ผลกระทบจากอินเตอร์เน็ต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ผลกระทบจากอินเตอร์เน็ต by Mind Map: ผลกระทบจากอินเตอร์เน็ต

1. หดหู กระวนกระวายเมื่อใชอินเทอรเน็ตนอยลงหรือหยุดใช

2. ความสัมพันธ์ทางสังคม

2.1. การพบปะผูคนในสังคมลดนอยลง

3. ปัญหาสุขภาพ

3.1. เกิดปญหาโรคติดอินเทอรเน็ต

3.2. ความตองการใชอินเทอรเน็ตตอเนื่องเปน เวลานานมากขึ้นเรื่อยๆ

3.3. รูสึกหงุดหงิด

3.4. คิดวาเมื่อ ไดใชอินเทอรเน็ตแลวจะทําใหรูสึกดีขึ้น

4. ปัญหาอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิค

4.1. เจาะระบบรักษาความปลอดภัย

4.2. ขโมยขอมูลสวนบุคคล

4.3. เผยแพรภาพอนาจาร

5. ปัญหาการล่อลวงในสังคม

5.1. ใช้ข้อมูลเท็จ เช่น รูปถ่าย เพศ อายุ และอาชีพ