ทวีปแอฟริกา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทวีปแอฟริกา by Mind Map: ทวีปแอฟริกา

1. มีทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมหาศาลและแรงงานราคาถูก จึงเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจในการลงทุน

2. เป็นดินแดนที่มีปัญหารุนแรงเรื่องการแพร่ระบาดของโลกเอดส์ (AIDS) และโรคมาลาเรีย

3. ตอนกลางเป็นป่าฝนร้อนชื้นหรือป่าดิบชื้น คมนาคมสัญจรลำบาก และมีโรคภัยเขตร้อน เช่น มาลาเรีย

4. ทะเลทรายสะฮาราเป็นขีดคั่นแบ่งดินแดนแอฟริกาเหนือที่มีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน

5. ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์

6. อิทธิพลต่อสังคมโลก

7. เป็นทวีปแห่งที่ราบลุ่ม (Plateau Continent) คือ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 150-1,500 เมตร

8. ขนส่งสินค้าทางทะเลไม่สะดวก เพราะขาดแคลนทั้งเมืองท่า

9. ประชากรหลายล้านคนขาดแคลนอาหารและสุขอนามัย และระดับการพัฒนาล้าหลังที่สุดในโลก

10. ชาวแอฟริกันนับถือทั้งคริสต์ศาสนา ศาสนาอิสลาม และความเชื่อดั้งเดิมในท้องถิ่นซึ่งเชื่อในวิญญาณ

11. พัฒนาการและการสร้างสรรค์ด้านต่างๆ

12. พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง

13. พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ

14. พัฒนาการด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม

15. ชาติตะวันตกพากันเข้าไปหาประโยชน์เมื่อเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในคริสต์ศตวรรษที่ 19

16. เกิดการแย่งกันจับจองดินแดนแอฟริกาเป็นอาณานิคม

17. ระบอบประชาธิปไตยขาดเสถียรภาพ ทำให้บางแห่งเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบเผด็จการและการทำรัฐประหารของฝ่ายทหาร และเกิดการโค่นล้มผู้นำ

18. จึงเป็นโอกาสของการแข่งขันอำนาจระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็น และมีปัญหาคอร์รัปชั่น

19. เมื่อได้รับเอกราชใหม่ๆ เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ มักขึ้นอยู่กับการส่งออกผลิตผลทางการเกษตรหรือแร่ธาตุเพียงชนิดเดียว จึงมีผลกระทบอย่างรุนแรงจากอัตราการขึ้นลงของราคาในตลาดโลก

19.1. แม่น้ำในทวีปเป็นสายยาวแต่ไม่ไหลลงทะเลหรือมหาสมุทร ส่วนมากจะกลายเป็นน้ำตก

20. พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศแห้งแล้ง การเกษตรที่ได้ผลดีจะอยู่ในเขตที่ชาวยุโรปเข้าไปบุกเบิกด้วยการทำไร่ขนาดใหญ่ มีเทคโนโลยีทันสมัย เช่น ในเคนยามีการทำไร่กาแฟขนาดใหญ่ ไนจีเรียทำไร่ปาล์มน้ำมัน

21. ประชากรเพิ่มขึ้นรวดเร็ว ชาวไร่และผู้เลี้ยงสัตว์จึงไม่เห็นด้วยกับการใช้ที่ดินในการกำหนดเขตอุทยานสัตว์ป่า และให้นักท่องเที่ยวเข้าชมสัตว์ในสภาพธรรมชาติ เพื่อหารายได้เข้าประเทศ

22. ทางเหนือมักจะเป็นพวกเชื้อสายคอเคเซียน ซึ่งเป็นพวกอาหรับผสมกับชนพื้นเมือง จะมีด้านวัฒนธรรมและเชื้อชาติกับกลุ่มชาวอาหรับในตะวันออกกลาง

23. แอฟริกันผิวดำซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ของทวีปแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้หลายกลุ่ม อาศัยอยู่ทางเขตร้อนชื้นแถบศูนย์สูตร แอฟริกาตอนกลาง ตะวันออก และใต้

24. ภาษาที่ใช้พูดในแอฟริกามีมากกว่า 1,000 ภาษาหลังได้รับเอกราชยังคงใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการ