मध्यप्रदेश सामान्य ज्ञान

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
मध्यप्रदेश सामान्य ज्ञान by Mind Map: मध्यप्रदेश सामान्य ज्ञान

1. जनसँख्या कुल - 72626809 (भारत का 5.99%)

1.1. पुरुष  -3,76,12,306 (51.79%)

1.2. महिला  - 3,50,14,503 (48.21%)

2. ग्रामीण/शहरी

2.1. ग्रामीण - 52,557,404 (72.40%)

2.2. शहरी - 20,069,405 (27.60)

3. ST/ST

3.1. अनुसूचित जाति -1,13,42,320 (15.60%)

3.2. अनुसूचित जनजाति - 1,53,16,784 (21.10%)

4. साक्षरता