II. Človekove pravice in temelne svoboščine (USTAVA)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
II. Človekove pravice in temelne svoboščine (USTAVA) by Mind Map: II. Človekove pravice in temelne svoboščine (USTAVA)

1. 1. Temeljne pravice

1.1. LASTNOSTI

1.1.1. so podlaga za druge pravice

1.1.2. pripadajo vsakomur

1.2. načelo enakosti

1.3. dostojanstvo osebnosti

1.4. pravica do pravnega sredstva, sodnega varstva in do povračila škode

2. deklaracija

2.1. Generalna skupšina združenih narodov 10. decembra 1948

2.2. pomeni razglas, slovesna izjava, objava

3. Suspenz pravic

3.1. KAJ? začasna razveljavitev ali omejitev pravic

3.2. KDAJ?

3.2.1. Vojno stanje in

3.2.2. Izredno stanje

3.3. IZJEME

3.3.1. Nedotakljivost človeškega življenja

3.3.2. Prepoved mučenja

3.3.3. Varstvo človekove osebnosti in dostojanstva

3.3.4. domneva nedolžnosti

3.3.5. pravna jamstva v kazenskem postopku

3.3.6. svoboda vesti

4. varstvo pravic po pravni ureditvi v RS

4.1. a) sodno varstvo pravic in svoboščin (redna in specializirana sodišča

4.2. b) ustavnosodno varstvo pravic in svoboščin (Ustavno sodišče)

4.3. c) Varuh človekovih pravic

5. 5. Manjšinske pravice

5.1. 1. Izražanje narodne pripadnosti

5.2. 2. Pravica do uporabe svojega jezika in pisave

5.3. 3. posebne pravice avtohtone I in H narodne skupnosti v Sloveniji

5.4. 4. Položaj in posebne pravice romske skupnosti v Sloveniji

6. 4. Socialne, ekonomske in kulturne pravice

6.1. klasično socialne pravice

6.1.1. pravica do zasebne lastnine in dedovanja

6.1.2. svoboda dela

6.1.3. pravica do socialne varnosti

6.1.3.1. (zavarovanja...)

6.1.4. pravica do zdravstvenega varstva

6.1.5. pravice invalidov

6.2. pravice staršev in otrok

6.2.1. Zakonska zveza in družina

6.2.2. pravice in dolžnosti staršev

6.2.3. svobodno odločanje o rojstvu otrok

6.2.3.1. (splav)

6.2.4. pravice otrok

6.3. pravice izobraževanja in kulture

6.3.1. Izobrazba in šolanje

6.3.1.1. (OŠ obvezno!)

6.3.2. avtonomnost univerze

6.3.3. svoboda znanosti in umetnosti

6.3.3.1. (cenzure, kloniranje)

6.3.4. pravice iz ustvarjalnosti

6.3.4.1. (avtorske pravice)

7. pravica

7.1. pravno razmerje posameznika do države (pravne možnosti za sodelovanje pri opravljanju javnih zahtev)

7.1.1. pravno razmerje države do posameznika (pravno sredstvo zoper posega države v njegove temeljne vrednote - življenje, osebna svoboda, zasebnost)

8. svoboščina

9. 3. Politične pravice

9.1. Pravica do zbiranja in združevanja

9.2. Volilna pravica

9.2.1. splošna

9.2.2. enaka

9.3. Sodelovanje pri uporavljanju javnih zadev

9.4. Pribelažišče

9.5. Pravica do peticije

10. načela

10.1. 1. neposredno uresničevanje pravic in svoboščin na podlagi ustave

10.2. 2. Prepoved omejevanja in začasne razveljavitve pravic in svoboščin v nasprotju z ustavo

10.3. 4. Pravica do sodnega varstva

10.4. 5. Pravica do pravnega sredstva

10.5. 6. Pravica do povračila škode

11. 2. Osebnostne pravice in svoboščine

11.1. LASTNOSTI

11.1.1. vsi ne glede na državljanstvo, spol, status...

11.2. Nedotakljivost človekove telesne celovitosti

11.2.1. 1. Nedotakljivost človekovega življenja

11.2.2. 2. Prepoved mučenja

11.2.3. 3. Varstvo človekove osebnosti in dostojanstva

11.2.4. 4. Varstvo osebne svobode

11.2.4.1. (prostost)

11.2.5. 5. Svoboda gibanja

11.2.6. 6. Prepoved izročitev državljanov

11.2.6.1. (v tujo državo)

11.3. Pravice v kazenskem postopku

11.3.1. 1. Pravica do sodnega varstva

11.3.2. 2. Pravica do pravnega sredstva

11.3.3. 3. Pravica do povračila škode

11.3.4. 4. Načelo zakonitosti v kazenskem pravu

11.3.4.1. Nihče ne sme biti kaznovan za dejanje, za katero ni zakon določil, da je kaznivo, in ni zanj predpisal kazni, še preden je bilo dejanje storjeno.

11.3.5. 5. Domneva nedolžnosti

11.3.5.1. Načelo domneve

11.3.5.1.1. Pravnomočna obsodba

11.3.5.1.2. Osumljenec

11.3.5.1.3. Obtoženec

11.3.5.1.4. Obsojenec

11.3.6. 6. Pravna jamstva v kazenskem postopku

11.3.6.1. pravice obtoženeca

11.3.6.1.1. čas, da si pripravi obrambo

11.3.6.1.2. sojenje v njegovi navzočnosti

11.3.6.1.3. možnost, da pove, zakaj se izreka za nedolžnega

11.3.6.1.4. pravica da se brani sam ali z odvetnikom ali molkom

11.3.6.1.5. nihče ne sme vplivati nanj

11.3.7. 7. Javnost sojenja

11.3.8. 8. Prepoved sojenja o isti stvari

11.3.9. 9. Pravica do rehabilitacije in odškodnine

11.3.9.1. izbris sodbe iz kazenskega postopka

11.3.9.2. sprejetje v službo

11.3.9.3. povračila škode

11.3.9.4. javno objavljena sodba

11.3.10. 10. Odreditev in trajanje pripora

11.3.10.1. KDAJ?

11.3.10.1.1. na podlagi sodne odločitve

11.3.10.1.2. zoper osebo, za katero obstaja sum, da je storila kaznivo dejanje

11.3.10.1.3. če je to nujno potrebno za varnost ljudi in za kazenski postopek

11.3.10.2. POGOJI

11.3.10.2.1. v 24-urah mora biti priprtemu izročena pisna obrazložena odločba

11.3.10.2.2. v 48-urah ima pravico, da se pritoži na višje sodišče

11.3.10.2.3. Pripor lahko traja le toliko, kolikor je nujno potrebno oz. 3 + 3 mesece

11.4. Nedotakljivost človekove zasebnosti

11.4.1. 1. Nedotakljivost stanovanja

11.4.1.1. POLICIJA ne sme...

11.4.1.1.1. vstopiti brez 2-h polnoletnih prič in lastnika stanovanja

11.4.1.1.2. Brez odločbe sodišča o preiskavi

11.4.2. 2. Vastvo tajnosti pisem in drugih občil

11.4.3. 3. Varstvo osebnih podatkov

11.5. Svoboda izražanja

11.5.1. 1. Svoboda izražanja

11.5.1.1. (ne sme se žaliti)

11.5.2. 2. Pravica do popravka in odgovora

11.5.2.1. (recimo objavljenega besedila)

11.5.3. 3. Svoboda vesti

11.5.3.1. (do svojih otrok, vera...)

11.5.4. 4. Pravica do ugovora vesti

11.5.4.1. (zaradi vere noče v vojsko, civilno služenje)