Dritarja kryesore e programit FrontPage 2003

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dritarja kryesore e programit FrontPage 2003 by Mind Map: Dritarja kryesore e programit FrontPage 2003

1. Nënmenyja File

1.1. Nënmenyja File, përveç të tjerash ka Opsione që kanë të j bëjnë me web faqe dhe opsione qe kanë të bëjnë me Web site . Web Site-i mund të përmbajë ‘shumë Web faqe. Opsionet e tjera me rëndësi janë ato për publikimin e web faqes në " server, Publish Site per import . 'i dhe eksport të faqeve Fajllat dhe web siteet me të cilat është punuar riShtas mund të hapen . përmes opsioneVe të menySë Recent Files dhe Recent SiteS, ' të eilat hapin nënmenytë' e veta

2. Nënmenyja Edit

2.1. Nënmenyja Edit shërben për kopjim, -Zhvendosje, ngjitje, kërkim ' zëvendësim, pozicionim të përmbajtjes etj., që bëhen në kuadër të një faqeje, të një site-i ose të dy site-ve të ', ndryshme që mund të ndddhen në vende të ndryshme. Funksioni dhe mënyra e përdorimit të . opsioneve të veçanta të kësaj menyje është trajtuar më parë, kur është bërë fjalë për sistemin operativ Windows, aplikacionin Word dhe Excel etj. Edhe ne Front Page këto Operacione bëhen nJeSOJ

3. NënmenyjaView

3.1. NënmenyjaVieW përmbledh një grup opsionesh që kanë të bëjnë me dukjen e web faqes dhe web site-it dhe organizimit të tij (fOlder' et,-linqet, navigimi, detyrat, rapOrtet) sidhe me ' dukjen dhe organizimin e hapësirës punuese të Front Page -it (Toolbars, Ruler and Grid, etj. ). Përdoruesi mund ta organizojë punën e vet dhe hapësirën punuese në mënyrën më të përshtatshme ' duke paraqitur komponente të web siteit (folderët, linqet, navigimi, detyrat, raportet) dhe veglat për të punuar me to, zakonisht të aktivizuara përmes shiritave të veglave .

4. Në Front Page opsionet e menysë kryejnë të njëjtat funksione si _në programete tjera. Opsionet e menysë kryesore “kanë nënmenytë e veta Të gjitha operacionet që mund të kryhen në Front Page mund të kryhen nga menyja kryesore.

4.1. Opsionet e menysë kryesore “kanë nënmenytë e veta Të gjitha operacionet që mund të kryhen në Front Page mund të kryhen nga menyja kryesore. Pasi të ketë përfituar një përvojë të caktuar në këtë program, krijuesi i web site-it do të . ' orientohet më shumë kah përdorimi i shiriteve të veglave dhe i menyve të kontekstit në llogari të menysë kryesore dhe të nënmenyve të saj. Sidoqoftë, menyja e ka rolin e vet të pazëvendësueshëm si në vend nga i cili cilido operacion mund të startohet.

5. Nenmenyja Insert

5.1. Nenmenyja Insert shërben për të futur në web faqet e siteit elemente te ndryshme duke filluar nga më të thjeshtat, siç ëShtë ' Simboli për. kalim n'e rreshtin e ri (Insert, Break), deri tek ato m'e komplekset, si tigurat (Picture), i hiperlinqet (Hyperlinks), formularët (Forms'); ' dhe tabelat e bazave te' t'e dhënave (Database)