Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tayutay by Mind Map: Tayutay

1. Pagmamalabis o Hayperbole – Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan.

2. Anadiplosis – Paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag o sugnay.

3. Anapora – Pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay.

4. Aliterasyon -Ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho.

5. Apostrope o Pagtawag – isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao.

6. Metapora o Pagwawangis – tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing.

7. Pagpapalit-tawag o Metonymy – Ito’y pagpapalit ng katawagan ng mga bagay na magkakaugnay, hindi sa kahambingan kundi sa mga kaugnayan. Ang kahulugan ng meto ay “pagpapalit o paghalili.”

8. Senekdoke o Pagpapalit-saklaw – isang bagay, konsepto kaisipan, isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit.

9. Panghihimig o Onomatopeya – ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan.

10. Katapora – Paggamit ng isang salita na kadalasang panghalip na tumutukoy sa isang salita o parirala na binanggit sa hulihan.

11. Epipora – Pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod.

12. Personipikasyon o Pagtatao – Ginagamit ito upang bigyang-buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao – talino, gawi, kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa, pandiwari, at pangngalang-diwa.

13. Simili o Pagtutulad - di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila, sing-, sim-, magkasing-, magkasim-, at iba pa.