Logical Thinking

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Logical Thinking by Mind Map: Logical Thinking

1. บทที่3

1.1. การวิเคราะห์ปัญหาและการแทนข้อมูล

1.1.1. เข้าใจปัญหา

1.1.1.1. เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ

1.1.2. การวางแผน

1.1.2.1. เป็นขั้นตอนหลังจากเข้าใจปัญหาแล้ว

1.1.3. แก้ปัญหา

1.1.3.1. ผู้แก้ปัญหาอาจจะพบวิธีที่ดีกว่าวิธีที่ได้ ทำการวางแผนมาก็ได้

1.1.4. ตรวจสอบผลลัพธ์

1.1.4.1. ตรวจสอบความถูกต้อง

2. บทที่4

2.1. การออกแบบขั้นตอนวิธีส าหรับการแก้ปัญหา

2.1.1. “ชุดของหลักการดำเนินงานที่ถูกลำดับไว้อย่างเป็นขั้นตอน” ซึ่งหมายรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ทั้งรูปแบบที่ไม่ใช่การคำนวณด้วย

3. บทที่5

3.1. การสร้างแผนภาพความคิด

3.1.1. การสร้างแผนภาพความคิดเป็นการถ่ายทอดความคิดของผู้สร้างออกมาในรูปแบบที่แบ่งหมวดหมู่ของ ข้อมูลต่างๆ แล้ว เพื่อสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้

3.1.2. แผนภาพความคิด คิดค้นขึ้นโดย Tony Buzan

4. บทที่1

4.1. นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก

4.1.1. เครื่องมือและการก่อไฟ

4.1.2. เทคโนโลยีในยุคโบราณ

4.1.2.1. เทคโนโลยีอิยิปต์โบราณ

4.1.2.2. เทคโนโลยีจีนโบราณ

4.1.2.3. เทคโนโลยีกรีกโบราณ

4.1.2.4. เทคโนโลยีโรมัน

4.1.3. เทคโนโลยีในยุคกลางของยุโรป

4.1.4. เทคโนโลยีในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาในยุโรป

4.1.5. เทคโนโลยีในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคแรก

4.1.6. เทคโนโลยีในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่สอง

4.1.7. เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 20

5. บที่2

5.1. ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ

5.1.1. ลำดับขั้นตอนของกระบวนการคิดอย่างมี เหตุผลไว้

5.1.1.1. 1. การระบุปัญหาที่แท้จริง 2. การระบุสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 4. การประเมินสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุด 5. การระบุแนวทางแก้ไข 6. ตรวจสอบและประเมินผล

5.1.2. ตรรกศาสตร์

5.1.2.1. ประพจน์

5.1.2.2. เครื่องหมาย ^ ( and )

5.1.2.3. เครื่องหมาย v ( or )

5.1.2.4. เครื่องหมาย → ( implies )

5.1.2.5. เครื่องหมาย ↔ (equivalence)

5.1.2.6. เครื่องหมาย ~ ( not )