การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นำเสนองาน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นำเสนองาน by Mind Map: การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นำเสนองาน

1. microsoft office

1.1. Untitled

2. 4. การนำเสนองานด้วยซอฟต์แวร์เพาเวอร์พอยนต์

2.1. เป็นซอฟต์แวร์นำเสองานที่ไเฃด้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ใช้ได้ในการประชุมสัมมนา และการเรียนการสอน

2.1.1. 4.1 การเข้าใช้งาน

2.1.1.1. 1. คลิกปุ่มคำสั่ง

2.1.1.2. 2.เลือก program แล้วเลือก Microsoft Office - Power point

2.1.2. 4.2 การสร้างชุดสไลท์หรือภาพนิ่งด้วยตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ

2.1.3. 4.3 การสร้างชุดสไลดหรือภาพนิ่งด้วยแม่แบบ

2.1.4. 4.4 การใส่ภาพตัดปะลงในสไลด์

2.1.5. 4.5 การใส่ไฟล์เสียงลงในสไลด์

2.1.6. 4.6 การใส่ภาเคลื่อนไหวลงในสไลด์

2.1.7. 4.7 การใส่ลูเล่นในเนื้อหา

2.1.8. 4.8 การบันทึกนำเสนอ

2.1.9. 4.9 การนำเสนอสไลด์ด้วยตนเอง

3. Microsoft Power point ใช้ในการนำเสนอ

3.1. Untitled

4. 1. ความหมายของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน

4.1. หมายถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเช่นเครื่องฉายโปร่งแสง-ทึบแสง คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์

5. เครื่องฉายโปร่งแสง

5.1. Untitled

6. 2. ความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน

6.1. การช้ในการนำเสนองาน เพราะจะทำให้งานที่นำเสนอน่าสนใจ ใช้งานง่าย และสร้างความเข้าใจแก่ผู้รับสาร

7. 3. องค์ประกอบของการใช้เทคโนโลยสาสนเทศนำเสนองาน

7.1. 3.1 อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสื่อกลางที่สำคัญต่อการสื่อสารข้อมูลเพื่อนำเสนองาน

7.1.1. 1.เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ เป็นเครื่อฉายภาพฉนิดโปร่งแสง ทำให้ภาพที่ขยายบนจอมีขนาดใหญสามารถให้ผู้ชมมองเห็นได้

7.1.2. 2. เครื่องฉายภาพทึบแสง เป็นเครื่องฉายสะท้อน ใช้ฉายภาพทึบแสงได้ทุกชนิดให้มีภาพขนาดใหญ่ ชัดเจน

7.1.3. 3. โปรเจกเทอร์ เป็นอุปกรณ์ฉายภาพที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลต่างๆโดยสามารถรองรับสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นวีซีดี

7.1.4. 4. เครื่องฉายสไลด์ เป็นเครื่องที่ทำให้ภาพบนฟีล์มปรากฎขึ้นบนจอรับภาพ มีลักษณะเหมือนต้นฉบับ ปรับขนาดใหญ่-เล้กได้

7.1.4.1. Untitled

7.1.5. 5. คอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประมวลผลและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลายทั้งตัวอักษร ภาพนิ่ง และภาพเตลื่อนไหว

7.1.6. 6. เครื่องพิมพ์ เป็นอุปกรณ์ในกรนำเสนองานในรูปแบบเอกสารรายงาน เช่น เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก เครื่องพิมพ์เลเซอร์เป็นต้น

7.1.7. 7. จอรับภาพ หือแท่นรับภาพ เป์นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นฉากรับภาพจากปหล่งกำเนิดแสที่เรียกว่า โพรดจกเตอร์ จอรับภาพมีทั้งแบบขนย้ายได้

7.1.8. 8. ไมโครโฟน ทำหน้าที่เปลี่ยนเคลื่อนเสียงใหเปฌนสัณญาณไฟฟ้า

7.1.8.1. 1. ไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ

7.1.8.2. 2.ไมโครโฟนแบบมือถือ

7.1.8.3. 3.ไมโครโฟนแบบห้อยคอ

7.1.8.4. 4.ไมโครโฟนแบบบูม

7.1.8.5. 5.ไมโครแบบไร้สาย

7.2. 3.2 ซอฟแฟร์ที่ใช้นำเสนองาน

7.2.1. 1. ซอฟต์แฟร์ไมโครซอฟเอกเซล

7.2.2. 2. ซอฟแวร์แบบไมโครซอฟต์เวิร์ด

7.2.3. 3.ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟเพาเอร์พอยนต์

7.3. 3.3ผู้ฟัง เสนองานต้องวิเคราะห์ผู้ฟังว่าอยู่ในระดับใด เพศและหน่วยงานใด

7.4. 3.4 ข้อมูลที่ใช้เสนองาน

7.5. 3.5 ผู้นำเสนองาน

7.6. 3.6 ขั้นตอนการนำเสนองาน