เนื้อเยื่อของพืช (plant tissue)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เนื้อเยื่อของพืช (plant tissue) by Mind Map: เนื้อเยื่อของพืช (plant tissue)

1. เนื้อเยื่อเจริญ (Meristematic tissue)

1.1. เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย (Apical Meristem)

1.2. เนื่อเยื่อเจริญด้านข้าง (Lateral Meristem)

1.3. เนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อ (Intercarlary Meristem)

2. เนื้อเยื่อถาวร (Permanent Tissue)

2.1. เนื้อเยื่อถาวรเชิงเดี่ยว (Simple permanent)

2.1.1. เนื้อเยื่อพื้น (Ground tissue)

2.1.1.1. Parenchyma

2.1.1.1.1. สะสมอาหาร พวกแป้ง โปรตีน

2.1.1.2. Collenchyma

2.1.1.2.1. เซลล์หนา ไม่สม่ำเสมอ

2.1.1.3. Sclenchyma

2.1.1.3.1. sclereid

2.1.1.3.2. fiber

2.1.1.4. Endodermis

2.1.1.4.1. เซลล์ชั้นเดียว เรียงตัวเป็นแนวเดียว (ส่วนมากพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว)

2.1.2. เนื้อเยื่อป้องกัน(Protective tissue)

2.1.2.1. Epidermis

2.1.2.2. Cork หรือ fellem

2.2. เนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อน (Complex permanent)

2.2.1. Xylem

2.2.1.1. vessel

2.2.1.1.1. ท่อยาวๆ ประกอบด้วยท่อสั้นๆ

2.2.1.2. tracheid

2.2.1.2.1. ค่อนข้างยาว หัวท้ายแหลม

2.2.1.3. Xylem fiber

2.2.1.3.1. ผนังหนา เป็นเซลล์ที่ตายแล้ว

2.2.1.4. Xylem parenchyma

2.2.1.4.1. ผนังบาง

2.2.2. Phloem

2.2.2.1. Companion cell

2.2.2.1.1. มีนิวเคลียส

2.2.2.2. Sieve tube member

2.2.2.2.1. ทรงกระบอก มีรูพรุน

2.2.2.3. Phloem parenchyma

2.2.2.4. Phloem fiber

2.2.2.4.1. ไม่มีชีวิต