Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบปฏิบัติการ by Mind Map: ระบบปฏิบัติการ

1. เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความสำคัญมากสำหรับการปฏิบัติงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์

2. ซอฟแวร์ตัวแรกที่ติดตั้งไว้ภายในหน่วยความจำของเครื่องก็คือ

2.1. การติดต่อกับผู้ใช้

2.2. การควบคุมอุปกร์และการทำงานต่างๆ

3. ประมวลผลข้อมูล สามารถแบ่งเป็นองค์ประได้ ๕ องค์ประกอบคือ

3.1. การจัดไฟล์

3.2. การจัดการหน่วยความจำ

3.3. การจัดการอุปกรณ์นำเข้า

3.4. การจัดการกับหน่วยประมวลผลกลาง

3.5. การจัดการความปลอดภัยของระบบ

4. ระบบคอมพิวเตอร์และการจัดสรรทรัพยากรภายในระบบแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทคือ

5. ระบบปฏิบัติการเดี่ยว

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

7. ระบบปฏิบัติการแบบฝังสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา