Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PLO-Melinger by Mind Map: PLO-Melinger

1. Individnivå/Sykepleiere

1.1. Hva er problemet på individnivå?

1.1.1. 1. Høyere krav til effektivitet hos sykepleierne

1.1.1.1. Årsaker:

1.1.1.1.1. • Flere pålagte oppgaver ved innføring av PLO meldinger

1.1.1.2. Konsekvenser:

1.1.1.2.1. • fare for feil innhold i meldingene

1.1.1.2.2. • feil behandling og oppfølging av pasienten

1.1.2. 2. Sykepleierne må ha høgere kompetanse enn tidligere

1.1.2.1. Årsaker:

1.1.2.1.1. • Pasienter som overflyttes til kommunen er sykere enn før.

1.1.2.1.2. • Sykepleieren får større ansvar.

1.1.2.1.3. • Sykepleien er en viktig læringsarena

1.1.2.2. Konsekvenser:

1.1.2.2.1. • Fare for tå mangel på kompetanse og stor utfordringer mtp utdanning og opplæring.

1.1.2.2.2. • Hjemmesykepleien må øke sykepleierbemanningen.

1.1.3. 3. Kommunene mottar sykere pasienter enn før

1.1.3.1. Årsaker:

1.1.3.1.1. • Tidligere ferdigbehandling og utskrivelse av pasienten til kommunen

1.1.3.2. Konsekvenser:

1.1.3.2.1. • Reinnleggelse

1.1.3.2.2. • manglende kompetanse kan gjøre overføringen av pasienten vanskelig

1.1.4. 4. Sykepleierne på sykehus og i kommune kommuniserer mindre enn før

1.1.4.1. Årsaker:

1.1.4.1.1. • All kommunikasjon går via PLO melding

1.1.4.2. Konsekvenser:

1.1.4.2.1. • Det kan oppstå mangel på informasjon.

1.1.4.2.2. • Ingen telefonsamtaler.

1.1.4.2.3. • Meldingen kommer seint og det er satt opp tidsfrister for besvarelse.

1.1.4.2.4. • Stor fare for at dette kan prege overføringen og innholdet i meldingen.

1.1.5. 5. Sykepleierne har fått økt arbeidsmengde etter innføring av PLO meldinger

1.1.5.1. Årsaker:

1.1.5.1.1. • Ingen nye årsverk tilført kommune eller sykehus

1.1.5.2. Konsekvenser:

1.1.5.2.1. • Omgjøring av stillinger.

1.1.5.2.2. • Høyere kostnader.

1.1.5.2.3. • Sykepleieren vekkprioriterer lunsj og andre oppgaver som ikke er til fare for liv og helse.

1.1.5.2.4. • Flere avvik.

2. Teknologi

2.1. Hva er problemet?

2.1.1. 1. Dårlig interoperabilitet hos IKT-løsninger

2.1.1.1. Årsaker:

2.1.1.1.1. • Flere produsenter av fagsystemer

2.1.1.1.2. • Flere leverandører av meldingstjenester

2.1.1.2. Konsekvenser:

2.1.1.2.1. • Dårlig funksjonalitet av IKT-løsninger

2.1.1.2.2. • Redusert hensiktsmessig samhandling

2.1.1.2.3. • Manglende bruk av elektroniske PLO-meldinger

2.1.2. 2. Brukervennlighet og systemfunksjonalitet

2.1.2.1. Årsaker:

2.1.2.1.1. • brukerne ikke aktivt involvert i utvikling og implementering av IKT-systemer

2.1.2.1.2. • manglende effektive strategier for utvikling og implementering av IKT-løsninger

2.1.2.1.3. • organisatorisk (manglende opplæring)

2.1.2.2. Konsekvenser:

2.1.2.2.1. • IKT-systemer blir ikke vurdert som et nyttig verktøy

2.1.2.2.2. • Hindrer optimal elektronisk meldingsutveksling

2.1.3. 3. Problem rundt adressering av PLO-meldinger

2.1.3.1. Årsaker:

2.1.3.1.1. • Brukerfeil

2.1.3.1.2. • Manglende opplæring

2.1.3.1.3. • Manglende oppdatering av meldingslister

2.1.3.2. Konsekvenser:

2.1.3.2.1. • Meldinger kommer ikke fram til mottakeren

2.1.3.2.2. • Meldinger havne hos en feil mottaker

2.1.3.2.3. • Brud på informasjonssikkerhet

2.1.4. 4. Manglende oppdateringer av sertifikater som krypterer meldingene

2.1.4.1. Årsaker:

2.1.4.1.1. • Manglende gode rutiner

2.1.4.2. Konsekvenser:

2.1.4.2.1. • Begrenset elektronisk meldingsutveksling

2.1.5. 5. Feil formatering og koding av PLO-meldinger

2.1.5.1. Årsaker:

2.1.5.1.1. • Utfordringen å få gjort endringer i alle IKT-systemer)

2.1.5.2. Konsekvenser:

2.1.5.2.1. • Meldinger som ikke kan åpnes eller leses hos mottakeren

2.1.6. 6. Innhold i PLO-meldinger; ufullstendig informasjon, manglende informasjons kontinuitet

2.1.6.1. Årsaker:

2.1.6.1.1. • manglende oppdatert og presis informasjon om pasienten i EPJ

2.1.6.1.2. • Upresise avtaler mellom kommunene og helseforetaket

2.1.6.1.3. • manglende oppfølging av retningslinjene for bruk av PLO-meldingene

2.1.6.2. Konsekvenser:

2.1.6.2.1. • Påvirker pasientens sikkerhet!

2.1.6.2.2. • Påvirker behandlingsforløp og oppfølging

2.1.7. 7. Pasientsikkerhet ved utskrivelse og innleggelse

2.1.7.1. Årsaker:

2.1.7.1.1. • ugunstige tidspunkt for utskrivelse

2.1.7.1.2. • organisering heldøgns-bemannede meldingsmottak

2.1.7.1.3. • fag- og EPJ-systemers og funksjonaliteten

2.1.7.1.4. • tilgangsstyring, lovverk knyttet til personvern

2.1.7.2. Konsekvenser:

2.1.7.2.1. • Redusert kvaliteten i samhandlingen

2.1.7.2.2. • Redusert pasientsikkerhet, behandlingsforløp og oppfølging

2.1.8. 8. Problem rundt styring av ressurser til elektronisk meldingsutveksling

2.1.8.1. Årsaker:

2.1.8.1.1. • Svikt i organisering

2.1.8.1.2. • Mer ansvar hos kommuner, færre ressurser

2.1.8.1.3. • økonomiske rammer

2.1.8.1.4. • IKT- infrastruktur, samarbeidsavtaler

2.1.8.2. Konsekvenser:

2.1.8.2.1. • Pasientsikkerhet, behandlingsforløp og oppfølging.

2.1.8.2.2. • Redusert hensiktsmessig samhandling

2.1.9. 9. Informasjonssikkerhet:

2.1.9.1. Årsaker

2.1.9.1.1. • Utilsiktet tilgang til sensitiv informasjon

2.1.9.1.2. • Feiladresseringen av PLO-meldingene

2.1.9.1.3. • Manglende hensiktsmessig tilgangsstyring

2.1.9.2. Konsekvenser:

2.1.9.2.1. • Brudd på informasjonssikkerhet

3. Organisasjon/Ledelse

3.1. Hva er problemet?

3.1.1. 1. Strukturelle hindringer for elektronisk samhandling

3.1.1.1. Årsaker:

3.1.1.1.1. • Ulike forvaltningsnivå, målsetninger og ulike oppgaver i sektoren

3.1.1.1.2. • Kommunehelsetjenesten og sykehuset har forskjellig styringslinjer, eierskap og overordnet ledelse

3.1.1.1.3. • Manglende enhetlig nasjonal praksis på, elektroniske kommunikasjon

3.1.1.1.4. • Formelle krav fra staten tillot kommunehelsetjenesten å utvikle egne uformelle normer og verdier

3.1.1.1.5. • I kommunehelsetjenesten har selvråderetten stått sterkt

3.1.1.1.6. • Den enkelte kommune har hatt stor individuell frihet til å utvikle egne elektroniske løsninger

3.1.1.1.7. • Ulike prioriteringer i forhold til ressurser

3.1.1.1.8. • Endring i struktur for samhandling

3.1.1.1.9. • Manglende standardisering

3.1.1.2. Konsekvenser:

3.1.1.2.1. • Kommuner har uformelle lokaltilpassede løsningene fremfor å etterkomme nasjonale planer

3.1.1.2.2. • Hindring for elektronisk samhandling også mellom kommunene.

3.1.1.2.3. • Elektroniske meldingene ikke tilfredsstiller kvalitet- og informasjonskravet til aktørene

3.1.1.2.4. • Redusert brukervennlighet

3.1.1.2.5. • Redusert samhandling