აკადემიური მუშაობის ტექნიკები

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
აკადემიური მუშაობის ტექნიკები by Mind Map: აკადემიური მუშაობის ტექნიკები

1. Word-ში მუშაობა

1.1. აკადემიური სტილის დაცვა

2. სამეცნიერო ნაშრომი

2.1. საკვლევი პრობლემა

2.2. სათაური

2.3. შესავალი

2.4. ბიბლიოგრაფია

2.4.1. ბიბლიოგრაფიის სწორად დაწერა

2.4.2. ლიტერატურის მიმოხილვა

3. სარეცენზიო სამუშაოები

3.1. ნაშრომის ობიექტურად შედასება

3.2. რეკომენდაციების მიცემა

4. ჯგუფური სამუშაოები

4.1. კონტაქურობის გამყარება

4.2. შეგუება კოლექტიურ მუშაობასთან