Insertimi i figurave dhe i ClipArt-eve

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Insertimi i figurave dhe i ClipArt-eve by Mind Map: Insertimi i figurave dhe i ClipArt-eve

1. Nëse figura është e vendosur në fajll, merret permes menya Insert, nënmenya Picture, opcioni From File. Hapet dritarja From Filedhe ku e zgjedhim fajllin e dëshiruar.

2. Nëse dëshirojmë të fusim një ClipArt, atëherë e zgjedhim menyn Insert, nënmenyn Picture, dhe opcionin ClipArt.

3. Figurat janë pjesë e rëndësishme e web site-i.

4. Në web faqe figurat mund të insertohen nga : fajllat e tjerë, drentpërdrejt nga kamera digjitale ose skaneri, etj.

5. Një web faqe mund të bëhet medium universal vetëm atëherë kur transmetimi dhe prezentimi i figurave është bërë i mundur