ประเภทของระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประเภทของระบบสารสนเทศ by Mind Map: ประเภทของระบบสารสนเทศ

1. 6. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (EIS: Excutive Information System)

1.1. ระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ

1.2. เพื่อสอดคล้องกับความต้องการ ทักษะ และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล

1.3. คุณสมบัติ

1.3.1. ไม่ต้องมีทักษะทางคอมพิวเตอร์สูง

1.3.2. การใช้งาน ใช้ในการตรวจสอบควบคุม

1.3.3. การใช้งานกราฟิกสูง จะใช้รูปแบบการนำเสนอต่างๆ

1.3.4. มีการใช้งานบ่อย

1.4. ความสามารถทั่วไป

1.4.1. การเข้าถึง Data แวร์เฮาต์

1.4.2. การใช้ความสามารถในการเจาะข้อมูล

1.4.3. การนำเสนอข้อมูลในลักษณะทีมีความยืดหยุ่น

2. 5. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS: Geographic Information System)

2.1. การทำงานของ GIS

2.1.1. การนำเข้าข้อมูล

2.1.2. กาปรับแต่งข้อมูล

2.1.3. การบริหารข้อมูล

2.1.4. การเรียนกคืนข้อมูล

2.1.5. การนำเสนอข้อมูล

2.2. องค์ประกอบ

2.2.1. Software

2.2.2. Hardware

2.2.3. Data

2.2.4. People

2.2.5. Methods

2.3. คือ กระบวนการทำงานที่เกี่ยวกับข้อมูล ที่มีความสัมพันธ์ในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

3. 8. ระบบสารสนเทศสำนักงานอัตโนมัติ (OAS: Office Automation System)

3.1. คือ ระบบที่สามารถสร้าง เก็บข้อมูล แสดงภาพ และติดต่อสื่อสารระหว่างระบบธุรกิจ โดยใช้คอมพิวเตอร์มาช่วย

3.2. ประกอบด้วย

3.2.1. ระบบจัดการเอกสาร

3.2.2. ระบบจัดการด้านข่าว

3.2.3. ระบบประชุมทางไกล

3.2.4. ระบบสนับสนุนสำนักงาน

3.3. องค์ประกอบ

3.3.1. Networking System

3.3.2. Electronic Data Interchange

3.3.3. Internet

3.3.4. Paperless System

3.3.4.1. Post Of Sale (POS)

3.3.4.2. Electronic Fund Transfer (EFT)

4. 7. ปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence)

4.1. คือ ศาสตร์ที่เกี่ยวกับการทำให้คอมพิวเตอร์ มีความสามารถคล้ายมนุษย์

4.2. ลักษณะงานของปัญญาประดิษฐ์

4.2.1. Robics

4.2.2. Cognitive Science

4.2.3. Natural Interface

4.3. ประเภท

4.3.1. Acting Humanly

4.3.1.1. การกระทำคล้ายมนุษย์

4.3.2. Thinking Humanly

4.3.2.1. การคิดคล้ายมนุษย์

4.3.3. Thinking Rationally

4.3.3.1. คิดอย่างสมเหตุสมผล

4.3.4. Acting Rationally

4.3.4.1. กระทำอย่างมีเหตุผล

5. 3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS: Decition Support System)

5.1. ส่วนประกอบการตัดสินใจมีฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล

5.2. ระบบย่อยหนึ่งของระบบเพื่อการจัดการ

5.3. เริ่มในปี ค.ศ.1970

5.4. ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

6. 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS: Management Information System)

6.1. ใช้ผลิตรายงานด้านการจัดการ

6.2. ช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์

6.3. ทำให้ผู้บริหารเห็นการดำเนินงานโดยรวม เพื่อจะควบคุม

6.4. ส่วนประกอบ

6.4.1. วิธีการ

6.4.2. การแสดงผลลัพธ์

6.4.3. เครื่องมือ

6.4.3.1. ฐานข้อมูล

6.4.3.2. อุปกรณ์

6.4.3.3. ชุดคำสั่ง

6.5. หน้าที่

6.5.1. รวบรวมข้อมูล

6.5.2. จัดเก็บข้อมูล

6.5.3. ประมวลผลข้อมูล

6.5.4. จัดการสารสนเทศ

7. 4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม (GDSS: Group Decition Support System)

7.1. หมายถึง การผสมผสานการใช้งานระหว่างซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ภาษา และกระบวนการ เพื่อการสนับสนุนการประชุมกลุ่มคน ที่เกี่ยวข้องกับตัดสินใจ ต่อเหตุการณ์หนึ่ง

7.2. ลักษณะ

7.2.1. เป็นระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบขึ้นเฉพาะ

7.2.2. มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจขององค์ประชุม

8. 1. ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ (TPS: Transaction Processing Systems)

8.1. ลักษณะ

8.1.1. มีการประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก

8.1.2. เก็บฐานข้อมูลจำนวนมาก

8.1.3. ประมวลผลข้อมูลเร็ว

8.2. กระบวนการ

8.2.1. Batch processing

8.2.2. Online processing

8.2.3. Hybrid systems