ประเภทของระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประเภทของระบบสารสนเทศ by Mind Map: ประเภทของระบบสารสนเทศ

1. 1.ระบบสารสนเทศ แบบประมวลรายการ

1.1. เป็นระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ การบันทึกประมวลผลข้อมูล ที่เกิดจากธุรกรรมหรือการปฏิบัติ งานประจำ

1.2. เช่น การซื้อขายสินค้า การบันทึก จำนวนวัสดุคลัง

2. 2.ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ

2.1. คือ ระบบสารสนเทศที่ ผูบริหารต้องการเพื่อให้ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิาพ

2.2. โดยระบบนี้จะรายงาน ที่สรุปสารสนเทศซึ่ง รวบรวมจากหลักฐานข้อมูล ทั้งหมดของบริษัท

3. 3. ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการตัดสินใจ

3.1. สำหรับทำการตัดสินใจได้อย่างมี ประสิทธิภาพในงานปกติ แต่บ่อย ครั้งผู้ตัดสินใจจะเผชิญกับการตัด สินใจที่ซับซ้อนเกินความสามารถ จึงทำให้เกิดระบบนี้ขึ้น

3.2. ระบบนี้มีหน้าที่ช่วยในการตัดสินใจให้เป็น ไปได้อย่างสะดวก

4. 4. ระบบสนับสนุน การตัดสินใจแบบกลุ่ม

4.1. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ จะช่วยผู้บริหารในเรื่องการตัด สินใจเหตุการณ์ทางธุรกิจอาจ ใช้สนับสนุนบุคคลเดียวหรือเป็น กลุ่ม

5. 5. ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์

5.1. คือกระบวนการทำงานเกี่ยวกับ ข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ที่ใช้กำหนดข้อมูล และสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์ กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่

6. 6. ระบบสารสนเทศ เพื่อผู้บริหารระดับสูง

6.1. สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุน สารสนเทศ และการตัด สินใจ สำหรับผู้บริหารระดับ สูง

7. 7. ปัญญาประดิษฐ์

7.1. ระบบที่ทำให้เครื่อง คอมพิวเตอร์กลายเป็น ผู้ชำนาญการในสาขาใด สาขาหนึ่ง ระบบจะช่วย ให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ดี ยิ่งขึ้น

8. 8. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

8.1. เป็นระบบที่ใช้บุคคลากร น้อยที่สุดโดยอาศัยเครื่องมือแบบ อัตโนมัติและระบบสื่อสารเชื่อมโยง ข่าวสารระหว่างเครื่องมือเข้าด้วยกัน