สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ by Mind Map: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

1. ภาพเขียนสีน้ำมันประกอบพระราชพงศาวดาร แผ่นดินพระเจ้าท้ายสระครั้งกรุงศรีอยุธยา

2. หม่อมเจ้าดวงจิตร (ท่านหญิงอาม)

3. ด้านราชการ

3.1. อุปนายกราชบัณฑิตยสภา แผนกศิลปากร

4. วันที่ 28 เมษายนเป็นวันครบรอบวันประสูติของพระองค์ ทุกปีจะมีงาน "วันนริศ" ณ ตำหนักปลายเนิน คลองเตย มีการแสดงละคร การบรรเลงเพลงพระนิพนธ์ การตั้งแสดงงานฝีพระหัตถ์บางชิ้น และการมอบ "ทุนนริศรานุวัดติวงศ์" แก่นักศึกษาในสาขาวิชาศิลปะ เนื่องในวาระฉลองวันประสูติครบ 100 พรรษาของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2506 องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกประจำปี พ.ศ. 2506 นับเป็นบุคคลไทยคนที่ 2 ที่ได้รับการยกย่องดังกล่าว

5. พระองค์ทรงตำแหน่งอภิรัฐมนตรีที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

6. แบบพระเมรุ

7. เสนาบดีหลายกระทรวงทั้งกระทรวงโยธาธิการ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงกลาโหม กระทรวงวัง

8. พระประวัติ

9. พระกรณียกิจ

9.1. ด้านศิลปกรรม

9.2. ด้านสถาปัตยกรรม

9.2.1. รออกแบบก่อสร้างพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2442

9.2.2. ออกแบบก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เมื่อ พ.ศ. 2445

9.2.2.1. ภาพประกอบเรื่องธรรมาธรรมะสงคราม

9.3. ด้านภาพจิตรกรรม

9.3.1. ภาพเขียน

9.3.1.1. ภาพแบบพัดต่างๆ

9.3.2. งานออกแบบ

9.3.2.1. ออกแบบตรากระทรวงต่างๆ

9.3.2.2. อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1

9.3.2.3. องค์พระธรณีบีบมวยผมที่เชิงสะพานผ่านพิภพลีลา

9.3.2.4. พระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

9.4. ด้านวรรณกรรม

9.4.1. โคลงประกอบภาพจิตรกรรมภาพพระราชพงศาวดาร

9.4.2. โคลงประกอบเรื่องรามเกียรติ์

9.4.2.1. พระเมรุมาศ และพระเมรุของพระบรมวงศ์หลายพระองค์

9.4.3. จดหมายเวรโต้ตอบกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

9.5. ด้านดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์

9.5.1. ทรงถนัดเล่นปี่พาทย์และระนาด

9.5.2. เพลงพระนิพนธ์

9.5.2.1. เพลงสรรเสริญพระบารมี (คำร้อง)

9.5.2.2. เพลงตับ เช่น ตับแม่ศรีทรงเครื่อง ตับเรื่องขอมดำดิน

9.5.2.3. เพลงเขมรไทรโยค

9.6. ด้านบทละคร

9.6.1. สังข์ทอง ตอนทิ้งพวงมาลัย ตีคลี และตอนถอดรูป

9.6.2. คาวี ตอนเผาพระขรรค์ ชุบตัว และตอนหึง

9.6.3. อิเหนา ตอนตัดดอกไม้ฉายกริช ไหว้พระ และตอนบวงสรวง

9.6.4. รามเกียรติ์ ตอนศูรปนขาตีสีดา

10. พระโอรสและพระธิดา

10.1. หม่อมเจ้าปลื้มจิตร (ท่านหญิงเอื้อย)

10.2. หม่อมเจ้าอ้าย (ท่านชายอ้าย)

10.3. หม่อมเจ้าเจริญใจ (ท่านชายยี่)

10.4. หม่อมเจ้าสาม (ท่านชายสาม)

10.5. หม่อมเจ้าประโลมจิตร(ท่านหญิงอี่)

10.6. หม่อมเจ้ายาใจ (ท่านชายไส)

10.7. หม่อมเจ้าเพลารถ (ท่านชายงั่ว)

10.8. หม่อมเจ้ากรณิกา (ท่านหญิงไอ)

11. พระเกียรติยศ

11.1. พระราชอิสริยยศ

11.1.1. https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C

11.2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

11.2.1. https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C

12. การระลึก

13. พงศาวลี

13.1. https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C