II. Človekove pravice in temelne svoboščine (USTAVA)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
II. Človekove pravice in temelne svoboščine (USTAVA) by Mind Map: II. Človekove pravice in temelne svoboščine (USTAVA)

1. varstvo pravic po pravni ureditvi v RS

1.1. a) sodno varstvo pravic in svoboščin (redna in specializirana sodišča

1.2. b) ustavnosodno varstvo pravic in svoboščin (Ustavno sodišče)

1.3. c) Varuh človekovih pravic

2. Suspenz pravic

2.1. KAJ? začasna razveljavitev ali omejitev pravic

2.2. KDAJ?

2.2.1. Vojno stanje in

2.2.2. Izredno stanje

2.3. IZJEME

2.3.1. Nedotakljivost človeškega življenja

2.3.2. Prepoved mučenja

2.3.3. Varstvo človekove osebnosti in dostojanstva

2.3.4. domneva nedolžnosti

2.3.5. pravna jamstva v kazenskem postopku

2.3.6. svoboda vesti

3. 1. Temeljne pravice

3.1. LASTNOSTI

3.1.1. so podlaga za druge pravice

3.1.2. pripadajo vsakomur

3.2. načelo enakosti

3.3. dostojanstvo osebnosti

3.4. pravica do pravnega sredstva, sodnega varstva in do povračila škode

4. 2. Osebnostne pravice in svoboščine

4.1. LASTNOSTI

4.1.1. vsi ne glede na državljanstvo, spol, status...

4.2. Nedotakljivost človekove telesne celovitosti

4.2.1. 1. Nedotakljivost človekovega življenja

4.2.2. 2. Prepoved mučenja

4.2.3. 3. Varstvo človekove osebnosti in dostojanstva

4.2.4. 4. Varstvo osebne svobode

4.2.4.1. (prostost)

4.2.5. 5. Svoboda gibanja

4.2.6. 6. Prepoved izročitev državljanov

4.2.6.1. (v tujo državo)

4.3. Pravice v kazenskem postopku

4.3.1. 1. Pravica do sodnega varstva

4.3.2. 2. Pravica do pravnega sredstva

4.3.3. 3. Pravica do povračila škode

4.3.4. 4. Načelo zakonitosti v kazenskem pravu

4.3.4.1. Nihče ne sme biti kaznovan za dejanje, za katero ni zakon določil, da je kaznivo, in ni zanj predpisal kazni, še preden je bilo dejanje storjeno.

4.3.5. 5. Domneva nedolžnosti

4.3.5.1. Načelo domneve

4.3.5.1.1. Pravnomočna obsodba

4.3.5.1.2. Osumljenec

4.3.5.1.3. Obtoženec

4.3.5.1.4. Obsojenec

4.3.6. 6. Pravna jamstva v kazenskem postopku

4.3.6.1. pravice obtoženeca

4.3.6.1.1. čas, da si pripravi obrambo

4.3.6.1.2. sojenje v njegovi navzočnosti

4.3.6.1.3. možnost, da pove, zakaj se izreka za nedolžnega

4.3.6.1.4. pravica da se brani sam ali z odvetnikom ali molkom

4.3.6.1.5. nihče ne sme vplivati nanj

4.3.7. 7. Javnost sojenja

4.3.8. 8. Prepoved sojenja o isti stvari

4.3.9. 9. Pravica do rehabilitacije in odškodnine

4.3.9.1. izbris sodbe iz kazenskega postopka

4.3.9.2. sprejetje v službo

4.3.9.3. povračila škode

4.3.9.4. javno objavljena sodba

4.3.10. 10. Odreditev in trajanje pripora

4.3.10.1. KDAJ?

4.3.10.1.1. na podlagi sodne odločitve

4.3.10.1.2. zoper osebo, za katero obstaja sum, da je storila kaznivo dejanje

4.3.10.1.3. če je to nujno potrebno za varnost ljudi in za kazenski postopek

4.3.10.2. POGOJI

4.3.10.2.1. v 24-urah mora biti priprtemu izročena pisna obrazložena odločba

4.3.10.2.2. v 48-urah ima pravico, da se pritoži na višje sodišče

4.3.10.2.3. Pripor lahko traja le toliko, kolikor je nujno potrebno oz. 3 + 3 mesece

4.4. Nedotakljivost človekove zasebnosti

4.4.1. 1. Nedotakljivost stanovanja

4.4.1.1. POLICIJA ne sme...

4.4.1.1.1. vstopiti brez 2-h polnoletnih prič in lastnika stanovanja

4.4.1.1.2. Brez odločbe sodišča o preiskavi

4.4.2. 2. Vastvo tajnosti pisem in drugih občil

4.4.3. 3. Varstvo osebnih podatkov

4.5. Svoboda izražanja

4.5.1. 1. Svoboda izražanja

4.5.1.1. (ne sme se žaliti)

4.5.2. 2. Pravica do popravka in odgovora

4.5.2.1. (recimo objavljenega besedila)

4.5.3. 3. Svoboda vesti

4.5.3.1. (do svojih otrok, vera...)

4.5.4. 4. Pravica do ugovora vesti

4.5.4.1. (zaradi vere noče v vojsko, civilno služenje)

5. 3. Politične pravice

5.1. Pravica do zbiranja in združevanja

5.2. Volilna pravica

5.2.1. splošna

5.2.2. enaka

5.3. Sodelovanje pri uporavljanju javnih zadev

5.4. Pribelažišče

5.5. Pravica do peticije

6. 4. Socialne, ekonomske in kulturne pravice

6.1. klasično socialne pravice

6.1.1. pravica do zasebne lastnine in dedovanja

6.1.2. svoboda dela

6.1.3. pravica do socialne varnosti

6.1.3.1. (zavarovanja...)

6.1.4. pravica do zdravstvenega varstva

6.1.5. pravice invalidov

6.2. pravice staršev in otrok

6.2.1. Zakonska zveza in družina

6.2.2. pravice in dolžnosti staršev

6.2.3. svobodno odločanje o rojstvu otrok

6.2.3.1. (splav)

6.2.4. pravice otrok

6.3. pravice izobraževanja in kulture

6.3.1. Izobrazba in šolanje

6.3.1.1. (OŠ obvezno!)

6.3.2. avtonomnost univerze

6.3.3. svoboda znanosti in umetnosti

6.3.3.1. (cenzure, kloniranje)

6.3.4. pravice iz ustvarjalnosti

6.3.4.1. (avtorske pravice)

7. 5. Manjšinske pravice

7.1. 1. Izražanje narodne pripadnosti

7.2. 2. Pravica do uporabe svojega jezika in pisave

7.3. 3. posebne pravice avtohtone I in H narodne skupnosti v Sloveniji

7.4. 4. Položaj in posebne pravice romske skupnosti v Sloveniji

8. deklaracija

8.1. Generalna skupšina združenih narodov 10. decembra 1948

8.2. pomeni razglas, slovesna izjava, objava

9. svoboščina

10. pravica

10.1. pravno razmerje posameznika do države (pravne možnosti za sodelovanje pri opravljanju javnih zahtev)

10.1.1. pravno razmerje države do posameznika (pravno sredstvo zoper posega države v njegove temeljne vrednote - življenje, osebna svoboda, zasebnost)

11. načela

11.1. 1. neposredno uresničevanje pravic in svoboščin na podlagi ustave

11.2. 2. Prepoved omejevanja in začasne razveljavitve pravic in svoboščin v nasprotju z ustavo

11.3. 4. Pravica do sodnega varstva

11.4. 5. Pravica do pravnega sredstva

11.5. 6. Pravica do povračila škode