อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม by Mind Map: อุปกรณ์ทางเทคนิคเภสัชกรรม

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้ความร้อน

1.1. Hot Plate

1.2. Wire gauze

1.3. Microwave

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการบด

2.1. Mortar & Pestle

2.2. Slab & Spatula

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง

3.1. Triple beam balance

3.2. เครื่องชั่งดิจิตอล

4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการตวง

4.1. Cylinder

4.2. Pipet

4.3. ถ้วยตวง

4.4. Dropper

5. อุปกรณที่ใช้การรองรับสาร

5.1. Watch glass

5.2. Beaker

5.3. กระดาษชั่งสารธรรมดา

5.4. กระดาษไข

6. อุปกรณ์ที่ใช้ในการกรอง

6.1. Funnel

6.2. Erlenmeyer flask

6.3. Burette

6.4. Filter paper