สมดุลพลังงาน (Energy Balance)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สมดุลพลังงาน (Energy Balance) by Mind Map: สมดุลพลังงาน (Energy Balance)

1. สาระสำคัญ

1.1. ก.แพร่พลังงานของสสาร

1.1.1. การนำความร้อน (conduction)

1.1.2. การพาความร้อน (convection)

1.1.3. การแผ่รังสี (radiation)

1.2. สภาพสมดุลของพลังงาน

2. หลักการด้านพลังงาน

2.1. สสารใดๆ ที่มี T สูงกว่า ศูนย์สัมบูรณ์ ( K)จะแผ่พลังงงานออกมาในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(คลฟ)