CHƯƠNG I.NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG I.NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC by Mind Map: CHƯƠNG I.NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC

1. 3.TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU

2. hi

3. III.MỐI QUAN HỆ CỦA PPDH VỚI CÁC MÔN HỌC KHÁC VÀ VỊ TRÍ CỦA NÓ TRONG HỆ THỐNG KHGD

4. BÀI 1.ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA MÔN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC

5. BÀI 2.SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHUYÊN NGÀNH PPDHHH VÀ SỰ NGHIÊN CỨU MÔN HỌC NÀY

5.1. I. GIỚI THIỆU NGẮN GỌN LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC PPDHHH

5.2. II.NHỮNG VẤN ĐỀ THỜI SỰ CỦA PPDHHH Ở TRONG NƯỚC VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRÊN TG

5.2.1. 1.NHỮNG NÉT ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA XU HƯỚNG ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN PPDH TG

5.2.2. 2.MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VỀ ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN PPDHHH Ở VN HIỆN NAY

5.2.3. 3.NỘI DUNG CẤU TRÚC CỦA GIÁO TRÌNH PPDH TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GV Ở ĐHSP

5.3. III.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ÁP DỤNG TRONG PPDHHH

5.3.1. 1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NCKH VỀ PPDHHH

5.3.2. 2.CÁC GIAI ĐOẠN CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU MỘT ĐỀ TÀI KHGD

5.3.3. 4.VIẾT CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

5.3.4. 5.CÁC PHƯƠNG PHÁP NCKH THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG

5.4. I.ĐỐI TƯỢNG CỦA PPDH