การปฏิวัติอุตสาหกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การปฏิวัติอุตสาหกรรม by Mind Map: การปฏิวัติอุตสาหกรรม

1. สาเหตุ

1.1. -ความก้าวหน้าทางวิทยาสาสตร์

1.2. -การสำรวจทางทะเลและแสวงหาอาณานิคม

1.3. -ความมั่นคงและเสรีภาพทางการเมืองในยุโรป

2. ผลกระทบ

2.1. ด้านสังคม

2.1.1. การเพิ่มจำนวนประชากรอย่างรวดเร็วเนื่องจากการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์

2.1.2. ชาวชนบทหลั่งไหลเข้ามาในเมือง

2.1.2.1. เกิดปัญหาสังคม เช่น ชุมชนแออัด

2.1.3. แนวคิดระบบสังคมนิยมเริ่มมีบทบาทเพื่อล้มล้างระบบทุนนิยม

2.2. ด้านเศรษฐกิจ

2.2.1. เกิดระบบการค้าแบบเสรี

2.3. ด้านการเมือง

2.3.1. ส่งเสริมระบอบประชาธิไตย

3. ระยะเวลา

3.1. ช่วง ค.ศ.1750-1850

3.1.1. ระยะแรก

3.1.1.1. ในช่วง ค.ศ.1760 เป็นยุคแห่งพลังไอน้ำ

3.1.2. ระยะที่2

3.1.2.1. เป็นยุคที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ

4. ความหมาย

4.1. การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตจากเดิมมาเป็นกระบวนการผลิตที่ใช้เครื่องจักรที่มีความสลับซับซ้อนและอาศัยพลังงาน ทำให้ผลิตได้ปริมาณมาก