Дослідницькі та пошукові технології. Дискусійні технології. Технології дидактичних ігор. Технолог...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Дослідницькі та пошукові технології. Дискусійні технології. Технології дидактичних ігор. Технології розвитку критичного мислення. by Mind Map: Дослідницькі та пошукові технології. Дискусійні технології. Технології дидактичних ігор. Технології розвитку критичного мислення.

1. Рекомендовані джерела: Використання ігрових технологій у початковій школі [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.studfiles.ru/preview/5512835/page:3/

2. Рекомендовані джерела: Перегудова В.І Особистісно-орієнтовані технології навчання в підготовці вчителя / Перегудова В.І .– 2011. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Ttpnav/2011_1/Pere.pdf

3. Технології дидактичних ігор

3.1. Основні поняття: дидактичні ігри, ігрова діяльність, ігровий сюжетмоделювання реальності.

3.2. Мета технології: сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів і приводять до більш осмисленого засвоєння знань

4. Дискусійні технології

4.1. Основні поняття: дискусія, проблемно-пізнавальна задача, комунікаційні вміння.

4.2. Мета технології: активізації пізнавальної діяльності студента, що включається до пошуку з метою розв’язання проблемно-пізнавальних задач, самостійно створює творчий продукт.

5. ІКТ-підтримка: блоги, форуми, програмне забезпечення Skype

6. ІКТ-підтримка: Online ігри, пакети навчальних програм

7. Рекомендовані джерела: Проблемно-пошукова технологія [Електронний ресурс]: [Веб сайт]. – Режим доступу: http://www.dliceum.com.ua/?page_id=397

8. Рекомендовані джерела: Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій  /  Автор-укладач  Н.  П.  Наволокова.  —  Х.:  Вид.  група  «Основа», 2009. — С.34-37; 173-181. — (Серія «Золота педагогічна  скарбниця»).

9. Дослідницькі та пошукові технології

9.1. Основні поняття: навчальні технології, проблемна ситуація.

9.2. Мета технології: створення умов для пізнавальної активності та самостійних розумових дій, спрямованих на досягнення необхідного результату.

10. Технології розвитку критичного мислення

10.1. Основні поняття: критичне мислення, пізнавальна активність, аналіз, аналітичне мислення.

10.2. Мета технології: навчити такого сприйняття навчального матеріалу, в процесі якого інформацію, яку отримує учень, можна розуміти, сприймати, порівняти з особистим досвідом і на її ґрунті формувати своє аналітичне судження.

11. ІКТ-підтримка: інформаційно-пошукові системи, електронні каталоги, наукометричні бази даних.

12. ІКТ-підтримка: створення карт знань, LearningApps.