Технологія організації та активізації громад

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Технологія організації та активізації громад by Mind Map: Технологія організації та активізації громад

1. Змістовний модуль1. Громада як об’єкт соціальної роботи

1.1. Лекція 1. Сучасні підходи до розуміння громади як об’єкту соціальної роботи (2 год.)

1.1.1. Лекція 2. Сучасні підходи до розуміння громади як інституту грома-дянського суспільства (2 год.)

1.1.1.1. Семінарське заняття 1. Громада як соціальний феномен в практиці між-народної та вітчизняної соціальної роботи (2 год.)

1.1.1.1.1. Підсумковий модульний контроль (2 год.)

1.1.1.1.2. Самостійна робота 1

2. Змістовний модуль 2. Правовий та етичний аспекти активізації участі громадян у місцевому самоврядуванні

2.1. Лекція 3. Політико-правове регулювання роботи в громаді: вітчиз-няний і міжнародний аспекти (2 год.)

2.1.1. Семінарське заняття 2. Українське законодавство про місцеве самовря-дування, територіальну громаду, про форми участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування (2 год.)

2.1.1.1. Підсумковий модульний контроль (2 год.)

2.1.1.2. Самостійна робота 2

3. Змістовний модуль 3. Сприяння розвитку громадської активності та підтримки громадських ініціатив

3.1. Лекція 4. Огляд діяльності вітчизняних дежавних та громадських організацій, благодійних фондів з розвитку громадської активності та підтримки громадських ініціатив (2 год.)

3.1.1. Лекція 5. Фонди громад в Україні та світі (2 год.)

3.1.1.1. Лекція 6. Банки молодіжних ініціатив

3.1.1.1.1. Підсумковий модульний контроль (2 год.)

3.1.1.1.2. Самостійна робота 3

4. Змістовний модуль 4. Стратегії діяльності соціальних працівників у громаді

4.1. Лекція 7. Огляд моделей і стратегій діяльності соціальних працівни-ків у громаді (2 год.)

4.1.1. Семінарське заняття 3. Особливості застосування тактики співпраці (2 год.)

4.1.1.1. Семінарське заняття 4. Особливості застосування тактики кампанії (2 год.)

4.1.1.1.1. Семінарське заняття 5. Особливості застосування тактики протистоян-ня (2 год.)

5. Змістовний модуль 5. Методи активізації громади для вирішення її соціальних проблем та потреб

5.1. Лекція 8. Методи оцінки потреб громади

5.1.1. Лекція 9. Методи оцінки потреб громади

5.1.1.1. Семінарське заняття 6. Підходи до визначення потреб та проблем гро-мади (2 год.)

5.1.1.1.1. Лекція 10. Методи оцінки громадою своїх потреб (2 год.)

6. Змістовний модуль 6. Планування та реалізація соціальних програм у громаді на основі оцінки її потреб

6.1. Лекція 12. П'ятикрокова модель впровадження програм у громаді (2 год.)

6.1.1. Семінарське заняття 12. Метод визначення пріоритетності проблем «Матриця» (2 год.).

6.1.1.1. Самостійна робота 6

6.1.1.1.1. Підсумковий модульний контроль (2 год.)

7. Потижневе планування проведення та виконання лекційних, семінарських, самостійних, модульних контрольних робіт

8. Навчально-методична карта

9. Інформація про викладача

10. Критерії оцінювання

11. Друковані та Інтернет-джерела

12. Глосарій

13. Тематичний план дисципліни