อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม by Mind Map: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1. การบูรณซ่อมแซม

2. การนำกลับมาใช้ซำ้อีก

3. การใช้อย่างประหยัด

4. การเฝ้าระวังดูแลและป้องกัน

5. การใช้สิ่งอื่นทดแทน

6. การบำบัดและการฟื้นฟู