Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HISTÒRIA by Mind Map: HISTÒRIA

1. LA FEINA DE L'HISTORIADOR

1.1. La història és la ciència que investiga com vivien les persones d’altres èpoques i quins són els fets més destacats del passat. No només els països, les societats i els grans personatges formen part de la història. Tots vivim en una època i formem part de la història.

2. FONTS DE L'HISTÒRIA

2.1. Per estudiar el passat, cal llegir i inter- pretar les restes que han deixat els nos- tres avantpassats. Aquestes restes són les fonts que estudien els historiadors per reconstruir la història.

2.1.1. ELS HISTORIADORS

2.1.1.1. Els historiadors i historiadores fan servir diferents tipus de fonts per investigar el passat i per provar les afirmacions que fan en els seus escrits.Els historiadors han de datar tan exactament com poden els aspectes que estudien.

3. Les edats de la història

3.1. Els historiadors han dividit la història en períodes: la prehistòria, l’edat antiga, l’edat mitjana, l’edat moderna i l’edat con- temporània. L’inici de cada període el marca un esdeveniment important que va significar un canvi en la manera de viure.

3.1.1. PREHISTÒRIA: aparició de l'ésser humà

3.1.2. EDAT ANTIGA: invenció de l'escriptura

3.1.3. EDAT MITJANA: caiguda de l'imperi romà

3.1.4. EDAT MODERNA: descobriment d'amèrica

3.1.5. EDAT CONTEMPORÀNIA: revolució francesa