เทคโนโลยีน่ารู้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เทคโนโลยีน่ารู้ by Mind Map: เทคโนโลยีน่ารู้

1. ความสำพันธ์ของเทคโนโลยีและศาสตร์ต่างๆ

1.1. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์

1.1.1. ความเหมือนต่าง วิทยาศาสตร์ ว่าด้วยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสืบหาความรู้อย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์  เช่น ฟ้าผ่า แรงโน้มถ่วงของโลก แรง ซึ่งเป็นการศึกษาทางธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์จะได้มาซึ่ง  หลักการ ทฤษฏี กฏ เช่น กฏแรงโน้มถ่วงสากลของเซอร์ไอแซกนิวตัน เทคโนโลยี เป็นการนำความรู้กระบวนการ ทักษะและทรัพยากร มาผ่านกระบวนการเทคโนโลยี ซึ่งทำเพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ โดยที่ต้องอาศัยความรู้จากศาสตร์อื่นๆ ผลลัพธ์ - ผลิตภัณ และ วิธีการ

1.1.2. เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ เช่น เทคโนโลยีกับศิลปะ - ใช้ความรู้ทางศิลปะมาออกแบบการใช้งาน

1.1.3. เทคโนโลยีกับสังคม คำนึงถึงวัฒนธรรม

1.1.4. เทคโนโลยีกับคณิตศาตร์ เช่นเครื่องคิดเลข

2. เทคโนโลยีสะอาด การแก้ปัญหามลพิษที่เกิดจากเทคโนโลยี หรือการผลิตที่สะอาด การปรับปรุงการใช้ทรัพยากรไห้คุ้มค่าและทำให้เกิดเป็นของเสียน้อยที่สุด

3. แนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต

3.1. ระบบปัญญาประดิษ -มีพฤติกรรมเลียนแบบมนุษย์ -เข้าใจภาษามนุษย์ -รับรู้และตอบแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต สนองด้วยการแสดงพฤติกรรมและภาษามนุษย์ โดยมีโครงข่ายปราสาทเทียม เป็นตัวสั่งการให้คล้ายกับสมองมนุษย์

4. 10 อันดับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในปี 2025 10 โรคสมองเสื่อมจะลดลง 9 ป้องกันโรคเบาหวานได้ 8 การขาดแคลนอาหารจะไม่เป็นปัญหา 7 ทุกสิ่งทุกอย่างจะเชื่อมต่อกัน 6 บอกลากับขวดพลาสติก 5 มีเครื่องบินที่ใช้กระแสไฟฟ้า 4 รักษาโรคมะเร็งได้ปลอดภัยขึ้น 3 แผนที่พันธุ์กรรมมนุษย์ 2 ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก 1 ทดสอบการเคลื่อนย้ายในพริบตา

5. เทคโนโลยีสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้มากมาย การที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆต้องทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีก่อน

6. วิวัฒนาการของเทคโนโลยี = การพัฒนาวิธีการสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์

7. การออกแบบเทคโนโลยี

7.1. เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน   เช่น ตื่นนอน ใช้นาฬิกาปลุก ซึ่งในกิจวัตประจำวันแต่ละอย่างมีการใช้สิ่งของที่แตกต่างกันตามความต้องการของมนุษย์ซึ่งในอาชีพต่างๆจะต่างกันอย่างเห็นได้ชัด เช่น ไม้กวาด

7.2. การเลือกใช้และการจัดการเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ นำสิ่งของมาประยุกต์ให้มีประโยชน์มากขึ้น เช่นหลอดที่ใช้แล้วนำมาสานเป็นของขนิดต่างๆ

8. กระบวนการเทคโนโลยี

8.1. กระบวนการเทคโนโลยี 7 ขั้นตอน1.กำหนดปัญหาหรือความต้องการ 2.รวบรวมข้อมูล 3เลือกวิธีการ 4.ออกแบบและปฏิบัติตาม 5.ทดสอบ 6.ปรับปรุงแก้ไข 7.ประเมินผล

8.2. กำหนดปัญหา 1.สถานที่ที่เกิดปัญหาคือที่ใด where 2.เกิดขึ้นกับใคร who 4.สิ่งที่เกิดคืออะไร what 4.เวลาที่เกิดคือ when 5ทำไมจึงเกิด why 6.ปัญหาเกิดขึ้นอย่างไร how