Get Started. It's Free
or sign up with your email address
by Mind Map: บ

1. ป้องกันและจัดทำแผนฉุกเฉิน

2. ช่วยเหลือด้านกฎหมาย

3. สิ่งแวดล้อม

4. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

5. น้ำเสีย

6. พนักงานเจ้าหน้าที่

6.1. เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ

7. ของเสีย

8. ช่วยเหลือประชาชนให้เริ่มกิจการหรือโครงการ เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ

9. ผู้ควบคุม

10. ออกกฏกระทรวงออกกฏค่าธรรมเนียม

10.1. นายกรัฐมนตรี

10.1.1. ผู้ว่าราชการจังหวัด

10.1.2. ผู้ว่าราชการจังหวัด

11. ปลัดเมืองพัทยา

12. อาสาสมัครช่วยเหลือพนักงาน

13. การให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

14. การร้องเรียนผู้ทำผิดต่อเจ้าพนักงาน

14.1. การได้รับการสนับสนุนจากทางราชการ

14.1.1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

14.1.1.1. การได้รับการชดเชยค่าเสียจากอันตรายของมลพิษ

14.1.1.1.1. การได้รับข้อมูลข่างสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

14.1.2. วิจัย และเสนอความคิดเห็นต่อรัฐบาลหรือส่วนราชการ

14.1.2.1. ของจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

14.1.3. เป็นผู้แทนในคดีเพื่อเรียกร้องสินไหมทดแทน

15. โรงงานอุตสาหกรรม

16. แหล่งกำเนิดมลพิษ

16.1. เจ้าพนักงานท้องถิ่น

16.1.1. ประธานสุขาภิบาล

16.1.2. ผู้ว่าราชการจังหวัด

16.1.3. เขตอนุรักษ์

16.1.4. หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นอื่นๆ

17. วัตถุอันตราย

18. เหตุรำคาญ

19. อากาศเสีย

20. นายกเทศมนตรี

21. เหตุฉุกเฉินจากภัยธรรมชาติ

22. บังคับใช้ 60 วันหลังจากวันประกาศ

22.1. การประกาศใช้

22.1.1. ยกเลิก

22.1.1.1. พรบ.สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2521

22.1.1.2. พรบ.สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2522

22.1.2. พรบ.สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2518

23. พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

24. คำจำกัดความ

24.1. คุณภาพสิ่งแวดล้อม

24.1.1. มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

24.2. กองทุน

24.3. อาคาร

24.4. ผู้รับจ้างให้บริการ

24.5. รัฐมนตรี

24.6. ยานพาหนะ

24.7. ภาวะมลพิษ

25. อำนาจสั่งการ

25.1. รัฐมนตรี

25.2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

25.2.1. มลพิษ

25.2.2. เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ

25.2.3. พนักงานเจ้าหน้าที่

25.2.4. กำหนดกิจการอื่นตาม พรบ. นี้

26. สิทธิและหน้าที่ของบุคคล