Комп'ютерна інженерія

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Комп'ютерна інженерія by Mind Map: Комп'ютерна інженерія

1. 8 семестр

1.1. Системне програмне забезпечення

1.2. Екологія

2. 4 семестр

2.1. Теорія ймовірності та математична статистика

2.1.1. Модуль 1. «Теорія ймовірностей»

2.1.2. Модуль 2. «Математична статистика»

2.2. Філософія

2.2.1. Модуль 1. Історія світової філософії

2.2.2. Модуль 2. Онтологія

2.2.3. Модуль 3. Гносеологія

2.2.4. Модуль 4. Філософія людини

2.3. Інженерія програмного забезпечення

2.3.1. Модуль 1. Парадигми розробки ПЗ

2.3.2. Модуль 2. Життєвий цикл програмного продукту

2.4. Об'єктивно-орієнтоване програмування

2.4.1. Модуль №1. Класи та абстракція даних

2.4.2. Модуль №2. Реалізація властивостей класу

2.5. Архітектура комп'ютерів

3. 5 семестр

3.1. Безпека праці та життєдіяльності

3.1.1. Модуль 1. Правове і нормативне регулювання охорони праці

3.2. Технологія проектування комп'ютерних систем

3.2.1. Модуль 1

3.2.1.1. Поняття про автоматизоване проектування.

3.2.1.2. Вступ до автоматизованног о проектування.

3.2.1.3. Засоби креслення.

3.2.1.4. Засоби геометричного моделювання.

3.2.1.5. Параметричне моделювання

3.2.1.6. CALS-технології

3.2.2. Модуль 2

3.2.2.1. Класифікація систем автоматизованног о проектування.

3.2.2.2. Життєвий цикл продукта

3.2.2.3. Застосування САПР для моделювання тапроектування об’єктів та систем.

3.2.2.4. Оптимізація.

3.2.2.5. Організація та планування

3.2.2.6. Технології віртуальної реальності (ВР) в САПР.

3.3. Паралельні та розподілені обчислення

4. 6 семестр

4.1. Комп'ютерні мережі

4.2. Системне програмування

4.2.1. Модуль 1. Введення у системне програмування

4.2.2. Модуль 2. Управління ресурсами комп’ютера

4.3. Релігієзнавство

4.3.1. Модуль 1 Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна Сторінка

4.3.2. Модуль 2 Буддизм: історія і сучасність

4.4. Правознавство

4.4.1. Модуль 1 Основи теорії держави і права

4.4.2. Модуль 2 Публічно-правові галузі права

4.4.3. Модуль 3 Приватноправові галузі права

5. 7 семестр

5.1. Ком'ютерні системи

5.2. Захист інформації в комп'ютерних системах

6. 1 семестр

6.1. Фізика

6.1.1. Модуль 1. Магнетизм. Коливання і хвилі

6.1.2. Модуль 2. Оптика. Атомна і ядерна фізика.

6.2. Іноземна мова

6.2.1. Module 1 Computers today

6.2.1.1. Unit 1 Living in a digital age

6.2.1.1.1. https://drive.google.com/open?id=0BwCZfaV8dho8R09vZ1VmamFFV2M

6.2.1.2. Unit 2 Computers essentials

6.2.1.3. Unit 3 Inside the system

6.2.1.3.1. https://vk.com/eng007

6.2.1.4. Unit 4 Buying a computer

6.2.2. Module 2 Input/Output devices

6.2.2.1. Unit 1 Type and click and talk

6.2.2.2. Unit 2 Capture you favorite imagine

6.2.2.2.1. http://english-da.ru/proiznoshenie/proiznosheniem-chast-1

6.2.2.3. Unit 3 Choosing a printer

6.2.2.4. Unit 4 Devices for the disabled

6.2.3. Module 3 Storage Devices

6.2.3.1. Unit 1 Magnetic Storage

6.2.3.2. Unit 2 Optical Storage

6.2.3.2.1. https://lingualeo.com/ru

6.2.3.3. Unit 3 FlashMemory

6.2.4. Module 4 Basic software

6.2.4.1. Unit 1 The operating system

6.2.4.2. Unit 2 Word Proccesing

6.2.4.2.1. https://www.native-english.ru/grammar

6.2.4.3. Unit 3 Spreadsheets and databases

6.3. Історія України

6.3.1. МОДУЛЬ 1. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ: ВИТОКИ, ФОРМИ, ТЕНДЕНЦІЇ

6.3.1.1. Семінар 1. Методичне заняття

6.3.1.2. Семінар 2. Державотворчі традиції на території України в стародавню добу: гіпотези та докази

6.3.1.3. Семінар 3. Русь в українській і світовій історії

6.3.1.4. Семінар 4. Українські землі у складі іноземних держав ХІV – І пол. ХVІІ ст.

6.3.1.5. Семінар 5. Українська державність в ІІ половині ХVІІ ст.

6.3.1.6. Семінар 6. Функціонування державних механізмів на українських землях у ХVІІІ ст.

6.3.1.7. Семінар 7. Суспільно-політичний рух в Україні у ХІХ ст.

6.3.1.8. Семінар 8. Змагання національно-демократичних сил за українську державність (поч. ХХ ст.).

6.3.2. МОДУЛЬ 2. НА ШЛЯХУ ДО ВІДРОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ (ХХ - поч. ХХІ ст.)

6.3.2.1. Семінар 9. Боротьба за відновлення державності українського народу (1917–1920 рр.)

6.3.2.2. Семінар 10. Національно-державне будівництво в УРСР у міжвоєнний період

6.3.2.3. Семінар 11. Боротьба за українську державність на західноукраїнських землях у 20–30-х роках ХХ ст.

6.3.2.4. Семінар 12. Державне будівництво на українських землях у роки Другої світової війни

6.3.2.5. Семінар 13. Україна на шляху до незалежності: суспільно-політичні трансформації (1945–1991 рр.)

6.3.2.6. Семінар 14. Теорія та практика державного будівництва в умовах незалежності України

6.3.2.7. Семінар 15. Українська держава на сучасному етапі

6.4. Українська мова

6.4.1. МОДУЛЬ I. ПРОФЕСІЙНА МОВА В МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ

6.4.2. МОДУЛЬ II. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТИЛІСТИКИ

6.5. Вища математика

6.5.1. Модуль 1. Елементи лінійної та векторної алгебри

6.5.2. Модуль 2 „Вступ до математичного аналізу та диференціальне числення функції однієї змінної”,

6.5.3. Модуль 3 „ Диференціальне числення функцій багатьох змінних”.

6.5.4. Модуль №4 „ Інтегральне числення функції однієї змінної”

6.5.5. Модуль 5 "Звичайні диференціальні рівняння"

6.5.6. Модуль 6 „Кратні та криволінійні інтеграли‖.

7. 3 семестр

7.1. Правова культура особистості

7.1.1. Модуль 1 Правова культура особи та її місце і значення в правовій системі суспільства

7.1.2. Модуль 2. Правова культура особи в механізмі правового регулювання

7.1.3. Модуль 3. Правова культура особи в механізмі правового примусу

7.2. Організація баз данних

7.2.1. Модуль 1. Моделювання даних

7.2.2. Модуль 2. Проектування та управління базами даних. Мова запитів SQL

7.3. Комп'ютерна електроніка

7.4. Дискретна математика

7.5. Комп'ютерна схемотехніка

7.5.1. Модуль 1. Типові комбінаційні вузли комп’ютерів

7.5.2. Модуль 2. Асинхронні і синхронні однотактні тригерні схеми (ТС)

7.5.3. Модуль 3. Двотактні тригерні схеми і ТС з динамічним керуванням

7.5.4. Модуль 4. Пристрої комп’ютерів

7.6. Алгоритми та методи обчислень

7.6.1. Модуль №1. Системи числення

7.6.2. Модуль №2. Апаратне забезпечення комп’ютера

7.6.3. Модуль №3. Основні програмні продукти MS Offiсe

7.6.4. Модуль №4. Можливості математичного середовища MCAD

7.6.5. Модуль №5. Алгоритми та їх реалізація на комп’ютері

7.6.6. Модуль №6. Керування програмою

8. 2 семестр

8.1. Теорія електричних і магнітних кіл

8.2. Комп'ютерна логіка

8.2.1. ПРЕДСТАВЛЕННЯ І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЧИСЕЛ В РІЗНИХ СИСТЕМАХ ЧИСЛЕННЯ

8.2.2. ВИВЧЕННЯ МОВИ ЗАВДАННЯ ВХІДНИХ СИГНАЛІВ

8.2.3. ВИВЧЕННЯ УСТРОЮ І ОРГАНІВ КЕРУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА LOGIC

8.2.4. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ

8.2.5. ДОСЛІДЖЕННЯ КАНОНІЧНИХ ФОРМ ЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ В БУЛЕВОМУ БАЗИСІ

8.2.6. СИНТЕЗ КОМБІНАЦІЙНИХ ЛОГІЧНИХ СХЕМ В БУЛЕВОМУ БАЗИСІ

8.2.7. СИНТЕЗ І МІНІМІЗАЦІЯ НЕДОВИЗНАЧЕНИХ ЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ У ВИГЛЯДІ ДНФ В БУЛЕВОМУ БАЗИСІ

8.2.8. СИНТЕЗ ЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ В БАЗИСІ ШЕФЕРА

8.2.9. СИНТЕЗ ЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ В БАЗИСІ ПІРСА

8.2.10. СИНТЕЗ ЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ В БАЗИСІ ШЕФЕРА З УРАХУВАННЯМ ОБМЕЖЕНЬ НА КІЛЬКІСТЬ ВХОДІВ

8.2.11. СИНТЕЗ ЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ В БАЗИСІ ПІРСА З УРАХУВАННЯМ ОБМЕЖЕНЬ НА КІЛЬКІСТЬ ВХОДІВ

8.3. Програмування

8.3.1. Модуль 1. Алгоритми та їх реалізація на комп’ютері

8.3.1.1. https://prog-cpp.ru/c/

8.3.2. Модуль 2. Керування програмою

8.3.2.1. http://www.cyberforum.ru/c/

8.3.3. Модуль 3. Елементи структурного програмування

8.3.3.1. http://lib.ru/CTOTOR/kernigan.txt

8.3.4. Модуль 4. Можливості управління програмою на низькому рівні на мові С

8.3.4.1. Робота с файлами

8.4. Інформаційні технології

8.4.1. Модуль 1. Основи комп'ютених мереж та комунікацій

8.4.1.1. https://padlet.com/my/dashboard

8.4.1.2. Работа с таблицами

8.4.1.3. Налаштування Гугл-диску та запис відео

8.4.1.4. http://www.intuit.ru/

8.4.1.5. https://prometheus.org.ua/

8.4.2. Модуль 2. Апаратне забезпечення технічних засобів

8.4.2.1. https://www.netacad.com/ru/

8.4.3. Модуль 3. Основи роботи з табличним процесором MS Excel

8.4.3.1. Курс "Get Started with Microsoft Excel 2016"

8.4.3.2. Відео уроки по Excel

8.4.4. Модуль 4. Текстовий редактор. Презентації.

8.4.4.1. Курс "Get Productive with Microsoft PowerPoint 2016" (Microsoft Imagine Academia)

8.4.4.2. Відео уроки по PowerPoint

8.4.5. Модуль 5. Спільна робота в Офіс 365

8.4.5.1. https://portal.office.com/