อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม by Mind Map: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1. การเฝ้าระวังดูแลและป้องกัน

2. การใช้สิ่งอื่นทดแทน

3. การบำบัดและการฟื้นฟู

4. การบูรณซ่อมแซม

5. การนำกลับมาใช้ซำ้อีก

6. การใช้อย่างประหยัด