Фасилітація навчального процесу. Модерування навчального процесу. Використання різних інструменті...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Фасилітація навчального процесу. Модерування навчального процесу. Використання різних інструментів взаємодії. Групові проекти. Індивідуальні проекти. Пірінгова взаємодія. by Mind Map: Фасилітація навчального процесу. Модерування навчального процесу. Використання різних інструментів взаємодії. Групові проекти. Індивідуальні проекти. Пірінгова взаємодія.

1. основні поняття

1.1. фасилітація

1.1.1. Термін “фасилітація” в перекладі з англійського слова “facilitate” означає полегшувати, сприяти, допомагати, просувати.

1.1.2. Педагогічна фасилітація - це умова продуктивності навчання або виховання і розвитку суб’єктів педагогічного процесу за рахунок особливого стилю спілкування та власне особистості педагога.

1.1.3. Різниця між вчителем та фасилітатором (інфографіка)

1.2. педагогічна взаємодія

1.2.1. Встановлення гармонійного співвідношення між цілями діяльності вчителя й учнів, їхньої взаємодоповнюваності, яка й призводить до утворення цілісності такої діяльності, її нової, ситуативно обумовленої якості, що виступає головною запорукою успішного результату.

1.3. навчальний проект

1.3.1. Проект - це поєднання теорії та практики, постановка певного розумового завдання і практичне його виконання.

1.3.1.1. Класифікація за кількістю учасників проекту: 1) Індивідуальні (особистісні) – виконуються між двома партнерами, які знаходяться в різних навчальних закладах, регіонах, країнах. 2) Групові – між групами учасників. 3) Парні (масові) – між парами учасників.

1.4. пірингова взаємодія

1.4.1. Учнів навчають учні, які більш досвідчені та обізнані з приводу матеріалу (уроку, теми). Пірінгова взаємодія може бути застосована різним чином, аби залучити дітей до навчально-виховного процесу.

2. статті

2.1. фасилітація

2.1.1. Квас В.М. Педагогічна фасилітація та її роль в організації навчально-виховного процесу : Збірник наукових праць. / В.М.Квас – Кіровоград: Вип. 16, кн.1, 2012. – С. 92-99. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/Tmpvd/2012_16_1/statti/12.pdf

2.1.2. Галіцан О.А. Сутність і структура педагогічної фасилітації вчителя Режим доступу до статті.: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/9/statti/galican.htm

2.1.3. Хоменко А.В. Фасилітація як феномен гуманних відносин учителя й молодшого школяра  Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/znpbdpu/Ped/2009_1/Homenko%20A..pdf

2.1.4. Галіцан О.А. Формування педагогічної фасилітації майбутніх учителів у процесі навчання у вищому навчальному закладі / О.А. Галіцан // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: педагогіка, психологія і соціологія. – Донецьк, ДонНТУ, 2009. – № 5 (155). – C. 75-81. http://ea.dgtu.donetsk.ua:8080/jspui/handle/123456789/10281

2.1.5. Фісун О. В. Педагогічна фасилітація як багатозначний феномен / О. В. Фісун // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. "Засоби навчальной та науково-дослідної роботи". –  2010. – №34. – С. 133-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_zntndr_2010_34_21

2.2. проектна діяльність

2.2.1. Яковлева Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении: учеб.пособие. / Н.Ф.Яковлева. – М.: ФЛИНТА, 2004. - 144 с.

2.2.2. Гапоненко В. А. Групові проекти як альтернативна форма самостійної роботи студентів / В. А. Гапоненко // Від викладання дисциплін – до освоєння наук: трансформація змісту, технологій освітньої діяльності та розвиток педагогічної майстерності : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 31 січ. 2013 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот, О. І. Олексюк, Т. В. Гуть]. – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 321–322.

2.3. пірингова взаємодія

2.3.1. Whelan A. Breakcore:Identity and interaction on Peer-to-Peer / A. Whelan. – C.: Cambridge Scholars Publishing, 2008. – 385 p. https://books.google.com.ua/books?id=fYxJDAAAQBAJ&lpg=PP1&dq=peer%20to%20peer%20interaction&hl=uk&pg=PP1#v=onepage&q=peer%20to%20peer%20interaction&f=false

2.3.2. Sato M. Peer Interaction and Second Language Learning // books.google.com.ua. – Режим доступу :https://books.google.com.ua/books?id=CQAKAgAAQBAJ&lpg=PT168&dq=peer%20to%20peer%20interaction&hl=uk&pg=PT5#v=onepage&q=peer%20to%20peer%20interaction&f=false

2.3.3. Boud D. Peer Learning in Higher Education: Learning from and with Each Other // books.google.com.ua. – Режим доступу : https://books.google.com.ua/books/about/Peer_Learning_in_Higher_Education.html?id=0djaxDeZZXsC&redir_esc=y

3. висновки та рекомендації по застосуванню

3.1. 1) Термін “фасилітація” прийшов у педагогіку із гуманістичної психології й означає “полегшувати”, “допомагати”, “сприяти”. Педагогічна фасилітація – це умова продуктивності навчання або виховання і розвитку суб’єктів педагогічного процесу за рахунок особливого стилю спілкування та власне особистості педагога;

3.2. 2) Для того, щоб реалізувати ідеї фасилітації у своїй діяльності, вчителеві необхідно пізнавати себе як людину, будувати свою роботу таким чином, щоб інтереси учнів збігалися із загальнолюдськими інтересами, надавати можливість учням виявити себе як індивідуальність;

3.3. 3) Педагог має будувати навчальний процес на основі діалогічної стратегії міжособистісних впливів, розділяти повноваження з учнями, співпрацювати з класом;

3.4. 4) Вчитель необхідно зосереджувати увагу на конструктивній взаємодії з учнями, допускати існування різних поглядів і думок у вихованців, керувати навчальним процесом так, щоб учні ставали більш самостійними, у разі потреби давати поради класу щодо реалізації певних ідей, можливих рішень; дозволяти учням обирати найбільш прийнятні методи навчання і при цьому бути активним спостерігачами;

3.5. 5) Учитель-фасилітатор за допомогою простих ідей, крок за кроком має підводити учнів до вирішення складних завдань, говорити не учням, а з учнями. Така взаємодія характеризується єдністю дій і широкими комунікаціями між усіма її структурними елементами та зовнішнім соціальним середовищем;

3.6. 6) Використання методу проектів у навчально­виховному процесі підсилює прагнення до відкриття нового, в методичній та практичній роботі. Цей процес взаємодії є особистісно-орієнтованим, і спрямованим на використання різних дидактичних підходів, має високу мотивацію, що означає зростання інтересу та залучення до роботи вихованців в міру її виконання;

3.7. 7) Планування навчального проекту повинно складатися з таких елементів: 1. формування проектної групи; 2. вибір теми; 3. формулювання мети проекту; 4. розподіл завдань і обов’язків; 5. заплановане використання ІКТ; 6. підготовку робочого плану виконання проекту; 7. встановлення норм оцінювання проекту;

3.8. 8) Реалізація навчального проекту повинна складатися з таких елементів: реалізація завдань, що виникають з робочого плану; підготовка презентації проекту;

4. відео матеріал

4.1. Педагогічна фасилітація https://www.youtube.com/watch?v=p5rEPNDrJ5o

4.2. Проектна діяльність https://www.youtube.com/watch?v=F3IcFNiQo2s&feature=youtu.be

4.3. Пірингова взаємодія https://www.youtube.com/watch?v=H6cViI2nZTY

5. Які якості повинен мати сучасний педагог, що реалізовує фасилітацію, проводить проектну діяльність та пірингову взаємодію?

5.1. пізнавати себе як людину

5.2. цілеспрямованість

5.3. рішучість

5.4. креативність

5.5. організованість

5.6. тактичність

5.7. мати високу мотивацію

5.8. комунікабельність

5.9. реалізація індивідуального підходу

5.10. враховувати потреби та інтереси учнів

6. наш відео матеріал

6.1. https://drive.google.com/file/d/0B2FgW_sCG7TiNzN1RzV4ZGlkR1U/view?ts=5807c962