Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Islam by Mind Map: Islam

1. POLYTEISME

1.1. flere guderi-omfatter mere end én Gud

2. MAXIMALISME OG MINIMALISME

2.1. Minimalisme Individet ser troen som afgrænset til den private sfære

2.2. Maksimalisme Individet anser religionen som omfattende alle dele at tilværelsen – dermed ønskes religionen også at lave rammen om samfundet.

3. INDEFRA-UDEFRA

3.1. Indefra: At man ser religionen som noget helligt. Det syn de troende selv anlægger.

3.2. Udefra: At man ser religionen som noget der er skabt mellem mennesker og samfundet. Det syn dem der ikke tilhører religionen anlægger.

3.2.1. "Skal almindelig muslimer tage afstand fra islamisk terrorisme?"

4. NINAN SMART

4.1. De 7 dimensioner

4.1.1. Mytiske

4.1.1.1. Uden for tid og rum, egen logik

4.1.2. Social

4.1.3. Etisk

4.1.4. Materiel

4.1.5. Dogmatisk

4.1.5.1. "Dogme" er en påstand uden rationel begrundelse, inde i Religionen.

4.1.6. Rituelle

4.1.6.1. Religiøse handlinger

4.1.7. Oplevelsesmæssig

4.1.7.1. Oplevelser af det religiøse

5. MYTEDEFINITIONER

5.1. Religiøs fortælling, som sætter en priviligerede talesituation.

5.1.1. Priviligerede talesituation: Myten fortæller noget som er udover det normalt menneskeligt muligt.

5.1.2. Kaos (uorden) til kosmos(orden): (Kosmos bliver til ud af kaos) man tager noget uorden ind i religion og så bliver det til orden.

5.1.3. Mytiske forbilleder: Personer på jorden som hævder at have kontakt med Gud.

5.1.4. Ekstraordinære kræfter: Kræfter der ikke kan forklares. Fx går på vandet eller se en engel på toppen af et bjerg

5.1.5. Paradigmatisk sandhed: Myten bruges til at forklar hvordan virkelighed bør være.

6. ESSENTIALISME - KONSTRUKTIVISME

6.1. Essentialisme: Der eksistere en sand udgave af religion.

6.2. Konstruktivisme: Religionen er noget der skabes og kan derfor have mange udtryk.

7. MONOTEISME

7.1. Der er kun en Gud

7.1.1. Teksteksempler: "og at ikke nogle af os tager sig andre til herrer ud over Allah."

7.2. Tawhid (Gud er én)

8. SHARIA OG DENS GRUNDLAG

8.1. Sharia (vejen til kilden)

8.1.1. Betragtes for nogle muslimer for deres retssystem (lov)

8.1.2. Ikke en nedskrevet lov

8.1.3. Kan opfattes på mange forskellige måder

8.2. Hviler på 4 rødder

8.2.1. Koranen

8.2.2. Sunna (Hadith)

8.2.3. Analogislutninger

8.2.3.1. fx. man må ikke drikke vin så man må heller ikke drikke alkohol (øl).

8.2.4. Konsensus

8.2.4.1. De muslismske lærde bliver enige

9. FRELSESOPFATTELSER

9.1. Trosretfærdighed

9.1.1. Man skal vise retfærdighed gennem sin tro

9.1.2. Teksteksempel: Bønnen: Sura 107 "håndstækningen"

9.2. Gerningsretfærdighed

9.2.1. Man skal opfylde de fem søjler

9.2.2. Man skal vise retfærdighed gennem gerninger

10. GUDSOPFATTELSE

10.1. Allah er den øverste, den hellige

10.2. Han er barmhjertig, retfærdig og på samme tid hård

10.3. Monoteistisk gudsforståelse - Gud er større

10.4. Allah er så hellig/ren at han sender engle ned til at vidergive budskaber til mennesket - for ikke at lave skade på dem

11. MENNESKEOPFATTELSE

11.1. Mennesket er guds kalif (stedfortræder) og skal herske på jorden på vegne af Gud

11.2. Mennesket skal passe på jorden og alt hvad der er der på fx naturen, dyrene, medmenneskerne osv.

11.3. Mennesket er ufuldkomment

11.4. Mennesket bør underkaste sig Gud (Allah)

11.4.1. Mennesket skal følge alt hvad Gud siger - nedskrevet i Koranen.

12. HELLIGSKRIFTER

12.1. Koranen

12.1.1. Guds ord gennem åbenbaringer

12.1.2. 114 sura'er (kapitler) - de længste står først, ikke i kronologisk rækkeføge

12.1.3. Samlet under Uthman i 652

12.2. Hadith-samlinger

12.2.1. Ingen åbenbaring - nedskrevet af mennesker

12.2.2. Indeholder fortællinger om Mohammed

12.2.3. Samlet i 800-900 tallet

13. ISLAMS HISTORIE

13.1. Sunni

13.2. Shia

14. GRUPPERINGER I ISLAM (FORMAN)

14.1. Teksteksempler

14.2. Fundamentalisme

14.2.1. Vil tilbage til fundamentet

14.2.2. Sharia skal styre samfundet -udadvendt

14.2.3. Afviser vestlige værdier

14.2.4. Bogstavlig læsning af Koranen

14.2.5. Islam diktere fuldstændigt ud fra Koranen hvordan lovgivningen skal være

14.2.6. Den enkelte er i stand til at tolke Koranen - ingen uddannelse (inden for Islam) behøves

14.3. Traditionalisme

14.3.1. Vil fastholde traditionen og retskolepraksis

14.3.2. Ikke optagede af samfunds retninger

14.3.3. Indadvendt

14.3.4. Man læner sig op af en fortolkning der allerede er givet

14.3.5. De lærde har fortolket/defineret hvordan det skal forstås - "fortolknings-døren" er lukket

14.4. Sekularisme

14.4.1. Religionen er en privatsag

14.4.2. Indadvendt - skal vedrører en personlig sag, morale og værdier

14.4.3. Acceptere og praktiserer vestlige værdier

14.5. Modernisme

14.5.1. Islam formes efter samfundet

14.5.2. Indadvent/udadvendt

14.5.3. Tilpasnings retorik

15. RITUALER

15.1. De fem søjler

15.1.1. teksteksempler

15.1.2. søglnøgle: opadrettet, indadrettet, udadrettet

15.1.2.1. teksteksempler

15.1.2.2. Indadrettet: Hvad gør det for mig?

15.1.2.3. Udadrettet (sociale aspekter): skabe fællesskab

15.1.2.4. Opadrettet: tilbedelse, bede til Gud/underkaste sig Gud

15.1.3. Trosbekendelsen (Shahada)

15.1.4. Bønnen (Salat)

15.1.5. Almissen (Zakat)

15.1.6. Fasten (Sawm)

15.1.6.1. Indadrettet: Taknemlighed, renselse

15.1.7. Pilgrimsfærden (Hajj)

15.1.7.1. Hvert år i årets sidste måned

15.1.7.2. Opadretter: Bede det samme sted som Mohammed

15.1.7.3. Udadrettet: Skabe et muslims fællesskab

15.1.7.4. Indadrettet: Blive et nyt menneske

15.2. Hvad er et ritual?

15.2.1. En symbolsk handling, der altid udføres på samme måde. Ritualet aktualisere/levende gør myten

15.2.1.1. Podemanns myte-ritual-virkning:

15.2.1.2. Van Genneps overgangsritual

15.2.1.2.1. teksteksempler

15.2.1.2.2. Separations fase/udskillelses-fase: Forberedelser fx renselse, adskillelse fra normale (profane) hverdag. Tegn på status og identitet fjernes. Man iføres særlig beklædning (ofte i hvidt)

15.2.1.2.3. Den liminale-fase: Mellemtilstand. Hellig tid/ helligt rum eller sfære. Gælder særlige regler eller forbud. Personen formes/manipuleres. Selve forhandlingen (overgangen)

15.2.1.2.4. (Gen)inkorporations-fasen: gradvis de-sakralisering = det hellige. tilbage til den profane hverdag. "ritual genfødsel". Ny status og identitet

16. MASLOWS HØJDEPUNKTSOPLEVELSE

16.1. - Alle mennesker kan opleve højdepunktsoplevelser - Men ofte er det de mennesker der opnår de højt stående behov i pyramiden - Csikszentmihalyi - Videreudvikling af højdepunktsoplevelsen = flow - Flow = nydelse i at gøre den ting der er et højdepunkt i livet - Flow er ikke en passiv tilstand der kommer til en, men skal selv tilstræbe det - Flow er ikke tilegnet en bestemt gruppe mennesker, men kan opleves for alle - Lykke er ikke noget man bestemt kan søge eller jagt - Flow ses også i det pædagogiske felt

16.2. Højdepunktoplevelser - når man beskæftiger sig med noget og bliver så opslugt af det

16.2.1. Alle mennesker kan opleve højdepunktoplevelser

16.2.2. Ofte er det de mennesker der opnår de højtstående behov i pyramiden

16.2.3. Csikszentmihalyi - vidreudvikling a højdepunktsoplevelsen = flow

16.2.3.1. flow = nydelse i at gøre den ting der er et højdepunkt i livet

16.2.3.2. flow er ikke en passiv tilstand der kommer til en, men man skal selv tilstræbe det

16.2.3.3. flow er ikke tilegnet en bestem gruppe mennesker, men kan opleves af alle

16.2.3.4. flow ses også i det pædagogiske felt

16.2.4. lykke er ikke noget man er bestem kan søge eller jage

17. HELLIG - PROFAN

17.1. Hellig: knyttet til helligdommen

17.2. Profane: det hverdagsagtige - alt uden for helligdommen.

18. TROSARTIKLERNE

18.1. Gud

18.1.1. Allah Akbar (Gud er større)

18.1.2. Allah har 99 skønne navne i koranen, som beskriver hans egenskaber

18.1.3. Mennesket er Guds kalif (stedfortræder) på jord, men er ufuldkomment

18.1.4. Absolut monoteisme

18.2. Hans profeter

18.2.1. Abraham

18.2.1.1. Jøde og kristendommens stamfader (via Isak)

18.2.1.2. Islam: den første monoteist/hanif (stamfader via. Ismael), kabaen er ifølge traditionen opført af Abraham.

18.2.2. Moses

18.2.3. David

18.2.4. Solomon

18.2.5. Jesus

18.2.5.1. Jomfrufødt, ikke guds søn, han er profet, derfor ikke korsfæstet da en profet der er korsfæstet vil være uværdigt, "hæves til himmels" - af Allah

18.3. Hans bøger

18.3.1. Torahen

18.3.2. Evangeliet

18.3.2.1. Jesus er guds søn

18.3.3. Koranen = den endelige sandhed

18.3.3.1. Indefra: koranen er kommet som direkte åbenbaringer fra Allah

18.4. Englene

18.4.1. Guds sendebud - forbindelsen mellem mennesket og gud

18.5. Dommedag

18.5.1. Man skal være retfærdig for at blive frelst

18.5.2. Gerningsretfærdighed v Trosretfærdighed

18.6. Forudbestemmelse

18.6.1. Gud har bestemt det meste, men der er op til mennesket selv at vælge det rigtige