สถานการณ์ขยะ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สถานการณ์ขยะ by Mind Map: สถานการณ์ขยะ

1. จังหวัดยะลา

1.1. ปริมาณขยะในแต่ละวัน

1.1.1. 533 ตัน

1.1.1.1. จากเทศบาลวันละ 251 ตัน

1.1.1.1.1. จากเทศบาลนคร วันละ 117.8 ตัน

1.1.1.1.2. เทศบาลเมือง วันละ 68.4 ตัน

1.1.1.1.3. เทศบาลตำบล วันละ 64.8 ตัน

1.1.1.2. จากองค์การบริหารส่วนตำบล วันละ 282 ตัน

1.2. แผนการกำจัดขยะในนาคต

1.2.1. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.2.1.1. งการลดการเกิดขยะ ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ เพื่อน้ำกลับมาใช้ใหม่

1.2.1.2. จัดโครงการและขยะในชุมชน

1.2.1.3. สานต่อโครงการ Big Cleaning Day

2. สถานการณ์โดยรวม

2.1. สาเหตุของขยะล้นเมือง

2.1.1. ประชาชนขาดความตระหนักในการแก้ไขปัญหาขยะ

2.1.2. ยังไม่มีสถานที่และวีธีการที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาขยะ

2.1.2.1. เทคโนโลยีที่ใช้กำจัดขยะ สามารถกำจัดขยะได้เฉพาะขยะแยกประเภท

2.2. ผลกระทบของขยะ

2.2.1. มลพิษในอากาศ

2.2.2. แหล่งเพาะพันธ์ของแมลง และพาหะนำโรค

2.2.2.1. แมลงวัน

2.2.2.2. แมลงสาบ

2.2.2.3. หนู

2.2.3. บ่อเกิดของโรค

2.2.3.1. ตับอักเสบ

2.2.3.2. ไทฟอย

2.2.4. เกิดความรำคาญ

2.2.4.1. ฝุ่นละออง

2.2.5. มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

2.2.5.1. ซากถ่านไฟฉาย

2.2.5.2. ซากแบตเตอรี่

2.2.6. เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ

2.2.6.1. งบประมาณในการจัดการ

3. ภาพรวมประเทศไทย

3.1. สถานการณ์ขยะมูลฝอยปี 2558

3.1.1. ปริมาณขยะมูลฝอยรวม 26.85 ล้านตัน/ปี หรือ 73,560 ตัน/วัน

3.1.2. อัตราการเกิดขยะมูลฝอย 1.13 กก./คน/วัน

3.1.3. อัตราการถูกนำไปใช้ประโยชน์ 4.94 ล้านตัน/ปี

3.1.4. อัตราการนำไปกำจัดถูกต้อง 8.34 ล้านตัน/ปี

3.1.5. อัตราการนำไปกำจัดไม่ถูกต้อง 7.15 ล้านตัน/ปี

3.1.6. อัตราการตกค้างในพื้นที่และ กาจัดไม่ถูกต้อง 6.22 ล้านตัน/ปี

3.2. แนวโน้วขยะ

3.2.1. เพิ่มขึ้นปีละ 600,000 ตัน จากปัจจุบัน 26.85 ล้านตันต่อปี และมีปริมาณขยะตกค้าง 30 ล้านตันต่อปี

3.3. การจัดการขยะในประเทศไทย

3.3.1. สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยรวมทั่วประเทศ จำนวน 2,490 แห่ง

3.3.1.1. สถานที่ที่กำจัดขยะอย่างถูกต้องเพียง 466 แห่ง หรือแค่ร้อยละ 19

3.3.1.2. สถานที่ที่กำจัดขยะแบบไม่ถูกต้อง เช่น การเทกองกลางแจ้ง การเผาในที่โล่ง มีประมาณ 2,024 แห่ง หรือร้อยละ 81

3.3.2. จังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาการจัดการขยะในประเทศไทย

3.3.2.1. มากที่สุด

3.3.2.1.1. จังหวัดสงขลา มีขยะสะสม 2.5 ล้านตัน รองลงมา คือ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีปริมาณขยะสะสม 2.1 ล้านตัน

3.3.2.2. น้อยที่สุด

3.3.2.2.1. กทม. นนทบุรี และภูเก็ต