Quản trị chiến lược

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Quản trị chiến lược by Mind Map: Quản trị chiến lược

1. Môi trường bên ngoài

1.1. Quan điểm của tổ chức Công nghiệp (I/O)

1.1.1. Đặt các yếu tố bên ngoài cao hơn các yếu tố bên trong

1.2. Bản chất việc đánh giá các yếu tố bên ngoài

1.2.1. Mục đích

1.2.1.1. Tận dụng cơ hội

1.2.1.2. Né tránh thách thức

1.2.2. Quy trình

1.2.2.1. Thu thập thông tin

1.2.2.2. Phân tích và đánh giá

1.2.2.2.1. Thị phần

1.2.2.2.2. Sự đa dạng của SP cạnh tranh

1.2.2.2.3. Kinh tế thê giới

1.2.2.2.4. Liên minh nước ngoài

1.2.2.2.5. Lợi thế về tài chính

1.2.2.2.6. Độc quyền

1.2.2.2.7. Khả năng cạnh tranh về giá

1.2.2.2.8. Những tiên bộ về khoa học công nghệ

1.2.2.2.9. Biến động dân số

1.2.2.2.10. Lãi suất

1.2.2.2.11. Ô nhiễm

1.2.2.3. Lựa chọn chiến lược

1.3. Các loại áp lực

1.3.1. Áp lực kinh tế

1.3.2. Áp lực XH,VH, Nhân khẩu học & MT tự nhiên

1.3.3. Áp lực chính trị, chính phủ và PL

1.3.4. Áp lực công nghệ

1.3.5. Áp lực cạnh tranh

1.3.5.1. Nhà cung cấp. Khách hàng.

1.3.5.1.1. Có sự khác biệt

1.3.5.1.2. Chi phí chuyển đổi

1.3.5.1.3. Hội nhập

1.3.5.1.4. Thông tin

1.3.5.2. Đối thủ cạnh tranh trong ngành.

1.3.5.2.1. Có sự khác biệt

1.3.5.2.2. Số lượng đối thủ cạnh tranh,

1.3.5.2.3. Rút lui

1.3.5.2.4. Công suất

1.3.5.3. Đối thủ mới tiềm năng

1.3.5.3.1. Sự trung thành của KH

1.3.5.3.2. Khả năng học hỏi

1.3.5.3.3. EOS

1.3.5.4. Sản phẩm thay thế

1.3.5.4.1. Chi phí giảm, Giá cạnh tranh

1.3.5.4.2. Chất lượng

2. Môi trường bên trong

2.1. Bản chất đánh giá nội bộ

2.2. Quan điểm dựa trên nguồn lực

2.3. Sự tích hợp chiến lược và văn hóa

2.4. Phân tích chuỗi giá trị

2.5. Ma trận IFE

2.6. Các bộ phận chức năng trong doanh nghiệp

2.6.1. Quản trị

2.6.1.1. Hoạch định

2.6.1.2. Tổ chức

2.6.1.3. Động viên

2.6.1.4. Kiểm soát

2.6.2. Tài chính/Kế toán

2.6.2.1. Chức năng

2.6.2.2. Các loại chỉ số TC cơ bản

2.6.3. Nghiên cứu và phát triển

2.6.3.1. R&D bên trong và bên ngoài

2.6.3.2. Đánh giá R&D

2.6.4. Marketing

2.6.4.1. Phân tích KH

2.6.4.2. Bán sản phẩm,dịch vụ

2.6.4.3. Hoạch định SP &DV

2.6.4.4. Định giá

2.6.4.5. Phân phối

2.6.4.6. Nghiên cứu thị trường

2.6.4.7. Phân tích lợi ích chi phí

2.6.5. Sản suất vận hành

2.6.6. Quản trị hệ thống thông tin