Puna me paragrafë dhe kryerreshta

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Puna me paragrafë dhe kryerreshta by Mind Map: Puna me paragrafë dhe kryerreshta

1. Simboli i paragrafit dhe simbolet e tjera mund të shihen, nëse shtypim ikonën e paragrafit.Vetëm ndarja e tekstit në paragraf ndonjëherë nuk mjafton për ta bërë tekstin më të lexueshëm.

1.1. Futja edhe e një simboli për paragraf e fut mes dy paragrafëve edhe njërresht të zbrazët.

2. Nga seksioni Indentation i kësaj dritareje mund të caktojmë thellësinë e futjes së tekstit për krejt paragrafin ose për rreshtin e parë të tij.

2.1. Ndarjen mes paragrafëve mund të bëjmë:

2.1.1. në Format

2.1.2. Paragraph

3. Përmbajtja e web faqes është kryesisht tekstuale për këtë arsyje ësht mirë që teksti të jetë i ndarë në paragrafë.

4. Këtu mund të përcaktojmë edhe distancën vertikale mes paragrafëve duke:

4.1. Përcaktuar distancat para paragrafit

4.2. Pas pararafit

4.3. dhe mund ta caktojmë distancen vertikale mes rreshtave (Line spacing)