ประเภทระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประเภทระบบสารสนเทศ by Mind Map: ประเภทระบบสารสนเทศ

1. 5.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

1.1. เป็นกระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กำหนดข้อมูลสารสนเทศ

1.2. มีองค์ประกอบ 5 ส่วนคือ 1)อุปกรณ์คอม 2)ชุดคำสั่งสำเร็จรูป 3)ข้อมูล 4)บุคลากร 5)วิธีขั้นตอนการทำงาน

1.3. มีหน้าที่คือ 1.การนำเข้าข้อมูล 2.การปรับแต่งข้อมูล 3.การบริหารข้อมูล 4.การเรียกค้นและวิเคราะห์ข้อมูล

2. 6.ระบบสารสรเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง

2.1. หมายถึง ระบบทีjถูกพัฒนาโดยเฉพาะ เพื่อตรงตามความต้องการ ทักษะความสามารถ คุณสมบัติ คือมีการใช้งานบ่อย ไม่ต้องใช้ทักษะคอมสูง ผลลัพธ์ที่แสดงจะเป็นอักษร ตาราง ภาพและเสียง มีความรวดเร็วในการตอบสนอง

2.2. ความสามารถทั่วไป 1)การเข้าถึงดาต้าแวร์เฮ้าต์ 2)การใช้ความสามารถในการเจาะข้อมูล 3)การนำเสนอข้อมูลในลักษณะที่มีความยืดหยุ่น 4)การเข้าถึงสารสนเทศที่หลากหลาย 5)การใช้โมเดลในการวิเคราะห์แนวโน้ม

2.3. หน้าที่คือ 1)ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ 2)ช่วยควบคุม 3)ช่วยสร้างเครือข่าย 4)ช่วยในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 5)ช่วยในการจัดการวิกฤต

3. 7.ปัญญประดิษฐ์

3.1. เป็นความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมเป็นหลัก

3.2. แบ่งได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 1.การกระทำคล้ายมนุษย์ 2.การคิดคล้ายมนุษย์ 3.คิดอย่างมีเหตุผล 4.กระทำอย่างมีเหตุผล

4. 8.ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

4.1. มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

4.1.1. 1. รูปแบบของระบบงานพิมพ์และการประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์

4.1.2. 2. รูปแบบการประชุมทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

4.2. เป็นระบบเชื่อมต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่กับผุ้บริหารใช้ในการสื่อสารข้อมูล หรือ ค้นหาข้อมูล ระบบสำนักงานอัตโนมัติ ประกอบด้วย 1.ระบบจัดการเอกสาร 2.ระบบจัดการด้านข่าวสาร 3.ระบบประชุมการไกล 4.ระบบสนับสนุนสำนักงาน

4.3. มีหน้าที่ คือ 1. ควบคุมปริมาณเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2. ควบคุมค่าใช้จ่าย 3. ความเป็นเอกภาพและความปลอดภัยของข้อมูล 4. การระมัดระวังการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

5. 1. ระบบสารสนเทศเเบบประมวลรายการ

5.1. สามารถแบ่งวิธีการประมวลผลได้ดังนี้

5.2. เป็นระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบันทึกและประมวลข้อมูลที่เกิดจาก ธุรกรรมหรือการปฏิบัติงานประจำหรืองานขั้นพื้นฐานขององค์การ

5.3. มีวัตถุประสงค์ คือ 1) มุ่งหาสารสนเทศที่ต้องการ 2) เพื่อความรวดเร็ว 3) เพื่อเป็นหลักประกันว่าข้อมูลและสารสนเทศมีความถูกต้อง 4) เป็นสารสนเทศที่ป้อนข้อมูลที่ใช้ในการวินิจสิ่งอื่นๆ

5.4. มีหน้าที่ คือ 1.การจัดกลุ่มของข้อมูล 2.การคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร 3.จัดเรียงข้อมูล 4.สรุปข้อมูล 5.การจัดเก็บข้อมูล

6. 2.ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

6.1. เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ เป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ระบบทั่วไป คุณสมบัติ คือสามารถตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว ง่ายต่อการเรียนรู้ มีความยืดหยุ่นต่อผู้ใช้

6.2. มีระบบการตัดสินใจ 4 ขั้นตอน คือ 1)ใช้ความคิดเห็นประกอบ 2)การออกแบบ 3)การคัดเลือก 4)การนำไปใช้

6.3. ระดับการตัดสินใจมี 3 ระดับ คือ 1)กลยุทธิ์ 2)ยุทธวิถี 3)ปฏิบัติการ

7. 3.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

7.1. เป็นระบบที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆภายในและภายนอก อดีตและปัจจุบัน เป็นระบบที่ผู้บริหารต้องการ มีสมบัติสำคัญคือ 1.สามารถจัดเก็บข้อมูล 2.ความปลอดภัยของข้อมูล 3.ความยืดหยุ่น 4.ความพอใจ

7.2. มี 2 หน้าที่หลัก คือ 1) สามารถจัดเก็บข้อมูลภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบ 2) สามารถประมวลผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

7.3. มีส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ 1.เครื่องมีในการสร้างระบบ มี 2 ส่วนคือ 1.1)ฐานข้อมูล 1.2)เครื่องมือ 2.วิธีการหรือขั้นตอนการประมวลผล 3.การแสดงผล MIS

8. 4.ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม

8.1. เป็นการตัดสินใจของผู้บริหารที่มีโครงสร้างไม่แน่นอนเป็นการผสมผสานการใช้งานระหว่าง ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ภาษา มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1)อุปกรณ์ 2)ชุดคำสั่ง 3)บุคลากร

8.2. ลักษณะของระบบสนันสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม 1. เป็นระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบขึ้นโดยเฉพาะ 2.เพื่อปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจขององค์ประชุม 3.เพื่อต้องการแก้ปัญาหาเฉพาะหน้า หรือแก้ไขปัญหาทั่วไปก็ได้ 4. ใช้งานได้สะดวก อีกทั้งยังอาจให้ความหลากหลายกับผู้ใช้ในแต่ละระดับที่เกี่ยวข้องกับความรู้ 5. ปรับปรุงจุดบกพร่องที่เกิดจกพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมประชุม

8.3. ประโยชน์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่1. ช่วยในการเตรียมความพร้อมในการประชุม 2. มีการจัดเตรียมข้อมูลและสารสนเทศที่เหมาะสมในการประชุม 3. สร้างบรรยากาศในการร่วมมือกันระหว่างสมาชิก 4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและกระตุ้นการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก 5. มีการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหา 6. ช่วยให้การประชุมบรรลุผลในระยะเวลาที่สมควร 7. มีหลักฐานการประชุมแน่ชัดม

9. 1. ระบบการประมวลผลแบบกลุ่ม เป้นการใช้ข้อมูล คน ช่วงเวลา หลายๆอย่างเข้ามาประมวลผลด้วยกัน

10. 2.การประวลผลออนไลน์

10.1. 2.1. การประมวลผลเชิงรายการ

10.2. 2.2การประมลผลแบบทันที