บน้ำ (อยู่ในความชื้อในดิน ซึมลงแม่น้ำ)

4.4. ป่าไม้

4.4.1. แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

4.4.1.1. 1. ป่าไม่ผลัดใบ

4.4.1.1.1. 1.1 ป่าดิบเมืองร้อน 1.2 ป่าสน 1.3 ป่าพรุ (พรุน้ำจืด / ป่าชายเลน) 1.4 ป่าชายหาด

4.4.1.2. 2. ป่าผลัดใบ

4.4.1.2.1. 2.1 ป่าเบญจพรรณ 2.2 ป่าแพะ / แดง / โคก / ป่าเต็งรัง 2.3 ป่าหญ้า

4.4.2. ประโยชน์

4.4.2.1. ประโยชน์ทางตรง

4.4.2.1.1. สร้างบ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์ กระดาษ

4.4.2.2. ประโยชน์ทางอ้อม

4.4.2.2.1. กำเนิดต้นน้ำลำธาร ความชุมชื้น ควบคุมสภาพอากาศให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล

4.5. สัตว์ป่า

4.5.1. ไม่มีการเลี้ยงดู อยู่เองตามธรรมชาติ

4.5.2. มี 3 ประเภท

4.5.2.1. 1.สัตว์ป่าสงวน

4.5.2.1.1. สัตว์ป่าหายากหรือกำลังจะสูญพันธุ์ ห้ามล่าหรือมีไว้ครอบครองทั้งมีชีวิต หรือซาก มี 15 ชนิด

4.5.2.2. 2.สัตว์ป่าคุ้มครอง

4.5.2.2.1. ไม่อนุญาติ ให้ล่าหรือครอบครอง เว้นแต่จะกระทำเพื่อการศึกษา วิจัย

4.5.2.3. 3.สัตว์ป่านอกประเภท

4.5.2.3.1. ทำการล่าได้นอกเขตอนุรักษ์

4.5.3. ประโยชน์

4.5.3.1. 1. ด้านเศรษฐกิจ 2. ด้านวิชาการ 3. ด้านการรักษาความงานและคุณค่าทางจิดใจ

4.6. แร่

4.6.1. แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

4.6.1.1. 1. แร่โลหะ

4.6.1.1.1. เหนียว แข็ง รีดหรือตีออกเป็นแผ่น หลอมตีวได้ ทึบแสง นำความร้อนและไฟฟ้า และมีเสียงดังกังวาน

4.6.1.2. 2. แร่อโลหะ

4.6.1.2.1. เปราะ หักง่าย โปร่งแสง แสงผ่านได้ ไม่นำความร้อนหรือไฟฟ้า เคาะไม่มีเสียงกังวาน (หิน ทราย ดินแดง เพชรพลอย)

4.6.1.3. 3. แร่พลังงาน

4.6.1.3.1. เชื้อเพลิงเกิดพลังงาน