อุปกรณ์การสื่อสาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
อุปกรณ์การสื่อสาร by Mind Map: อุปกรณ์การสื่อสาร

1. การ์ดแลน

1.1. เปนอุปกรณที่เชื่อมระหวางคอมพิวเตอรกับสายตัวนําสัญญาณ ทําให คอมพิวเตอรสามารถรับและสงขอมูลกับระบบเครือขายได

2. จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย

2.1. ทําหนาที่คลายกับฮับของเครือขายแบบ  ใชสายเพื่อใชสําหรับติดตอสื่อสารระหวางอุปกรณแบบไรสาย

3. สวิตซ์

3.1. เปนอุปกรณรวมสัญญาณที่มาจากอุปกรณรับสงหรือคอมพิวเตอรหลายเครื่อง  เชนเดียวกับฮับ สวิตชจะลดปญหาการชนกัน  ของขอมูลเพราะไมตองกระจายขอมูลไปทุกสถานีที่เชื่อมตออยูกับสวิตช และยังมีขอดีในเรื่องการปองกันการ  ดักรับขอมูลที่กระจายไปในเครือขาย

4. โมเด็ม

4.1. เปนอุปกรณที่แปลงสัญญาณดิจิทัลเปน สัญญาณแอนะล็อก (modulation) และแปลงสัญญาณแอนะล็อกเปนสัญญาณดิจิทัล (demodulation) เพื่อใหขอมูลสงผานทางสายโทรศัพทได

5. ฮับ

5.1. เปนอุปกรณที่รวมสัญญาณที่มาจากอุปกรณรับสงหรือเครื่องคอมพิวเตอรหลายๆ เครื่องเขาดวยกัน

6. อุปกรณ์จัดเส้นทาง

6.1. เปนอุปกรณที่ใชงานในการเชื่อมโยงเครือขายหลายเครือขายเขา ดวยกัน หรือเชื่อมโยงอุปกรณหลายอยางเขาดวยกัน