สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน by Mind Map: สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

1.1. ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดของตนเองผ่านภาษาที่เหมาะสม

1.1.1. ตัวอย่าง

1.1.1.1. ตอบคำถามครูด้วยภาษาที่เป็นทางการได้

1.1.1.2. เล่าเรื่อง/ประสบการณ์ของตนเองให้ผู้อื่นฟังได้อย่างเข้าใจ

1.1.1.3. กล่าวขอบคุณผู้ใหญ่

1.2. ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม

1.2.1. ใช้ระดับภาษาให้สอดคล้องกับบุคคล

1.2.2. ใช้ภาษาท่าทาง สีหน้าได้เหมาะสมกับกาลเทศะ

1.3. แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

1.4. รับฟังและตอบกลับได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

1.5. เขียนเล่าเรื่องหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม

2. ความสามารถในการคิด

2.1. คิดวิเคราะห์ เรียงลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆได้

2.1.1. เรียงลำดับยาก-ง่ายของการบ้านและลงมือทำให้สำเร็จตามเวลา

2.1.2. วางแผนการทำงาน คำนวณเวลา จัดตารางประจำวันได้

2.2. คิดนอกกรอบ มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น

2.2.1. ตกแต่งผลงานได้อย่างโดดเด่น ไม่ซ้ำใคร

2.2.2. คิดค้นสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว

2.2.2.1. ตัวอย่างเหตุการณ์

2.2.2.1.1. กล่องดินสอจากกล่องขนม

2.2.2.1.2. กระเป๋าจากถุงนม

2.3. ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง

2.3.1. ปัญหาการเรียน

2.3.1.1. ตัวอย่างเหตุการณ์

2.3.1.1.1. เมื่อไม่เข้าใจเนื้อหา ก็อ่านหนังสือหรือหาข้อมูลเพิมเติมด้วยตนเอง

2.3.2. ปัญหาการเงิน

2.3.2.1. ตัวอย่างเหตุการณ์

2.3.2.1.1. เมื่อทำเงินหาย ก็พยายามระลึกถึงสถานที่ที่ตนเองไป และลองหาดุอย่างรอบคอบ

2.3.3. ปัญหาเฉพาะหน้า

2.3.3.1. ตัวอย่างเหตุการณ์

2.3.3.1.1. เมื่อลืมเอาของที่ครูสั่งมา ก็พยายามหา เช่น ซื้อที่ร้านค้าในโรงเรียน

2.3.4. ปัญหาเรื่องเพื่อน

2.3.4.1. ตัวอย่างเหตุการณ์

2.3.4.1.1. เมื่อเพื่อนชักชวนทำสิ่งไม่ดี สามารถปฏิเสธได้

2.4. คิดอย่างเป็นระบบ

2.4.1. สามารถเปรียบเทียบของ/ข้อมูลได้

2.4.1.1. ตัวอย่างเหตุการณ์

2.4.1.1.1. เลือกซื้อขนมร้านที่ราคาถูกกว่า

2.4.1.1.2. เลือกคบเพื่อนที่ไม่เอาเปรียบตนเอง

2.4.2. คาดการณ์สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้

2.4.2.1. ตัวอย่างเหตุการณ์

2.4.2.1.1. ฟ้ามืดแสดงว่าฝนกำลังจะตก

2.4.2.1.2. เมื่อรถติดเป็นเวลานาน แม่ก็อาจจะอารมณ์ได้

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

3.1. แก้ปัญหาที่เกิดจากอุปสรรคต่างๆได้

3.2. มีเหตุผลในการแก้ปัญหา

3.2.1. ไม่ใช้อารมณ์ตัดสินปัญหา มีสติ

3.2.2. ไม่ลำเอียงหรืออคติ แก้ปัญหาตามความเป็นจริง

3.3. ตัดสินใจได้เหมาะสมตามวัย

3.3.1. ตัดสินใจด้วยความมั่นใจ

3.3.2. ยอมรับสิ่งที่ตนเองตัดสินใจ

3.4. หาความรู้และประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

3.4.1. หาความรู้ผ่านการปรึกษาคนรอบตัว

3.4.2. เข้าร่วมการบรรยายให้ความรู้

3.4.2.1. ตัวอย่าง

3.4.2.1.1. การป้องกันตัวจากโจร

3.4.2.1.2. อบรมหนีไฟ

3.4.3. ประยุกต์ความรู้กับการใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง

3.4.3.1. ตัวอย่าง

3.4.3.1.1. เอาตัวรอดในเหตุการณ์หนีไฟได้อย่างเหมาะสม

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

4.1. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

4.2. จัดการปัญหาหรือความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม

4.2.1. เป็นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ายใด

4.2.2. ใช้เหตุผลในการจัดการปัญหา

4.3. เรียนรู้ทักษะชีวิตด้วยตนเองเหมาะสมตามวัย

4.3.1. ผ่านการเลียนแบบ แบบอย่างที่ดี

4.3.2. ผ่านคำสอน ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง

4.3.3. ผ่านสื่อต่างๆ

4.4. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลต่อตนเอง

4.4.1. มีการกำกับตนเอง ให้ปฏิบัติในสิ่งที่ดี

4.4.2. ปฏิเสธสิ่งที่ไม่เหมาะสมได้อย่างมีเหตุผล

4.4.3. ยึดมั่นในการทำความดี

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

5.1. เลือกและใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมตามวัย

5.1.1. รู้กาลเทศะในการใช้เทคโนโลยี

5.2. นำเทคโนโลยีไปพัฒนาตนเองในด้านต่างๆได้

5.2.1. ด้านการเรียน

5.2.1.1. ตัวอย่าง

5.2.1.1.1. ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตสืบค้นความรู้

5.2.1.1.2. ศึกษาข้อมูลที่ทันสมัยในเว็บไซต์ต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ

5.2.2. ด้านสุขภาพ

5.2.2.1. ตัวอย่าง

5.2.2.1.1. ดูคลิปวิธีการดูแลสุขภาพแล้วปฏิบัติตาม

5.2.3. ด้านความสามารถ

5.2.3.1. พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตปัจจุบัน

5.2.3.1.1. ตัวอย่าง

5.2.3.2. ความสามารถพิเศษ/ความสนใจ

5.2.3.2.1. ตัวอย่าง

5.2.4. ด้านสังคม

5.2.4.1. การสื่อสารกับผู้คนทั่วโลกผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

5.2.4.1.1. E-mail

5.2.4.1.2. Facebook

5.3. ใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์

5.3.1. เลือกใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับปัญหาที่ต้องการแก้

5.3.1.1. ตัวอย่าง

5.3.1.1.1. พิมพ์งานที่เป็นตารางใน Excel

5.3.2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับสิ่งใหม่ๆ

5.3.2.1. ตัวอย่าง

5.3.2.1.1. เมื่อต้องการประกาศข่าวเป็นระยะเวลานาน >ใช้โปรแกรมบันทึกเสียง

5.4. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

5.4.1. รู้ธรรมเนียมที่เหมาะสมในการใช้เทคโนโลยี

5.4.1.1. ใช้ภาษาที่เหมาะสมกับกลุ่มคน

5.4.1.2. ตระหนักความเป็นสาธารณะของเทคโนโลยี

5.4.2. ใช้เทคโนโลยีในทางที่เหมาะสม เป็นประโยชน์

5.4.2.1. ไม่ใช้เทคโนโลยีทำร้ายคนอื่น

5.4.2.2. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนในโลกออนไลน์

5.5. มีทักษะการใช้เทคโนโลยี

5.5.1. ใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว

5.5.2. รู้จักปรับเปลี่ยน นำทักษะการใช้เทคโนโลยีหนึ่ง ไปเปรียบเทียบกับอีกเทคโนโลยีหนึ่ง (generalization)