FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL) ALS CICLES FORMATIUS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL) ALS CICLES FORMATIUS by Mind Map: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL) ALS CICLES FORMATIUS

1. ES CONVALIDEN ELS MÒDULS DE FOL i EIE ENTRE CFGM i CFGS

1.1. Tot i que cal comprovar en cada títol el reconeixement d’aquesta convalidació

2. TEMARI DE FOL

2.1. Consta de 2 moduls professionals (MP) comuns a tots els títols:

2.2. Mateix temari i nº d'hores de FOL a CFGM i CFGS però a CFGS amb més continguts

2.3. Mòdul professional: Formació i Orientació Laboral (FOL). 99 hores

2.3.1. Unitat formativa (UF) 1: Incorporació al treball (66h)

2.3.1.1. 1. Recerca activa d’ocupació 2. Gestió del conflicte i equips de treball 3. Contractació 4. Seguretat Social, ocupació i desocupació

2.3.2. Unitat  formativa 2: Prevenció de riscos laborals (33h)

2.3.2.1. 1. Avaluació de riscos professionals 2. Planificació de la prevenció de riscos en l’empresa 3. Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l’empresa

2.4. Mòdul professional: Empresa i Iniciativa Emprenedora (EIE). 66 hores

2.4.1. Unitat formativa 1: Empresa i iniciativa emprenedora (66h)

2.4.1.1. 1. Iniciativa emprenedora 2. L’empresa i el seu entorn 3. Creació i posada en funcionament de l’empresa 4. Gestió empresarial

3. DISTRIBUCIÓ DEL TEMARI DE FOL DURANT ELS 2 CURSOS

3.1. recomanació segons la coherència i l’experiència didàctiques (tot i que altres distribucions són possibles):

3.1.1. 1er curs

3.1.1.1. *Si hi ha riscos laborals importants és aconsellable que la UF2 de FOL sigui impartida abans que l’alumnat utilitzi les eines i màquines.

3.1.2. UF2 de FOL (33h)

3.1.3. 2on curs

3.1.3.1. *Les UF1 de FOL i d'EIE són aconsellables a 2n curs, quan tenen un major grau de maduresa personal, un millor coneixement de la professió i estàn més pròxims a la sortida laboral,

3.1.4. UF1 de FOL (66h)

3.1.5. UF1 de EIE (66h)

4. FOL A L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

4.1. Dins del currículum d'ESO Àmbit social (ciències socials: geografia i història)

4.2. ECONOMIA (matèria optativa de 4t)

4.2.1. *té punts d’intersecció amb la matèria d’emprenedoria pel que fa a l’aplicació dels coneixements econòmics i l’autoconeixement amb relació als itineraris formatius i professionals.

4.3. EMPRENEDORIA (matèria optativa de 1r a 3r i optativa de 4t)

4.4. ECONOMIA I EMPRENEDORIA (matèria compactada de 4t)

5. FOL A BATXILLERAT

5.1. no s'imparteix específicament però s'inclou en:

5.2. matèries comunes en la modalitat d'humanitats i ciències socials

5.2.1. ECONOMIA

5.2.2. ECONOMIA DE L'EMPRESA I

5.2.3. ECONOMIA DE L'EMPRESA II

5.3. matèries específiques

5.3.1. ESTADA A L'EMPRESA

5.4. matèries optatives dissenyades pels centres

6. FOL A FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA (FPB)

6.1. Mòdul professional: Entorn laboral. 99 hores

6.1.1. UF 1: Incorporació al treball I. 33 hores (1er curs)

6.1.1.1. 1. El treball i el mercat laboral

6.1.1.2. 2. Itinerari formatiu i professional

6.1.2. UF 2: Incorporació al treball II. 33 hores (2on curs)

6.1.2.1. 1. Recerca de feina

6.1.2.2. 2. El lloc de feina

6.1.3. UF 3: Prevenció de riscos. 33 hores (2on curs)

6.1.3.1. 1. Avaluació de riscos professionals

6.1.3.2. 2. Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l’empresa

6.2. És comú a tots els cicles i ha de ser contextualitzat en el perfil professional del títol.

6.3. Tots els cicles formatius de FPB inclouran de forma transversal en el conjunt de mòduls professionals del cicle aspectes relatius al treball en equip, a la prevenció de riscos laborals, a l'emprenedoria, a l'activitat empresarial i a l'orientació laboral.

7. FOL ALS PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

7.1. Dins dels mòduls de formació professional comuns a tots els perfils

7.1.1. MPRL. Formació bàsica en prevenció de riscos laborals. 35 hores

7.1.1.1. Avaluació de riscos professionals

7.1.1.2. Aplicació de mesures de prevenció i protecció en l’empresa

7.2. Dins dels mòduls de formació general

7.2.1. MFG4: Incorporació al món professional. 45 hores

7.2.1.1. UF 1: Entorn econòmic i professional. 15 hores

7.2.1.2. UF 2: Projecte formatiu i professional i recerca de feina. 20 hores

7.2.1.3. UF 3: Incorporació al treball. 10 hores

7.3. dins de les 40 hores de tutoria: treball en equip i hàbits personals i en el treball

8. CANVIS A FOL PER CANVI DE LLEI LOGSE A LLEI LOE

8.1. Principal diferència: càrrega horària. S'amplien continguts incorporant-ne de nous i alguns es modifiquen

8.1.1. FOL: LOGSE 50h vs LOE 99h

8.1.1.1. Es distribueix en 2 UF

8.1.2. EIE: LOGSE 35h vs LOE 66h

8.1.2.1. Es dóna més importància a l'emprenedoria. Canvia la nomenclatura de Funció administrativa per Gestió empresarial

8.2. Actualment conviuen CF que encara depenen de la LOGSE i altres actualitzats que depenen de la LOE

8.2.1. En LOGSE els mòduls de FOL poden ser:

8.2.1.1. FOL: Formació i orientació laboral

8.2.1.2. RAT: Relacions en l'àmbit de l'empresa

8.2.1.3. RET: Relacions en l'equip del treball

8.2.1.4. AGE: Administració, gestió i comercialització de la petita empresa

9. REQUISITS D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS (CF)

9.1. Grau Mitjà (CFGM)

9.1.1. Títol de graduat en educació secundària obligatòria.

9.1.2. Títol de tècnic/a de qualsevol altre CFGM o títol de tècnic/a auxiliar (antiga FP1).

9.1.3. Haver superat estudis equivalents, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors o superiors.

9.1.4. Proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà o grau superior.

9.1.5. Proves d’accés a la universitat per a majors de 25 o 45 anys.

9.1.6. Altres situacions específiques

9.2. Grau Superior (CFGS)

9.2.1. Títol de batxiller.

9.2.2. Títol de tècnic/a superior de qualsevol altre CFGS o títol de tècnic/a especialista (antiga FP2).

9.2.3. Títol equivalent, a efectes acadèmics, a algun dels anteriors o superiors.

9.2.4. Proves d’accés per al cicle formatiu de grau superior que vulguin cursar.

9.2.5. Proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

9.2.6. Altres situacions específiques