ขั้นตอนของกระบวนการการพยาบาล ที่มีคุณภาพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ขั้นตอนของกระบวนการการพยาบาล ที่มีคุณภาพ by Mind Map: ขั้นตอนของกระบวนการการพยาบาล ที่มีคุณภาพ

1. การวินิจฉัยทางการพยาบาล (Nursing Diagnosis

1.1. •การกำหนดข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล

1.2. •การกำหนดข้อมูลสนับสนุน

2. การวางแผนการพยาบาล (Planning)

2.1. •การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา

2.2. •การกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการพยาบาล

2.3. •การกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการพยาบาลหรือผลลัพธ์ที่คาดหมาย

2.4. •การกำหนดกิจกรรมการพยาบาล

3. การปฏิบัติการพยาบาล (Implementation)

3.1. •การปฏิบัติการพยาบาลตามแผนการพยาบาล

3.2. •การบันทึกทางการพยาบาล

4. การประเมินผลการพยาบาล (Evaluation )

4.1. พิจารณาการตอบสนองทั้งด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย/ครอบครัวที่เป็นผลจาก การทำงานของระบบในร่างกายหรืออวัยวะ

4.2. เน้นการสอนผู้ป่วยรายบุคคลหรือรายกลุ่มเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถมีกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ด้วยตัวเอง

4.3. ปรึกษาแพทย์เพื่อให้การรักษาโรค

4.4. มักเกี่ยวข้องกับตัวผู้ป่วยทั้งรายบุคคล ครอบครัว ผู้ดูแล และญาติ

5. กระบวนการพยาบาล เริ่มใช้และวางแนวคิด ในปี ค.ศ. 1967 – 1987 โดย ยูราและวอลซ์ (Yura and Walsh) เป็นเครื่องมือและวิธีการที่สำคัญของวิชาชีพการพยาบาลในการรวบรวมข้อมูลของผู้รับบริการ เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาล และการประเมินผลการพยาบาล ซึ่งเป็นระบบการแก้ปัญหาที่มีขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนจะมีความสัมพันธ์และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปสู่การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

5.1. ความสำคัญของกระบวนการพยาบาล

5.1.1. แสดงเอกลักษณ์ เอกสิทธิ์ ศาสตร์แห่งวิชาชีพ

5.1.2. เป็นแกนในการปฏิบัติการพยาบาล ทำให้เป็นระบบ มีขั้นตอน ต่อเนื่อง

5.1.3. ช่วยให้พยาบาลได้ใช้ทักษะพื้นฐานต่างๆ

5.1.4. ทำให้มีการบันทึกข้อมูล ควบคุมคุณภาพการพยาบาลได้

5.1.5. สร้างมาตรฐานการพยาบาลแก่ผู้ป่วยแต่ละประเภทได้

6. การประเมินภาวะสุขภาพ (Health Assessment)

6.1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

6.2. การวิเคราะห์ข้อมูล

7. VDO