สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ by Mind Map: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

1. พระราชกรณียกิจ

1.1. ด้านราชการ

1.1.1. อภิรัฐมนตรีที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน อุปนายกราชบัณฑิตยสภา แผนกศิลปากร

1.1.2. ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการพระราชวงศ์

1.1.3. ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

1.2. ด้านศิลปกรรม

1.2.1. แบบพระเมรุ

1.3. ด้านสถาปัตยกรรม

1.3.1. การออกแบบก่อสร้างพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร

1.3.2. การออกแบบอาคารโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร

1.4. ด้านจิตรกรรม

1.4.1. ภาพเขียน

1.4.1.1. ภาพเขียนสีน้ำมันประกอบพระราชพงศาวดาร แผ่นดินพระเจ้าท้ายสระครั้งกรุงศรีอยุธยา

1.4.1.2. ภาพเขียนรถพระอาทิตย์ที่เพดานพระที่นั่งภานุมาศจำรูญ (พระที่นั่งบรมพิมาน)

1.4.1.3. ภาพประกอบเรื่องธรรมาธรรมะสงคราม

1.4.1.4. ภาพแบบพัดต่างๆ

1.4.2. ออกแบบ

1.4.2.1. ออกแบบตรากระทรวงต่างๆ

1.4.2.2. อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1

1.4.2.3. องค์พระธรณีบีบมวยผมที่เชิงสะพานผ่านพิภพลีลา

1.4.2.4. พระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

1.5. ด้านวรรณกรรม

1.5.1. โคลงประกอบภาพจิตรกรรมภาพพระราชพงศาวดาร

1.5.2. โคลงประกอบเรื่องรามเกียรติ์ ทรงพระนิพนธ์เมื่องานฉลองพระนครครบรอบร้อยปี

1.5.3. ลายพระหัตถ์โต้ตอบประทานบุคคลต่างๆ

1.6. ด้านดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์

1.6.1. เพลงสรรเสริญพระบารมี (คำร้อง)

1.6.2. เพลงเขมรไทรโยค

1.6.3. เพลงตับ : ตับแม่ศรีทรงเครื่อง ตับเรื่องขอมดำดิน

1.7. ด้านบทละคร

1.7.1. สังข์ทอง ตอนทิ้งพวงมาลัย ตีคลี และตอนถอดรูป

1.7.2. คาวี ตอนเผาพระขรรค์ ชุบตัว และตอนหึง

1.7.3. อิเหนา ตอนตัดดอกไม้ฉายกริช ไหว้พระ และตอนบวงสรวง

1.7.4. รามเกียรติ์ ตอนศูรปนขาตีสีดา

2. น.ส.กุลณัฏฐ์   จินตะเลขา เลขที่ 7 ม.6/3

3. พระราชประวัติ

3.1. พระโอรสลำดับที่ 62 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และพระสัมพันธวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงพรรณราย

3.2. ประสูติเมื่อวันอังคาร ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2406

3.3. ทรงเป็นต้นราชสกุลจิตรพงศ์

3.4. พ.ศ. 2452 ทรงกราบบังคมลาออกจากราชการ เนื่องจากประชวร ด้วยโรคพระหทัยโต ทรงปลูกตำหนักอยู่ที่คลองเตย >> บ้านปลายเนิน

3.5. สิ้นพระชนม์ 10 มีนาคม พ.ศ. 2490 (83 ปี)

4. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

5. ที่มาของข้อมูลและภาพ : http://kwankamonaon.blogspot.com/p/blog-page_2759.html