Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Islam by Mind Map: Islam

1. GUDSOPFATTELSE

1.1. Allah er den øverste, den hellige

1.2. Han er barmhjertig, retfærdig og på samme tid hård

1.3. Monoteistisk gudsforståelse - Gud er større

1.4. Allah er så hellig/ren at han sender engle ned til at vidergive budskaber til mennesket - for ikke at lave skade på dem

2. MENNESKEOPFATTELSE

2.1. Mennesket er guds kalif (stedfortræder) og skal herske på jorden på vegne af Gud

2.2. Mennesket skal passe på jorden og alt hvad der er der på fx naturen, dyrene, medmenneskerne osv.

2.3. Mennesket er ufuldkomment

2.4. Mennesket bør underkaste sig Gud (Allah)

2.4.1. Mennesket skal følge alt hvad Gud siger - nedskrevet i Koranen.

3. HELLIGSKRIFTER

3.1. Koranen

3.1.1. Guds ord gennem åbenbaringer

3.1.2. 114 sura'er (kapitler) - de længste står først, ikke i kronologisk rækkeføge

3.1.3. Samlet under Uthman i 652

3.2. Hadith-samlinger

3.2.1. Ingen åbenbaring - nedskrevet af mennesker

3.2.2. Indeholder fortællinger om Mohammed

3.2.3. Samlet i 800-900 tallet

4. ISLAMS HISTORIE

4.1. Sunni

4.2. Shia

5. GRUPPERINGER I ISLAM (FORMAN)

5.1. Teksteksempler

5.2. Fundamentalisme

5.2.1. Vil tilbage til fundamentet

5.2.2. Sharia skal styre samfundet -udadvendt

5.2.3. Afviser vestlige værdier

5.2.4. Bogstavlig læsning af Koranen

5.2.5. Islam diktere fuldstændigt ud fra Koranen hvordan lovgivningen skal være

5.2.6. Den enkelte er i stand til at tolke Koranen - ingen uddannelse (inden for Islam) behøves

5.3. Traditionalisme

5.3.1. Vil fastholde traditionen og retskolepraksis

5.3.2. Ikke optagede af samfunds retninger

5.3.3. Indadvendt

5.3.4. Man læner sig op af en fortolkning der allerede er givet

5.3.5. De lærde har fortolket/defineret hvordan det skal forstås - "fortolknings-døren" er lukket

5.4. Sekularisme

5.4.1. Religionen er en privatsag

5.4.2. Indadvendt - skal vedrører en personlig sag, morale og værdier

5.4.3. Acceptere og praktiserer vestlige værdier

5.5. Modernisme

5.5.1. Islam formes efter samfundet

5.5.2. Indadvent/udadvendt

5.5.3. Tilpasnings retorik

6. RITUALER

6.1. De fem søjler

6.1.1. teksteksempler

6.1.2. søglnøgle: opadrettet, indadrettet, udadrettet

6.1.2.1. teksteksempler

6.1.2.2. Indadrettet: Hvad gør det for mig?

6.1.2.3. Udadrettet (sociale aspekter): skabe fællesskab

6.1.2.4. Opadrettet: tilbedelse, bede til Gud/underkaste sig Gud

6.1.3. Trosbekendelsen (Shahada)

6.1.4. Bønnen (Salat)

6.1.5. Almissen (Zakat)

6.1.6. Fasten (Sawm)

6.1.6.1. Indadrettet: Taknemlighed, renselse

6.1.7. Pilgrimsfærden (Hajj)

6.1.7.1. Hvert år i årets sidste måned

6.1.7.2. Opadretter: Bede det samme sted som Mohammed

6.1.7.3. Udadrettet: Skabe et muslims fællesskab

6.1.7.4. Indadrettet: Blive et nyt menneske

6.2. Hvad er et ritual?

6.2.1. En symbolsk handling, der altid udføres på samme måde. Ritualet aktualisere/levende gør myten

6.2.1.1. Podemanns myte-ritual-virkning:

6.2.1.2. Van Genneps overgangsritual

6.2.1.2.1. teksteksempler

6.2.1.2.2. Separations fase/udskillelses-fase: Forberedelser fx renselse, adskillelse fra normale (profane) hverdag. Tegn på status og identitet fjernes. Man iføres særlig beklædning (ofte i hvidt)

6.2.1.2.3. Den liminale-fase: Mellemtilstand. Hellig tid/ helligt rum eller sfære. Gælder særlige regler eller forbud. Personen formes/manipuleres. Selve forhandlingen (overgangen)

6.2.1.2.4. (Gen)inkorporations-fasen: gradvis de-sakralisering = det hellige. tilbage til den profane hverdag. "ritual genfødsel". Ny status og identitet

7. MASLOWS HØJDEPUNKTSOPLEVELSE

7.1. - Alle mennesker kan opleve højdepunktsoplevelser - Men ofte er det de mennesker der opnår de højt stående behov i pyramiden - Csikszentmihalyi - Videreudvikling af højdepunktsoplevelsen = flow - Flow = nydelse i at gøre den ting der er et højdepunkt i livet - Flow er ikke en passiv tilstand der kommer til en, men skal selv tilstræbe det - Flow er ikke tilegnet en bestemt gruppe mennesker, men kan opleves for alle - Lykke er ikke noget man bestemt kan søge eller jagt - Flow ses også i det pædagogiske felt

7.2. Højdepunktoplevelser - når man beskæftiger sig med noget og bliver så opslugt af det

7.2.1. Alle mennesker kan opleve højdepunktoplevelser

7.2.2. Ofte er det de mennesker der opnår de højtstående behov i pyramiden

7.2.3. Csikszentmihalyi - vidreudvikling a højdepunktsoplevelsen = flow

7.2.3.1. flow = nydelse i at gøre den ting der er et højdepunkt i livet

7.2.3.2. flow er ikke en passiv tilstand der kommer til en, men man skal selv tilstræbe det

7.2.3.3. flow er ikke tilegnet en bestem gruppe mennesker, men kan opleves af alle

7.2.3.4. flow ses også i det pædagogiske felt

7.2.4. lykke er ikke noget man er bestem kan søge eller jage

8. POLYTEISME

8.1. flere guderi-omfatter mere end én Gud

9. MAXIMALISME OG MINIMALISME

9.1. Minimalisme Individet ser troen som afgrænset til den private sfære

9.2. Maksimalisme Individet anser religionen som omfattende alle dele at tilværelsen – dermed ønskes religionen også at lave rammen om samfundet.

10. INDEFRA-UDEFRA

10.1. Indefra: At man ser religionen som noget helligt. Det syn de troende selv anlægger.

10.2. Udefra: At man ser religionen som noget der er skabt mellem mennesker og samfundet. Det syn dem der ikke tilhører religionen anlægger.

10.2.1. "Skal almindelig muslimer tage afstand fra islamisk terrorisme?"

11. NINAN SMART

11.1. De 7 dimensioner

11.1.1. Mytiske

11.1.1.1. Uden for tid og rum, egen logik

11.1.2. Social

11.1.3. Etisk

11.1.4. Materiel

11.1.5. Dogmatisk

11.1.5.1. "Dogme" er en påstand uden rationel begrundelse, inde i Religionen.

11.1.6. Rituelle

11.1.6.1. Religiøse handlinger

11.1.7. Oplevelsesmæssig

11.1.7.1. Oplevelser af det religiøse

12. MYTEDEFINITIONER

12.1. Religiøs fortælling, som sætter en priviligerede talesituation.

12.1.1. Priviligerede talesituation: Myten fortæller noget som er udover det normalt menneskeligt muligt.

12.1.2. Kaos (uorden) til kosmos(orden): (Kosmos bliver til ud af kaos) man tager noget uorden ind i religion og så bliver det til orden.

12.1.3. Mytiske forbilleder: Personer på jorden som hævder at have kontakt med Gud.

12.1.4. Ekstraordinære kræfter: Kræfter der ikke kan forklares. Fx går på vandet eller se en engel på toppen af et bjerg

12.1.5. Paradigmatisk sandhed: Myten bruges til at forklar hvordan virkelighed bør være.

13. ESSENTIALISME - KONSTRUKTIVISME

13.1. Essentialisme: Der eksistere en sand udgave af religion.

13.2. Konstruktivisme: Religionen er noget der skabes og kan derfor have mange udtryk.

14. MONOTEISME

14.1. Der er kun en Gud

14.1.1. Teksteksempler: "og at ikke nogle af os tager sig andre til herrer ud over Allah."

14.2. Tawhid (Gud er én)

15. HELLIG - PROFAN

15.1. Hellig: knyttet til helligdommen

15.2. Profane: det hverdagsagtige - alt uden for helligdommen.

16. SHARIA OG DENS GRUNDLAG

16.1. Sharia (vejen til kilden)

16.1.1. Betragtes for nogle muslimer for deres retssystem (lov)

16.1.2. Ikke en nedskrevet lov

16.1.3. Kan opfattes på mange forskellige måder

16.2. Hviler på 4 rødder

16.2.1. Koranen

16.2.2. Sunna (Hadith)

16.2.3. Analogislutninger

16.2.3.1. fx. man må ikke drikke vin så man må heller ikke drikke alkohol (øl).

16.2.4. Konsensus

16.2.4.1. De muslismske lærde bliver enige

17. TROSARTIKLERNE

17.1. Gud

17.1.1. Allah Akbar (Gud er større)

17.1.2. Allah har 99 skønne navne i koranen, som beskriver hans egenskaber

17.1.3. Mennesket er Guds kalif (stedfortræder) på jord, men er ufuldkomment

17.1.4. Absolut monoteisme

17.2. Hans profeter

17.2.1. Abraham

17.2.1.1. Jøde og kristendommens stamfader (via Isak)

17.2.1.2. Islam: den første monoteist/hanif (stamfader via. Ismael), kabaen er ifølge traditionen opført af Abraham.

17.2.2. Moses

17.2.3. David

17.2.4. Solomon

17.2.5. Jesus

17.2.5.1. Jomfrufødt, ikke guds søn, han er profet, derfor ikke korsfæstet da en profet der er korsfæstet vil være uværdigt, "hæves til himmels" - af Allah

17.3. Hans bøger

17.3.1. Torahen

17.3.2. Evangeliet

17.3.2.1. Jesus er guds søn

17.3.3. Koranen = den endelige sandhed

17.3.3.1. Indefra: koranen er kommet som direkte åbenbaringer fra Allah

17.4. Englene

17.4.1. Guds sendebud - forbindelsen mellem mennesket og gud

17.5. Dommedag

17.5.1. Man skal være retfærdig for at blive frelst

17.5.2. Gerningsretfærdighed v Trosretfærdighed

17.6. Forudbestemmelse

17.6.1. Gud har bestemt det meste, men der er op til mennesket selv at vælge det rigtige

18. FRELSESOPFATTELSER

18.1. Trosretfærdighed

18.1.1. Man skal vise retfærdighed gennem sin tro

18.1.2. Teksteksempel: Bønnen: Sura 107 "håndstækningen"

18.2. Gerningsretfærdighed

18.2.1. Man skal opfylde de fem søjler

18.2.2. Man skal vise retfærdighed gennem gerninger